Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2012-06-11 Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose Pagėgių savivaldybėje įrengimo ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2012-06-11

Informacija apie priimtą sprendimą
dėl vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose Pagėgių savivaldybėje įrengimo ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Amberwind“, Taikos pr. 24a, 91222 Klaipėda, tel. 8616 01005, faks. 846 341589, kontaktinis asmuo – vykdantysis direktorius Egidijus Simutis.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. 85 2622621, faks. 85 2617507, kontaktinis asmuo – projekto vadovas Vytautas Belickas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose Pagėgių savivaldybėje įrengimas ir veikla.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vėjo jėgaines numatoma įrengti Vėlaičių, Kulmenų, Genių, Piktupėnų, Strepeikių, Lumpėnų, Kerkutviečių, Strazdų, Nepertlaukių, Sodėnų kaimuose, Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, Tauragės apskrityje. Artimiausias valstybinis parkas - Rambyno regioninis parkas už 2,07 km; artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Jūros upė žemiau Tauragės – už 6,5 km, Šešuvies ir Jūros upės slėniai – už 7 km, Šereitlaukio miškas – už 9 km. Artimiausioje planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje esantys kultūros paveldo objektai: Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas 23799), Kreivėnų kapinynas (unikalus kodas 16387), Vidugirių kapinynas (unikalus kodas 16314), Strazdų, Ječiškių kapinynas (unikalus kodas 26020). Kultūros paveldo vertybių teritorijose ir jų vizualinės apsaugos zonose vėjo jėgainių statyba neplanuojama. Mažiausias atstumas nuo vėjo jėgainių iki gyvenamosios aplinkos 482 m, vidutinis atstumas 774 m.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojama pastatyti iki 30 vėjo jėgainių ir transformatorių pastotę. Bendras vėjo jėgainių parko pajėgumas – iki 90 MW, pagaminamos elektros energijos kiekis – 240 000 MWh per metus. Statomų vėjo jėgainių galingumas nuo 0,8 iki 7,5 MW. Pagrindiniai vėjo jėgainių elementai: stiebas, statorius, rotorius, mentės, generatorius, stabdymo sistema, valdymo sistema, apsaugos nuo žaibo iškrovų sistema. Planuojamos vėjo jėgainės generuos 20 kV įtampos elektros energiją. Pagaminta elektros energija požeminėmis kabelinėmis linijomis bus nuvedama į planuojamą transformatorių pastotę, kurioje bus transformuojama į 110 kV įtampą ir toliau perduodama į perdavimo tinklus. Planuojamos ūkinės veiklos technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai: elektros energijos gamyba vėjo jėgainėse ir pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros energijos paskirstymo sistemą. Vėjo jėgainių parko veiklos etapai: I etapas – vėjo jėgainių statyba ir įrengimas (apie 4 mėn.); II etapas – vėjo jėgainių eksploatacija (apie 25 m); III etapas – vėjo jėgainių demontavimas ir teritorijos atkūrimas/rekultivacija (iki 6 mėn.).

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje išnagrinėtos kelios technologinės ir aplinkosauginės alternatyvos. Išanalizavus visas alternatyvas, ūkinės veiklos organizatorius pasirinko alternatyvą II pagal scenarijų b1 variantą 2.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:

6.1. Poveikį paukščiams mažinančios priemonės: a) nuo planuojamos ūkinės veiklos pradžios 3 metus vėjo jėgainių parkų aplinkoje vykdyti žūstančių paukščių ir migruojančių paukščių sankaupų monitoringą, kurio metu jį atliekantys specialistai realiai įvertintų paukščių žuvimo tikimybę ir skaitlingumą. Jei ši aplinkybė būtų reikšminga, tikslinga imtis papildomų prevencinių priemonių ar taikyti laikinas veiklos apribojimo priemones; b) vėjo jėgainių mentėse įrengiami specialūs prietaisai, skleidžiantys ultragarsą, kurio negirdi žmogus, tačiau paukštis jį girdėdamas aplenkia triukšmo sklidimo ir menamo pavojaus zoną; c) ant vėjo jėgainių įrengiamos specialios spalvos apšvietimo lemputės, kurios parodo paukščiams apie jų migracijų kelyje esantį objektą/kliūtį; d) vėjo jėgainių įrengimo darbų nevykdyti pavasarinės migracijos metu, t.y. kovo – balandžio mėn.

6.2. Mažinant vėjo jėgainių neigiamą poveikį gyventojams ir didinant jų saugą, vėjo jėgainėse įrengiamos šios technologinės priemonės: a) sumontuojama menčių sukimosi stabdymo sistema, susidedanti iš 2 nepriklausomų stabdymo sistemų. Stabdymo sistema aprūpinama avariniu akumuliatoriumi, kuris tiekia elektros energiją, kuomet sutrinka jos tiekimas iš perdavimo tinklų. Vėjo jėgaines galima sustabdyti ir rankiniu būdu; b) įdiegiama apsaugos nuo žaibo sistema, kuri žaibo iškrovą konduktorių sistema perduoda į pamatą; c) jutiklių sistema užtikrina vėjo jėgainių automatinį išjungimą, jeigu sensoriai fiksuoja ryškius nukrypimus nuo normalios eksploatacijos eigos; d) vėjo jėgainės aprūpintos audros kontrolės mechanizmu, kuris sumažina sukimosi greitį esant stipriems vėjams (virš 28 m/s); e) vėjo jėgainės turi šešėliavimo mažinimo mechanizmą, kurio tikslias yra sumažinti šešėlio mirgėjimą.

