Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL UAB „MINIJOS NAFTA“ NAFTOS GAVYBOS POŠKŲ KAIME ESANČIAME PLOTE POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

2009-05-08

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Planuojama ūkinė veikla – naftos gavyba Poškų kaime esančiame plote.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Minijos nafta“, įmonės kodas 110699717, Gamyklos g. 11, LT-96155 Gargždai, tel.: 8 46 405060, faks.: 8 46 405055, el. paštas: info@minijosnafta.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Žemės sklypas, kuriame planuojama įrengti naftos gavybos aikštelę yra Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Naftos gręžiniai bus įrengti dalyje 5,51 ha (kadastrinis Nr. 5503/0002:108) žemės sklypo, t.y. naftos gavybos aikštelė bus lokalizuota 0,7 ha žemės sklypo rytinėje dalyje. Šiuo metu pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypas iš vakarų pusės ribojasi su Agluonos upe, o iš rytų – su melioracijos grioviu. Žemės sklypas apie 1 km atstumu į šiaurę nutolęs nuo Poškų III žvyro telkinio, į karjero sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos vietos esantis gyvenamasis namas nutolęs 225 m, o artimiausia gyvenvietė 270 m. Į pietvakarius, už 600 m nuo planuojamos naftos gavybos aikštelės praeina rajoninis kelias Grobštai-Poškos, o į pietryčius, už 1 km eina kelias Poškos-Šiūpariai.
Artimiausia saugoma teritorija, nutolusi nuo būsimos naftos gavybos aikštelės, yra Veiviržo kraštovaizdžio ir Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustiniai esantys už 7,4 km bei Kliošių kraštovaizdžio draustinis esantis už 9,5 km. Gamtos paveldo objektų, įregistruotų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąraše, planuojamos naftos gavybos aikštelės gretimybėse nėra. Planuojamos naftos gavybos aikštelės teritorijoje ir jos gretimybėse  nekilnojamojo paveldo registre įregistruotų vertybių nėra.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda, tel.: 8 46 398848, faks.: 8 46 398845, el. paštas: simona@corpi.ku.lt.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Ūkinė veikla susideda iš dviejų etapų: I etapas – gręžinio įrengimas; II etapas – naftos gavyba. Gręžinio gręžimas gali užtrukti 60-70 dienų. Naftos gavyba struktūroje priklauso nuo naftos išteklių ir gali trukti 10-15 metų. Planuojama išgręžti vieną žvalgybinį ir 2-3 naftos gavybinius gręžinius. Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama išgauti nuo 5 000 iki 15 000 m3 naftos per metus. Planuojamos ūkinės veiklos metu elektros energijos bus suvartojama apie 12 000 kWh per metus, elektros tiekimas numatytas iš elektros tinklų. Vieno gręžinio išgręžimui bus sunaudota apie 150 t dyzelino. Gręžinio gręžimo metu, praplovimo skiedinio gamybai, numatoma sunaudoti 500 m3/d paviršinio vandens, paviršinio vandens šaltinis – Agluonos upė. Jei reikalingo gręžimui vandens iš paviršinio vandens šaltinio bus neįmanoma paimti, vanduo bus imamas iš kastinio šulinio arba atsivežamas iš kitų vandens šaltinių.
Naftos gavybos aikštelėje numatoma įrengti šiuos pagrindinius objektus: gręžinių aikštelę; separatoriaus ir talpyklų aikštelę; dujų fakelo aikštelę; autocisternų užpildymo nafta ir sūrymu aikštelę; privažiavimo kelius; buitines patalpas. Poškų naftos gavybos aikštelėje numatyta įrengti vieną trijų fazių separatorių, vieną cisterną sūrymui (50 m3 talpos), vieną dehidratacijos cisterną (50 m3  talpos) ir vieną (50 m3 talpos) cisterną naftai bei dujų degimo fakelą. Poškų aikštelėje iš fluido atskirtas sūrymas siurbliais bus pakraunamas į autocisternas ir išvežamas į kituose naftos telkiniuose specialiai įrengtas aikšteles, kur aukšto spaudimo siurbliais per injekcinius gręžinius grąžinamas į kambro horizontą.
