Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-11-11 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Orgstatyba” Klaipėdos rajono Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujame plote naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-11-14


2011-11-11 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Orgstatyba” Klaipėdos rajono Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujame plote naudojimo leistinumo  poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Orgstatyba”, Taikos prospektas 4A-43, LT-91229, Klaipėda, tel.: 8 46 341915, faksas: 8 46 341916.
 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB “GJ Magma”, Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius, tel.: 8 5 2318178, faksas: 8 5 2784455.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.
 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Smėlio ir žvyro karjerą planuojama įregti 77,35 ha žemės sklypo plote (kad. Nr. 5503/0009:154) Kantvainių kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos rajone. Vietovė, kurioje  planuojama įrengti žvyro ir smėlio karjerą, yra retai apgyvendinta. Artimiausios sodybos nuo planuojamo smėlio karjero ribos nutolusios 300 – 365 m. Kiti kaimai yra  ženkliai toliau. Smėlio ir žvyro karjeras į saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos: Tyrų botaninis draustinis yra už 6,7 km, Veiviržo kraštovaizdžio draustinis už 9,5 km. Artimiausia NATURA 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija Minijos upė, yra už 2,8 km, Lūžijos ir Tyrų pelkės,  nutolusios per 6,0 km. Teritorijos svarbios paukščių apsaugai yra Minijos upės slėnis, bei Tyrų pelkė (atstumai nurodyti aukščiau), už 5,4 km yra Kalvių karjeras.  Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas, Juodikių kaimo antrosios senosios kapinės, yra už 440 m.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujame, 2009 m detaliai išžvalgytame, 77,35 ha plote Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos 2010-08-27 protokolu  Nr. 10-54(448) aprobavo 8,75 ha plote, 237 tūkst. m³ žvyro ir 68,6 ha plote, 2003 tūkst. m³ smėlio išteklių. Bendri aprobuoti naudingieji ištekliai sudaro 2240 tūkst. m³, iš  ų – 1432 tūkst. m³ apvandeninti. Žaliava bus naudojama kelių tiesimui ir remontui, statybos darbams ir užpylimams. Žaliavos išvežimui bus naudojamas šalia  telkinio šiaurės rytinę dalį einantis žvyrkelis, toliau bus vežama plentais. Planuojamos kasybos apimtys sieks iki 100 tūkst. m³/metus. Numatoma smėlio ir žvyro karjero eksploatavimo technologija: 1) paruošiamieji nuodangos darbai prieš smėlio ir žvyro gavybą; 2) smėlio ir žvyro gavyba; 3) pagamintos produkcijos išvežimas iš karjero; 4) ploto rekultivavimas pagal telkinio naudojimo projektą.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
6.1. Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas bus rekultivuotas į miško augmenija apsodintą vandens telkinį su sala.
 
6.2. Esamas vietinės reikšmės žvyruotas kelias, kuriuo numatoma vežti iškasenas, bus sutvarkytas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas.
 
6.2. Dulkėtumui sumažinti sausuoju metų laiku karjero keliai bus laistomi vandeniu, o autotransporto judėjimo greitis karjero vidaus keliais bus ribojamas iki 10 – 20 km/val.
 
6.3. Palei kasybos sklypo išorinį pakraštį bus sustumtas 3 m aukščio dirvožemio pylimas triukšmo ir dulkėtumo sklaidos sumažinimui.
 
6.4. Esant gruntinio vandens lygio pažemėjimui artimiausiose sodybose, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius numato savo lėšomis atlikti šulinių gilinimą arba gręžinių įrengimą geriamam vandeniui paimti.
 
6.5. Bus atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai.
 
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2011-05-30 raštu Nr. (5.1.42)-A5-2708 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir  planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-09-29 raštu Nr. (7.13.)-V4-2703 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir  planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-05-04 raštu Nr.(13.3)-2kl-21 pritarė planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, 2011-11-03 raštu Nr. (13.3)2Kl-53 papildė išvadą, kad neprieštarauja planuojamai veiklai pasirinktoje vietoje;
 
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 2011-01-17 raštu Nr. 1-13-73 (8.6) pritardamas  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai, nurodė, kad, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjime  dalyvauti nepageidauja.
 
8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2011-01-05 Agluonėnų seniūnijos  skelbimų lentoje, Klaipėdos rajono laikraštyje “Banga”, 2011-01-04 respublikinėje spaudoje “Lietuvos žinios”.
 
Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  2011-03-30 visuomenė buvo informuota Agluonėnų seniūnijos skelbimų lentoje, 2011-04-02 Klaipėdos rajono laikraštyje “Banga”, 2011-04-01 respublikinėje  spaudoje „Lietuvos žinios“. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2011-04-16, 13 val. Agluonėnų seniūnijos patalpose. Iki  viešo supažindinimo visuomenė motyvuotų pasiūlymų nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo 5 dalyviai: Agluonėnų seniūnijos, visuomenės, poveikio aplinkai  vertinimo dokumentų rengėjo ir užsakovo atstovai.
 
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai,  kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
 
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujo  ploto naudojimas, yra leistina. Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-11-09  raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-4406.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Eksploatuojant Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naują plotą, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytų neigiama poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose - teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte  numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti  ar jo pasekmėms likviduoti. Nepažeisti Miškų įstatymo nuostatų (Žin., 2001, Nr. 35-1161; 2011-06-18, Nr. 74-3548).
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos  aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).