Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-08-10 Informacija apie priimtą sprendimą Ližių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-08-10

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Manifoldas“, Klaipėdos g. 30, Gargždai, tel.: 8 46 470956.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.: 8 5 2622621.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Ližių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Planuojama naftos gavybos aikštelė yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajone, Endriejavo seniūnijoje. Naftos gavybos aikštelę numatoma įrengti 3,7281 ha sklype, kurio kadastrinis Nr. 5501/0002:217. Planuojama naftos gavybos aikštelė nuo Laigių k. nutolusi 0,6 km, nuo Ližių k. – 1,1 km, nuo Endriejavo mstl. – 2,6 km atstumu. Planuojamos naftos gavybos aikštelės vieta nepatenka į saugomas ar „Natura2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – Rietavo miškai nuo planuojamo gręžinio nutolę 0,55 km atstumu. Artimiausios gyvenamosios sodybos nuo planuojamų gręžinių nutolusios 0,279-0,325 km atstumu.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Ližių naftos gavybos aikštelės veiklos išvystymą galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus:
I etapas – gręžinių tyrimų ir aikštelės įrengimo. Naftos paieškos ir žvalgybos darbai (gręžinio Ližiai-1 gręžimas ir išbandymas, papildomo/-ų žvalgybinio/-ių gręžinio/-ių Ližiai-2, 3 gręžimas, įrengimas ir išbandymai), trukmė 8-18 mėn, naftos gavybos aikštelės įrengimas – 3-6 mėn.
II etapas – eksploatacinio. Naftos gavybos aikštelės eksploatacija (pramoninė gavyba iš gręžinių Ližiai-1-2-3), trukmė 10 metų.
III etapas – gavybos nutraukimo. Naftos gavybos nutraukimas (technologinių įrenginių išmontavimas, teritorijos sutvarkymas, rekultivavimas, gręžinių likvidavimas/konservavimas/pritaikymas kitiems tikslams), trukmė – 3 mėn.
Naftos gavybos technologinis procesas Ližių naftos gavybos aikštelėje susidės iš trijų pagrindinių technologinių etapų:
1. naftos fluido išgavimo iš naftingo horizonto,
2. naftos fluido separavimo, atskiriant dujas bei vandenį (sūrymą),
3. naftos saugojimo bei realizavimo.
Naftos fluido išgavimas iš naftingo horizonto.
Naftos fluidą iš naftingo horizonto planuojama išgauti gręžiniuose Ližiai 1-3. Naftos fluido išgavimas pradžioje bandomas vykdyti fontanuojančiame režime, po to pradedama mechanizuotu režimu (padidinant sluoksnio energiją siurbliais, kurių našumas gali siekti iki 100 m3/parą). Išgautas naftos fluidas iš gręžinių vamzdynais pateks į gavybos aikštelės separavimo bloką.
Naftos fluido separavimas, atskiriant dujas bei vandenį.
Naftos fluidas iš gręžinių Ližiai-1-3 į aikštelės separavimo bloko įrenginius vamzdynais pateks per priėmimo paskirstytoją (manifoldą), kuris susidės iš gamybos linijų sujungtos sklendžių reguliavimo sistemos. Gręžinių aikštelėse numatoma sumontuoti po demulgatoriaus padavimo įrenginį su demulgatoriaus talpomis ir dozavimo siurbliais. Demulgavimo įrenginys pradedamas naudoti tada, kai gravitacijos būdu iš išgauto naftos fluido nebeatsiskiria vanduo iki nustatytos normos, t.y. iki 1% vandens naftoje. Po to naftos fluidas per tekėjimo vamzdžius pateks į trijų fazių separatorius, kuriuose gravitacijos būdu bus atskiriami nafta su vandeniu ir dujos. Dujos pradinėje naftos gavybos stadijoje dujų linija bus nuvedamos į difuzorinio veikimo principo fakelą ir sudeginamos. Fakelo konstrukcija užtikrins nenutrūkstamą dujų degimo procesą bei apsaugos liepsną nuo vėjo poveikio. Degazuota nafta su vandens priemaiša tekės į dehidratacijos talpas, kur vyksta galutinis gravitacinis naftos atskyrimas nuo vandens.
Naftos saugojimas ir realizavimas.
Iš dehidratacijos talpų separuota nafta pateks į laikinam saugojimui skirtas talpas, o atskirtas vanduo – į vandens kaupimo talpas. naftos ir vandens lygis kaupimo talpose bus kontroliuojamas specialiai įrengtuose stebėjimo „languose“. Sukaupta nafta bus išvežama naftovežiais, jas užpildant autocisternų pakrovimo aikštelėje.
Planuojama, kad per metus bus išgaunama iki 36500 m3 naftos.
