Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-11-17 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Algnita” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelės įrengimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-11-17


2011-11-17 Informacija apie priimtą sprendimą UAB “Algnita” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelės įrengimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Algnita”, Minijos g. 1, Priekulės mstl., Klaipėdos rajono savivaldybė, tel. 8 613 73575.
 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB “Algnita”, Minijos g. 1, Priekulės mstl., Klaipėdos rajono savivaldybė, tel. 8 613 73575. Poveikio visuomenės sveikatai dalies rengėjas - UAB “Ekosistema”, Taikos pr.  119, Klaipėda, tel. 8 46 430463.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas.
 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
UAB “Algnita planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) demontavimą, žemės sklype (kad. Nr. Nr. 5548/0005:39), esančiame Minijos g.  1, Priekulės mstl., Priekulės sen., Klaipėdos rajone. Bendras sklypo plotas - 3,2896 ha. Šioje teritorijoje anksčiau ūkinę veiklą vykdė AB “Vikrida”, kurios veiklos pobūdis  buvo plytų gamyba. UAB “Algnita” planuojamą ūkinę veiklą numato vykdyti jai priklausančios teritorijos dalyje, kurios plotas – 1,2925 ha, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita (pramonės, sandėliavimo ir kitiems objektams statyti ir eksploatuoti). Pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą, teritorija priskiriama prie pramonės ir verslo  teritorijos, o gretimybėse numatytos gyvenamosios teritorijos, inžinerinės infrastruktūros, pramonės teritorijos. Teritorijoje yra šie inžinerinės infrastruktūros elementai:  vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, elektros energijos perdavimo tinklai, transporto keliai, teritorija padengta kieta danga. ENTP  demontavimas bus vykdomas uždarose gamybinėse patalpose. Teritorijoje ir greta jos saugomų kultūros paveldo objektų nėra. Natura 2000 teritorija – Minijos upės ichtiologinis draustinis, nuo planuojamos teritorijos nutolęs per 100 metrų. Artimiausi gyvenamieji namai nuo teritorijos ribų yra už 10 metrų.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
ENTP demontavimas bus vykdomas rankiniu būdu esamose uždarose gamybinėse patalpose, išskyrus metalo laužą, kurį planuojama saugoti teritorijoje specialiai tam  įrengtoje aikštelėje. Per metus numatoma demontuoti apie 200 vnt. ENTP. Jas demontuojant susidarys pavojingos ir nepavojingos atliekos, bei tolimesniam naudojimui  tinkami mazgai ir detalės, juodojo ir spalvotojo metalų atliekos. Ūkinė veikla bus vykdoma keliose zonose: ENTP priėmimo, demontavimo, detalių saugojimo, metalo  laužo saugojimo. ENTP bus priimamos lauko aikštelėje, padengtoje betonine danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Pagrindinių mazgų ir detalių  demontavimo seka: 1) nukenksminimas (akumuliatorių, suskystintų dujų bakų išėmimas; 2) potencialiai sprogių detalių išėmimas ir neutralizavimas (degalų, variklių,  pavarų dėžių, transmisinės, hidraulinės alyvos, aušinimo, stabdžių, oro kondicionavimo sistemos bei kitų skysčių išleidimas, visų gyvsidabrio turinčių dalių išėmimas, atliekų rūšiavimas ir laikinas saugojimas iki perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms; 3) ardymas (išimami katalizatoriai, akumuliatoriai, nuimami ratai, stabdžių  sistemos elementai, išimamas variklis, išpilami skysčių likučiai, išimamos metalinės dalys, turinčios vario, aliuminio, mangano, padangų ir didelių plastikinių dalių, stiklų  išėmimas). Detalių saugojimo patalpa bus suskirstyta į zonas: mazgų ir detalių, tinkamų tolimesniam naudojimui saugojimo, naudotų padangų laikino saugojimo,  netinkamų tolimesniam naudojimui nepavojingų atliekų saugojimo, pavojingų atliekų saugojimo, kurioje, sandariose ir paženklintose talpose, bus saugomi naudotos  alyvos ir kiti skysčiai bei akumuliatoriai. Metalo laužo saugojimo aikštelėje bus saugoma po demontavimo likę ENTP kėbulai ir kitos, tolimesniam naudojimui netinkamos  nepavojingos metalinės dalys. Visos ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
6.1. ENTP demontavimas, detalių ir pavojingų atliekų saugojimas bus vykdomas uždarose su betoninėmis grindimis patalpose;
 
6.2. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemoje bus įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir esant reikalui per 10 min. uždaryti  nuotekų išleistuvą. Buitinės nuotekos bus surenkamos į rezervuarą ir pagal sutartį išvežamos į valymo įrenginius;
 
6.3. Galimam išsiliejusių skysčių surinkimui bus saugomas atitinkamas kiekis sorbento;
 
6.4. Susidarę pavojingi skysčiai ir pavojingos atliekos bus saugomos uždaroje patalpoje atitinkamai paženklintose talpose bei konteineriuose;
 
6.5. Visos sudarysiančios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms;
 
6.6. ENTP demontavimo veiklos normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną numatoma sumažinti ir sutapatinti su UAB “Algnita” planuojamos ūkinės veiklos teritorijos dalies ribomis.
 
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2011-06-23 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3147 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai;
 
7.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-04-29 raštu Nr. (7.13.)-V4-1300 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir  planuojamai ūkinei veiklai;
 
7.3. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2008-09-25 raštu Nr.(1.40)-2kl-31 pritarė planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai;
 
7.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2008-09-16 raštu Nr. 1.9-715 pritarė  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai;
 
8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2006-11-30 laikraštyje “Vakarų ekspresas” ir  respublikinėje spaudoje “Respublika”. Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio  aplinkai vertinimo ataskaita buvo pranešta 2008-07-09 laikraštyje “Vakarų ekspresas” ir respublikinėje spaudoje „Respublika“. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2008-07-25, 18 val. UAB “Algnita” buveinėje, Minijos g. 1, Priekulės sen., Priekulės mstl., Klaipėdos rajone. Iki viešo  supažindinimo visuomenė motyvuotų pasiūlymų nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir užsakovo atstovai.
 
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais  buvo remtasi priimant sprendimą:
 
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, ENTP demontavimas žemės sklype (kad.  Nr. 5548/0005:39, Minijos g. 1, Priekulės mstl., Priekulės sen., Klaipėdos rajone, yra leistina. Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos  regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-11-14 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-4474.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Eksploatuojant ENTP demontavimo aikštelę, užtikrinti sprendimo 6 punkte poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti,  sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, priemonių įgyvendinimą.
 
10.Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).