6.3. Poveikį kraštovaizdžiui mažinančios priemonės: jautresnėse vietovėse planuojama išdėstyti mažesnio galingumo (0,8 MW) ir atitinkamai mažesnio aukščio (bendras jėgainės su pakelta mente aukštis siektų 100 m) jėgaines (vėjo jėgainės VJ 11, 13, 18, 20, 23, 25, 26, 30), o mažiau jautresnėse teritorijose dislokuoti didesnės galios vėjo jėgaines (7,5 MW vėjo jėgainės VJ 2, 9, 21).

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

7.1. Pagėgių savivaldybės administracija 2012-03-28 raštu Nr.R2-657 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.

7.2. Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2012-03-19 raštu Nr.R4-289 bei 2012-06-04 raštu Nr. R4-505 neprieštaravo PAV ataskaitai bei pritarė planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.

7.3. Tauragės visuomenės sveikatos centras 2012-04-19 raštu Nr. SD-321 pritarė PAV ataskaitai ir neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.

7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys 2011-09-07 raštu Nr. (13.3.T)2-07 derindamas PAV programą, nurodė, kad PAV ataskaitos nepageidauja nagrinėti.

7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012-04-11 raštu Nr. (4)-V3-1019 (7.16) neprieštarauja, kad būtų įgyvendintas PAV ataskaitoje nagrinėtas vėjo jėgainių parko įrengimas.
Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2011-08-12 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir 2011-08-12 krašto laikraštyje „Pamarys“ bei Pagėgių savivaldybės Lumpėnų, Pagėgių seniūnijų skelbimų lentose. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams ir atsakingai institucijai pateikė pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos. Departamentas prieš tvirtindamas programą, vadovaudamasis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 str. 12 d., pakvietė PAV proceso dalyvius dalyvauti PAV subjektų išvadų ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstyme. Susirinkimas suorganizuotas 2011-12-12 Departamento salėje, parengtas protokolas Nr. LV11-36/T, susirinkimo metu nutarta, kad PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitoje įvertins suminį planuojamų vėjo jėgainių ir gretimybėse kitų veiklos vykdytojų veikiančių ir planuojamų vėjo jėgainių poveikį aplinkai bei kitus pateiktus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2012-02-03 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir 2012-02-03 krašto laikraštyje „Pamarys“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Pagėgių savivaldybės bei Pagėgių savivaldybės Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijų skelbimų lentose. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2012-02-22 1730-1900 val. Lumpėnų seniūnijoje, adresu Lumpėnų k., Pagėgių sav. Šiame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai ir PAV dokumentų rengėjo - UAB „Sweco Lietuva“ atstovai bei visuomenės atstovai.

Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2012-04-26 Departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą UAB „Amberwind“ vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose Pagėgių savivaldybėje įrengimo ir veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, bei raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Per terminą, nustatytą Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2011, 108-5122), informacijos iš suinteresuotos visuomenės dėl galimų pažeidimų vykdant PAV procedūras negauta.

Departamentas prieš priimdamas sprendimą, vadovaudamasis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 str. 6 d., pakvietė PAV proceso dalyvius dalyvauti PAV proceso metu gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstyme. Susirinkimas suorganizuotas 2012-06-04 Departamento salėje, parengtas protokolas Nr. LV11-15/T. Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, Asociacija kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ 2012-06-04 raštu Nr. R3-34 pateikė savo pasiūlymus dėl nepritarimo planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai.

9. Sprendimo pobūdis:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla – Vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose Pagėgių savivaldybėje įrengimas ir veikla – leistina pagal alternatyvą II scenarijų b1 variantą 2, pateiktą PAV ataskaitoje.

Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-06-08 raštu Nr. (4)-LV4-1844.

Su sprendimu siejamos sąlygos:

1. Vėjo jėgainių parkas privalo būti įrengtas ir eksploatuojamas pagal PAV ataskaitoje pateiktą ir nagrinėtą alternatyvą II scenarijų b1 variantą 2 bei privalo būti įgyvendinamos numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

2. Jei iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo suinteresuotoms šalims nepavyks susitarti dėl UAB „Baltijos vėjas“ suplanuotos vėjo jėgainės Strepeikių kaime galios sumažinimo, jos nestatymo suplanuotoje vietoje arba kitų neigiamą suminį triukšmo poveikį iki leistinų normų mažinančių priemonių, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, UAB „Amberwind“, negali statyti suplanuotų vėjo jėgainių VJ16, VJ18, VJ19 ir VJ20 PAV ataskaitoje nurodytose vietose.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

1. Atlikus poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, kad eksploatuojant vėjo jėgainių parką nebus viršyti teisės aktuose nustatyti normatyvai ir standartai.

2. Numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

3. Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai.

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).