Naftos gavybos aikštelėje bus vykdoma naftos gavyba, susidedanti iš penkių pagrindinių etapų: 1) naftos fluido išgavimas iš eksploatuojamo gręžinio; 2) fluido separavimas, atskiriant naftą, dujas bei vandenį; 3) atskirtų naftos dujų šalinimas, t. y. deginimas fakele arba alternatyvus panaudojimas; 4) naftos saugojimas; 5) naftos realizavimas.
Baigus eksploatuoti gręžinius, gręžiniai bus užkonservuoti arba likviduoti, technologiniai įrenginiai išmontuoti, o 0,7 ha naftos gavybos aikštelė pilnai rekultivuota.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Vanduo. Buitinėms reikmėms vanduo bus atvežamas. Naftos gavybos metu ūkio-buities nuotekos bus apvalomos nuotekų valymo įrenginiuose, sumontuotose prie sanitarinio mazgo, gręžinio gręžimo metu susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos nuotekų surinkimo duobėje ir periodiškai išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. Siekiant kontroliuoti gruntinio vandens apsaugą nuo taršos išgaunant naftą ar utilizuojant sūrymus bus parengta požeminio vandens monitoringo programa. Paviršinio vandens telkinių apsaugai, nuo teršalų patekimo į juos, numatytos sekančios priemonės:
    Naftos sandėliavimo ir pakrovimo aikštelės padengtos hidroizoliacine plėvele ir betono danga bei apjuostos apsauginiais bortais;
    Aikštelėse bus įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema su valymo įrenginiais;
    Naftos sandėliavimo aikštelių apsauginių bortų aukštis bei aikštelių plotai leis sulaikyti iš vienos talpyklos išsiliejusios naftos tūrį – 50 m3;
    Šalia naftos sandėliavimo talpų ir naftovežių užpylimo aikštelių įrengti konteineriai su sorbentais išsiliejusiems naftos produktams surinkti;
    Gręžimo aikštelės padengtos hidroizoliacine plėvele ir betono danga, apjuostos borteliais;
    Bus parengti naftos gavybos aikštelių avarijų likvidavimo planai, su kuriais bus supažindinti aikšteles aptarnaujantys operatoriai bei apmokyti, kaip elgtis avarinių situacijų metu;
    Naftos gręžinio aikštelė bus įrengta ne mažesniu nei 100 m atstumu nuo vandens telkinio kranto linijos.
6.2. Atmosfera. Mažinant emisijas į aplinkos orą numatoma sumontuoti patobulintos konstrukcijos fakelą ir reguliuoti degimo procesą, priverstinai paduodant orą į fakelo degimo zoną. Lakiųjų organinių junginių išmetimų iš naftos sandėliavimo talpyklų bei naftovežių pildymo, naftos saugojimo į aplinkos orą sumažinimui numatoma įrengti vakuuminius vožtuvus naftos talpyklose bei užsandarinti naftos lygio matuoklių angas.
6.3. Dirvožemis, žemės gelmės. Naftos gavybos aikštelės įrengimo metu 0,2 m storio derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimtas ir laikinai sandėliuojamas aikštelės teritorijoje. Įrengus aikštelę, derlingas dirvožemis bus naudojamas aikštelės vejai formuoti. Pasibaigus aikštelės gręžinio eksploatacijos laikui, nuimtas dirvožemio sluoksnis bus panaudojamas aikštelių rekultivacijai. Gręžinio įrengimo metu vandeningi horizontai bus izoliuoti apsauginiais vamzdžiais ir bus atliekamas užvamzdžio cementavimas.