Naftos gavybos aikštelės pagrindiniai objektai:
1.Ggręžinių aikštelės – gręžinių Ližiai-1-2-3 eksploatavimo (gręžimo/gavybos) aikštelės, kurios bus padengtos betono sluoksniais, apjuostos apsauginiais grioviais ir sujungtos su naftos fluido separavimo bloku vamzdynais. taip pat planuojama įrengti giluminius siurblius su antžemine įranga (siurblių našumas – iki 100 m3/p), demulgatoriaus padavimo įrenginius su demulgatoriaus dozatoriais.
2. Separatoriaus ir talpyklų aikštelė – joje bus įrengta: vienas 3 m3 ir vienas 9 m3 separatoriai, paskirstymo vamzdynai, du 50 m3 vandens-naftos dehidratacijos rezervuarai (nusodintuvai), du 50 m3 sluoksnio vandens (sūrymo) kaupimo rezervuarai, keturi 50 m3 talpos naftos kaupimo rezervuarai.
3. Dujų fakelo aikštelė – dujų vamzdynas, dujų sudeginimo difuzorinio veikimo įrenginys.
4. Autocisternų užpildymo nafta ir sluoksnio vandeniu aikštelė – bus įrengti du naftos perpumpavimo siurbliai (našumas – 37,5 m3/h), vienas – vandens siurblys (našumas – 37,5 m3/h), konteineris su sorbentu, priešgaisrinių priemonių skydas.
5. Naftos gavybos aikštelėje bus įrengti privažiavimo keliai, priešgaisriniai rezervuarai, pastatyta elektros transformatorinė, buitinės patalpos bei atliekų konteineriai.
Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekos bus tvarkomos sekančiai: sūrymas bus kaupiamas 50 m3 talpykloje ir periodiškai išvežamas į AB „Geonafta“ Kretingos naftos gavybos aikštelę utilizacijai, vėliau gali būti injektuojamas UAB „Manifoldas“ gręžiniuose; panaudoti sorbentai ir dumblas iš naftos gaudyklės bus išvežami į Kiškėnų nafta užteršto grunto utilizavimo aikštelę, buitinės atliekos bus surenkamos į specialų konteinerį, po to priduodamas atliekų tvarkytojams
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
6.1. Naftos gręžimo aikštelės, sandėliavimo ir pakrovimo aikštelės bus padengtos hidroizoliacine plėvele ir betono danga bei apjuostos apsauginiais bortais.
6.2. Bus įrengtos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos.
6.3. Naftos sandėliavimo aikštelių apsauginių bortų aukštis bei aikštelių plotai leis sulaikyti visą iš rezervuaro išsiliejusios naftos tūrį.
6.4. Šalia naftos sandėliavimo talpų ir naftovežių užpildymo aikštelių bus įrengti konteineriai su sorbentais išsiliejusiems naftos produktams surinkti.
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2011-07-07 raštu Nr. (5.1.42.)-A5-3381 pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-05-17 raštu Nr. (13.3)2kl-22 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-06-21 raštu Nr. (7.13.)-V4-1661 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2011-05-24 raštu Nr. 1-16-401 pritarė planuojamai ūkinei veiklai.
7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2011-06-16 raštu Nr. V3-7.16-1114 neprieštaravo, kad būtų atliekama PAV ataskaitoje nagrinėta Ližių naftos gavybos aikštelės statyba ir eksploatacija.
8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2010-06-05 laikraštyje „Banga“, 2010-06-05 respublikiniame laikraštyje „Respublika“, 2010-06-07 paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 2010-06-07 Endriejavo seniūnijos skelbimų lentose.
Pranešimas visuomenei apie organizuojamą viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 2011-04-08 buvo paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 2011-04-08 Endriejavo seniūnijos skelbimų lentose, išspausdintas 2011-04-09 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2011-04-09 laikraštyje „Banga“. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2011-04-26 17.30 val. Endriejavo seniūnijos patalpose Mokyklos g. 3, Endriejavas, Klaipėdos r. Susirinkime dalyvavo 10 dalyvių.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2011-05-12 dieną įvyko pasitarimas dėl Ližių kaimo gyventojų prašymo, dėl UAB „Manifoldas“ vykdomos ūkinės veiklos. Gyventojų prašymo nagrinėjimui buvo sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės komisija. Pasitarimo metu buvo nutarta, kad UAB „Manifoldas“ sutvarkys eksploatuojamą kelio atkarpą bei supažindins visuomenę su atliktais aplinkos triukšmo dydžių matavimais gyvenamojoje aplinkoje ir planuojamų vykdyti gręžimo darbų grafiku.
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2011, Nr. 58-2790) 36 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) Departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą UAB „Manifoldas“ planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Departamentas apie galimus pažeidimus informacijos negavo.
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla – Ližių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija – leistina.
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-08-10 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-3155.
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Įrengiant ir eksploatuojant Ližių naftos gavybos aikštelę užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose – teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).