Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-11-16 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-11-16

ont>

Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir
švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 02 patvirtinimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2011-10-16

Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios:
2011-10-15 Nr.124-5887
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos
1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės
taisyklės LAND 2-95" pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-15 Nr.124-5888
 
Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr.
D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-15 Nr.124-5890
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7
d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties
įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
 [Priedas: Sąrašas 
 ]
Įsigaliojo 2011-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-15
Nr.124-5891
 
Dėl 2011 m. kovo 31 d. tarybos reglamento (ES) Nr.
333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų
rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir tarybos
direktyvą 2008/98/EB, įgyvendinimo

Įsigaliojo
2011-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-15 Nr.124-5892
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo
27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010
"Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-15 Nr.124-5893; 2011-11-10 Nr.134
(atitaisymas)
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimo Nr. 966 "Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios:
2011-10-18 Nr.125-5965
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10
d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro
reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios:
2011-10-18 Nr.125-5967
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2005-m. liepos 25-d. įsakymo Nr.-D1-379/4-273 "Dėl
Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų
sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-18
Nr.125-5971
 
Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos
agentūrai

Įsigaliojo
2011-10-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-18 Nr.125-5972
 
Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369, 6.370
straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo priedu
ĮSTATYMAS

Įsigalios
2011-12-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2011-10-27 Nr.129-6108
 
Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 2, 3, 5, 16,
17, 18 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir 14, 15
straipsnių pripažinimo netekusiais galios
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo
2011-10-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2011-10-27 Nr.129-6110
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl administracinių teisės pažeidimų
protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės
pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-27 Nr.129-6129
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario
18 d. įsakymo Nr. D1-145 "Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių
patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d.
įsakymo Nr. 327 "Dėl kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų
aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos" pripažinimo netekusiu galios"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-10-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-10-27 Nr.129-6130
 
Dėl aplinkos ministro, socialinės apsaugos ir darbo
ministro, susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520 / 104 /
360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų
organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems
benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo"
pakeitimo ir kai kurių susijusių įsakymų pripažinimo netekusiais
galios

Įsigalios
2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2011-11-08
Nr.133-6329
 
Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.
341 "Dėl reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei
naujoms degalinėms patvirtinimo" pripažinimo netekusiu
galios

Įsigalios
2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-11-08 Nr.133-6331
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4
d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų
naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2011-11-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-11-08 Nr.133-6334
 
Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr.
528 "Dėl Oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių
patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Įsigalios
2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2011-11-08 Nr.133-6337
 
Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių
į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško
dauginamąją medžiagą, įtraukimo į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
ir išbraukimo iš Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų
sąrašo

Įsigaliojo
2011-11-09
Priėmė: Valstybinė miškų tarnyba
Valstybės žinios: 2011-11-08
Nr.133-6343