Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Atliekų apskaitos vykdytojams

2013-09-25 Informacija apie rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimą

2013-09-25

Informacija apie rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimą


Klasifikuojant atliekas vadovaujamasi Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu (Žin. 1999, Nr. 63-2065, 2011, Nr. 57-2721), 1 priede pateikiamu Atliekų sąrašu. Kadangi atliekos turi būti klasifikuojamos pagal jų susidarymo šaltinį, atliekoms, kurias komunalinių atliekų surinkėjai, vykdantys rūšiuojamąjį surinkimą, surenka konteineriais, skirtais gyvenamųjų namų valdoms, turėtų būti priskiriamas 20 01 99 kodas – kitaip neapibrėžtos atliekos. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnaluose ir metinėse ataskaitose nurodant 20 01 99 kodą, turi būti įrašomas patikslintas atliekų pavadinimas, pvz., „atliekos iš individualių rūšiavimo konteinerių“.

Atliekoms, kurias komunalinių atliekų surinkėjai, vykdantys rūšiuojamąjį surinkimą, surenka iš kolektyvinio naudojimo antrinių žaliavų konteinerių:

Popieriaus (mėlyna spalva) konteinerio – priskiriamas 20 01 01 kodas – popierius ir kartonas, rašant patikslintą pavadinimą, pvz., „iš popieriaus konteinerio“.

Plastiko (geltona spalva) konteinerio – priskiriamas 20 01 39 kodas – plastikai, rašant patikslintą pavadinimą, pvz., „iš plastiko konteinerio“.

Stiklo (žalia spalva) konteinerio – priskiriamas 20 01 02 (stiklas), rašant patikslintą pavadinimą, pvz., „iš stiklo konteinerio“.

Surinktas atliekas, įskaitant ir pakuočių atliekas, papildomai išrūšiavus gali susidaryti šios atliekos, kurioms turėtų būti atitinkamai priskiriami:

Pakuočių atliekų kodai:
15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės,
15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės,
15 01 03 medinės pakuotės,
15 01 05 kombinuotosios pakuotės,
15 01 07 stiklo pakuotės,
15 01 09 pakuotės iš tekstilės,
15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos,
15 01 11* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų, įskaitant tuščius slėginius konteinerius.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek 15 01 10*, tiek 15 01 11* pakuočių atliekos neturėtų būti metamos į aukščiau paminėtus konteinerius.

Antrinių žaliavų ir kitų atliekų kodai:
19 12 01 popierius ir kartonas
19 12 02 juodieji metalai
19 12 03 spalvotieji metalai
19 12 04 plastikai ir guma
19 12 05 stiklas
19 12 06 mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06
19 12 08 tekstilės dirbiniai
19 12 09 mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)
19 12 10 degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
19 12 11* kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

Rūšiavimo metu susidariusioms atliekoms, kurių sudėties identifikuoti neįmanoma arba netikslinga ir kurios netinkamos perdirbimui ar kitokiam naudojimui ir tinkamos tik šalinimui, priskiriamas 19 12 12 kodas – kitos mechaninio apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad perduodant atliekas tolimesniam atliekų tvarkymui jas priimantis atliekų tvarkytojas turi turėti teisę tvarkyti atliekas, pažymėtas atitinkamu kodu.