Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-11-04 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Baltijos karjerai” Dieglių smėlio telkinio naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-11-05


2011-11-04 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Baltijos karjerai” Dieglių smėlio telkinio naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Baltijos karjerai”, Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, tel.: 8-698-55033, faks.: 8-37-333733.
 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Ekokonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius, telefonas/faksas: 85 274 5491.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Dieglių smėlio telkinio naudojimas.
 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Smėlio karjerą planuojama įrengti, Dieglių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos r. savivaldybėje. Visa telkinio žemė yra valstybinė miško žemė, kurią patikėjimo teise  valdo VĮ Šilutės miškų urėdija. Ažpurvių miškas yra valstybinės reikšmės ir priskiriamas III - IV grupės ūkiniams miškams, telkinio kontūras patenka į Šilutės miškų  urėdijos Pėžaičių girininkijos 51 ir 52 kvartalus. Vietovė, kurioje planuojama įrengti žvyro ir smėlio karjerą, yra retai apgyvendinta. Gyvenamosios sodybos nuo planuojamo smėlio karjero ribos nutolusios 240 – 1500 m. Teritorija į saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – Veiviržo ichtiologinis draustinis yra už 75 m. Veiviržo upės slėnis, NATURA 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija, yra už 1,75 km. Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas, Dieglių senosios kapinės, yra už 230 m.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Dieglių smėlio telkinio plotas yra 8,73 ha. 2009 m. šiame detaliai išžvalgytame plote Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos 2010-03-02 protokolu Nr.  10-13(407) aprobavo 764 tūkst. m³ smėlio išteklių,  kurie apskaičiuoti dviejuose, vienas ant kito išsidėsčiusiuose blokuose, iš kurių viršutiniame yra neapvandenintas  smėlis - 157 tūkst. m³, apatiniame – apvandenintas – 607 tūkst. m³ smėlis su žvyro tarpsluoksniais. Visa telkinio naudinga iškasena yra priskiriama smėliui.  Planuojamos kasybos apimtys sieks iki 50 tūkst. m³/metus. Išteklių gavybą planuojama vykdyti apie 16 metų. Numatoma tipinė žvyro ir smėlio karjero eksploatavimo  technologija: 1) laipsniškas teritorijos paruošimas; 2) technologinių kelių įrengimas; 3) augalinio sluoksnio ir likusios dangos nukasimas ir sustūmimas į kaupus buldozeriu; 4) smėlio naudingojo sluoksnio iškasimas ir pakrovimas į transportuojančius įrenginius; 5) apvandeninto sluoksnio kasimas daugiakaušiu ekskavatoriumi;  6) smėlio transportavimas juostiniu transporteriu arba frontaliniais krautuvais į frakcionavimo įrenginį; 7) smėlio plovimas (iškasus dalį apvandeninto sluoksnio ir  suformavus karjere vandens telkinį); 8) pagamintos produkcijos išvežimas iš karjero; 9) ploto rekultivavimas pagal telkinio naudojimo projektą.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
6.1. Dieglių smėlio telkinio dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, todėl siekiant išlaikyti miškingumo balansą, VĮ Šilutės miškų urėdijos valdomoje teritorijoje bus rasti  Klaipėdos rajone esantys laisvi valstybinės žemės plotai, kurie būtų tinkami miško įveisimui. Kasmet įveisiamo miško plotai bus derinami su VĮ Šilutės miškų urėdija,  atsižvelgiant į telkinio eksploatavimui iškertamo miško plotų dydį. Miškas bus įveisiamas, laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (Žin., 2008, Nr. 45-1702).
 
6.2. Siekiant išlaikyti kuo didesnį prieaugį, kad nukirtus medžius būtų galima gauti kokybiškesnę medieną bei didesnius jos kiekius, karjero eksploatacija bus vykdoma  atsižvelgiant į medienos brandumą. Pirmiausiai bus eksploatuojami plotai, kuriuose auga brandus miškas. Kasmet planuojama išeksploatuoti apie 4-5 ha telkinio ploto.
 
6.3. Siekiant sumažinti planuojamos ūkinės veiklos ir vyraujančių vėjų neigiamą poveikį medynams, bus paliekamos vėjų greičiui atsparios medžių juostos, atitinkamais  kirtimais suformuojant priešvėjinę juostą pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.
 
6.4. Dulkėtumui sumažinti sausuoju metų laiku karjero keliai bus laistomi vandeniu, o autotransporto judėjimo greitis karjero vidaus keliais bus ribojamas iki 10 – 20  km/val. Be to, žaliavos išvežimas bus organizuojamas taip, kad transporto priemonės pro gyvenamąsias teritorijas nevažiuotų, o pervežant žaliavą savivarčių kėbulai bus  uždengiami brezento tentais.
 
6.5. Smėlio kasimo bei frakcionavimo įrenginiai bus mobilūs ir bus perkeliami pagal darbų baro pasislinkimą. Visa sijojimo ir trupinimo įranga bus komplektuojama su  dulkių nusiurbimu per filtrų įrenginius. Palei kasybos sklypo išorinį pakraštį bus sustumtas 3 m aukščio dirvožemio pylimas triukšmo sumažinimui.
 
6.6. Siekiant išsaugoti ir palaikyti turtingesnę bioįvairovę, rekultivacijos metu, bus suformuojamos specifinės atviros buveinės. Sausesniuose pietinės – vakarinės  ekspozicijos šlaituose rekultivuojant numatoma atkurti (suformuoti) atvirų smiltpievių ir žvyrynų buveines, suformuoti plačias seklias pakrantes, kurios būtų periodiškai  užliejamos keičiantis gruntinio vandens lygiui.
 
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2011-08-24 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4304 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir  planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-06-14 raštu Nr. (7.12)-V4-1613 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-04-22 raštu Nr.(13.3)-2kl-19 pritarė planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 2011-04-18 raštu Nr. 1-13-726 (8.6) pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2011-05-13 raštu Nr. V3-7.16-862 neprieštarauja Dieglių smėlio telkinio naudojimui.
 
8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2009-07-08 Agluonėnų seniūnijos skelbimų  lentoje, Klaipėdos rajono laikraštyje “Banga”. Taip pat registruotais laiškais buvo informuoti gretimų sklypų savininkai. Buvo gautas VĮ Šilutės miškų urėdija urėdo  pasiūlymas dėl planuojamos ūkinės veiklos.
 
Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 2011-02-11  visuomenė buvo informuota Agluonėnų seniūnijos skelbimų lentoje, Klaipėdos rajono laikraštyje “Banga”, respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“. Pasiūlymus  pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams registruotais laiškais išsiųsti informaciniai pranešimai apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą susirinkimą. Viešas  visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvyko 2011-03-18, 16 val. Agluonėnų seniūnijoje. Iki viešo supažindinimo visuomenė motyvuotų  pasiūlymų nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo 9 dalyviai: Agluonėnų seniūnijos, VĮ Šilutės miškų urėdijos, visuomenės, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų  rengėjo ir užsakovo atstovai.
 
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais  buvo remtasi priimant sprendimą:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Dieglių smėlio telkinio naudojimas, yra  leistina. Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-11-03 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-4310.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Eksploatuojant Dieglių smėlio telkinį, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytų neigiama poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių  įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose - teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose  privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. Nepažeisti Miškų įstatymo nuostatų (Žin., 2001, Nr. 35-1161; 2011-06-18, Nr. 74-3548).
 
10.Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).