6.4. Atliekos. Planuojamos naftos gavybos aikštelės veiklos metu susidarančios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams.
6.5. Psichologinis poveikis gyventojams. Gyventojų psichologinei įtampai sumažinti, kurią sukelia fakelo liepsna, yra pasirinkti naujos konstrukcijos uždegti fakelai, leidžiantys išvengti fakelo liepsnos vaizdo ir visiškai eliminuojantys degančios liepsnos mirgėjimą bei pašvaistes. Naftos gavybos aikštelei bus nustatyta sanitarinė apsaugos zona. Siekiant išvengti gyventojų ramybės trukdymo, naftos transportavimas nebus vykdomas vakaro ir nakties metu. Naftos gręžinio įrengimo metu sukeliamas triukšmas bus laikinas ir jaučiamas tik statybų metu.
6.7. Planuojamos ūkinės veiklos nutraukimas. Užbaigus naftos gavybos aikštelės eksploataciją, verslovės įranga bus demontuota, naftos gręžiniai užtamponuoti arba užkonservuoti, o teritorija rekultivuota, atstatant jos pirminę būklę.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2008-12-03 raštu Nr. 1.9-66 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pritarė;
7.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų ir išvadų teikimo klausimais komisija išnagrinėjusi UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Poškų kaime esančiame plote poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 2008-12-04 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4227 planuojamos ūkinės veiklos pateiktą PAV ataskaitą suderino;
7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2008-12-23 normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu Nr. E6-30 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pritarė;
7.4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2008-12-01 raštu Nr.(1.40)2kl-39 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pastabų pritarė;
7.5. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-04-02 raštu Nr. 2-1005-(2.23) pritarė papildytai pagal 2009-02-18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (toliau-Departamentas) vykusio susirinkimo protokolo išvadas Nr. LV2-3/T planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2008-07-23 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 2008-07-22 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Agluonėnų seniūnijos skelbimų lentoje. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams, ar atsakingai institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2008-10-18 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir 2008-10-20 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Agluonėnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešo supažindinimo data, vieta ir laikas buvo suderinti su Agluonėnų seniūnijos seniūne. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2008-11-04 1700 val. Agluonėnų seniūnijos administracinėse patalpose, kuriame dalyvavo tik Agluonėnų seniūnijos seniūnė Laima Tučienė bei per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko daugiau nė vienas visuomenės atstovas. Viešame supažindinime su PAV ataskaita dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos užsakovas UAB „Minijos nafta“ atstovas: Bronius Radeckas, PAV dokumentų rengėjo Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovai: Saulius Gulbinskas, Irma Ronkaitienė, Rosita Milerienė.
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2009-01-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento internetinėse svetainėse paskelbė visuomenei apie UAB “Minijos nafta” planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavyba Poškų kaime esančiame plote - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir  įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2009-04-30 priėmė sprendimą Nr. (9.14.5.)-LV4-2143, kad pagal pateiktą PAV ataskaitą UAB „Minijos nafta“ planuojama ūkinė veikla – Naftos gavyba Poškų kaime esančiame plote – leistina.
Su priimtu sprendimu siejamos sąlygos:
•    Planuojamą ūkinę veiklą bus galima vykdyti tik pakeitus pagrindinę tikslinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, kaip tai numatyta LR teritorijų planavimo įstatyme. Teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) sprendiniuose bei techniniame projekte, ar statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje, ūkio subjektas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos šio sprendimo 6 punkte.
•    Prieš pradedant eksploatuoti naujai įrengtą naftos gavybos aikštelę ūkio subjektas, vadovaujantis 2005-06-29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-330 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ nuostatomis, privalo atnaujinti (koreguoti) turimą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.
•    Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  10 straipsnio 8 dalimi, apie sprendimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, privalo pranešti visuomenei.
10. Kur  ir  kada  galima  susipažinti  su  išsamesne  informacija  apie  priimtą  sprendimą  dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 466 466).