Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL UAB „LL INVESTICIJOS“ NAFTOS GAVYBOS GRĘŽINYJE „ŠILALĖ-1“ STEMPLIŲ KAIME, ŠVĖKŠNOS SENIŪNIJOJE, ŠILUTĖS RAJONE POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

2009-05-14

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Planuojama ūkinė veikla – naftos gavyba gręžinyje „Šilalė-1“.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „LL investicijos“, įmonės kodas 300575872, Danės g. 15, Klaipėda, tel.: 8 46 310986, faks.: 8 46 310986.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Naftos gavyba planuojama gręžinyje „Šilalė-1“ Stemplių kaime, Švėkšnos seniūnijoje, Šilutės rajone, Klaipėdos apskrityje, Rietavo licenciniame plote. Planuojamą naftos gavybos aikštelę numatoma įrengti konservuoto naftos gręžinio „Šilalė-1“ vietovėje. Paieškinis gręžinys „Šilalė-1“ buvo išgręžtas 1978 m. ir užkonservuotas. Pasirinkta vieta aikštelei yra Dariui Pašukoniui priklausančiuose žemės sklypuose (kadastriniai Nr.: 8872/0007:221; 8872/0007:223), kurių bendras plotas 4,2334 ha. Planuojamų sklypų pagrindinė tikslinė žemės sklypų naudojimo paskirtis yra žemės ūkio paskirties žemė. Planuojama naftos gavybos aikštelės vieta nepatenka į saugomas ar „Natura 2000“ teritorijas, tačiau su jomis ribojasi. Žemės sklypai ribojasi su Vainuto miškų biosferos poligonu, apimančiu Stemplių kraštovaizdžio ir Meškinės pedologinį draustinius. Poligone yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija. Vainuto miškų poligone yra Žaliosios miškas, kuris paskelbtas Buveinių apsaugai svarbia teritorija. Artimiausias didesnis paviršinio vandens telkinys yra Veiviržo intakas – Ašvos upė. Ašvos upė nuo sklypo, kuriame planuojama įrengti naftos gavybos aikštelę, nutolusi apie 0,5 km. Sklypą iš rytų ir pietų juosia melioracijos grioviai.
Artimiausia gyvenamoji aplinka – Stemplių kaimas. Nuo planuojamos aikštelės ribos iki artimiausių gyvenamų sodybų yra 351-380 m atstumas.
Artimiausias kultūros paveldo objektas – Dvaro sodyba, nuo naftos gręžinio nutolusi apie 1,5 km.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel.: 8 46 470940, faks.: 8 46 471500, el. paštas: r.ausra@hidrostatyba.lt.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Ūkinė veikla susideda iš dviejų etapų: I etapas – gręžinio įrengimas; II etapas – naftos gavyba. Naftos gavyba struktūroje priklauso nuo naftos išteklių ir gali trukti 10-15 metų. Šalia esamo gręžinio „Šilalė-1“ numatoma išgręžti du paieškinius gręžinius. Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama išgauti apie 4745 m3 naftos per metus. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus sunaudojama apie 30 000 kWh elektros energijos, kuri bus tiekiama iš dyzelinių elektros generatorių. Tam tikras paviršinio vandens kiekis yra naudojamas gręžinio gręžimo metu. Gręžimo metu planuojama sunaudoti apie 700-1400 m3 paviršinio vandens, numatomas vandens šaltinis – Ašvos upė.
Naftos gavybos aikštelėje numatoma įrengti šiuos pagrindinius objektus: gręžinių aikštelę; separatoriaus ir talpyklų aikštelę; dujų fakelo aikštelę; autocisternų užpildymo nafta ir sūrymu aikštelę; privažiavimo kelius; buitines patalpas. „Šilalė-1“ naftos gavybos aikštelėje numatyta įrengti vieną trijų fazių separatorių, vieną cisterną sūrymui (50 m3 talpos), vieną dehidratacijos cisterną (50 m3  talpos) ir vieną (50 m3 talpos) cisterną naftai bei dujų degimo fakelą. „Šilalė-1“ aikštelėje iš fluido atskirtas sūrymas bus pakraunamas į autocisternas ir išvežamas į kituose naftos telkiniuose specialiai įrengtas aikšteles, kur aukšto spaudimo siurbliais per injekcinius gręžinius grąžinamas į kambro horizontą. Numatoma sūrymą supumpuoti per UAB „Minijos nafta“ gręžinį „Diegliai-7“.
Naftos gavybos aikštelėje bus vykdoma naftos gavyba, susidedanti iš kelių pagrindinių etapų:  1) naftos fluido išgavimas iš eksploatacinio gręžinio; 2) fluido separavimas, atskiriant naftą, dujas bei vandenį; 3) atskirtų naftos dujų šalinimas, deginimas fakele arba alternatyvus panaudojimas; 4) naftos saugojimas; 5) naftos realizavimas (pakrovimas ir išvežimas).
Vandens atskyrimui iš fluido, naftos procese papildomai bus naudojamos specialios medžiagos - demulgatoriai. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje teršalai į aplinkos orą išsiskiria naftos perpylimo iš separatorių į talpyklas, sandėliavimo bei išpylimo į autocisternas metu, dujų deginimo fakelo, teritoriją aptarnaujančio autotransporto bei dyzelgeneratoriaus naudojamo elektros energijos gamybai. Naftos bei sūrymo vežimai bus vykdomi dienos metu, naftą numatoma vežti kas antrą dieną, sūrimą - kas keturias dienas. Gręžiniais išgauta ir talpoje sukaupta nafta bei sūrymas bus išvežami 30 m3 talpos autocisternomis. Naftos išvežimui bus atliekami 158 reisai per metus, o sūrymo išvežimui – 65 reisai per metus.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Vanduo. Paviršinio vandens telkinių apsaugai, nuo teršalų patekimo į juos, numatytos sekančios priemonės:

  • Naftos sandėliavimo ir pakrovimo aikštelės bus padengtos hidroizoliacine plėvele ir betono danga bei apjuostos apsauginiais bortais;
  • Aikštelėse bus įrengta lietaus nuotekų nuo betonuotų paviršių surinkimo sistema su valymo įrenginiais;
  • Naftos sandėliavimo aikštelės apsauginių bortų aukštis bei aikštelės plotas leis sulaikyti iš vienos talpyklos išsiliejusios naftos tūrį – 50 m3;
  • Šalia naftos sandėliavimo talpų ir naftovežių užpylimo aikštelės įrengti konteineriai su sorbentais išsiliejusiems naftos produktams surinkti;
  • Gręžimo aikštelė padengta hidroizoliacine plėvele ir betono danga, apjuosta borteliais;
  • Bus parengtas naftos gavybos aikštelės avarijų likvidavimo planas, su kuriuo bus supažindinti aikštelę aptarnaujantys operatoriai bei apmokyti, kaip elgtis avarinių situacijų metu;
  • Numatoma vykdyti požeminio vandens monitoringą.
6.2. Atmosfera. Mažinant emisijas į aplinkos orą, numatoma sumontuoti patobulintos konstrukcijos fakelą ir reguliuoti degimo procesą, priverstinai paduodant orą į fakelo degimo zoną bei įrengiama automatinė pastovių dujų degimą palaikanti sistema. Lakiųjų organinių junginių išmetimų iš naftos sandėliavimo talpyklų į aplinkos orą sumažinimui, numatoma užsandarinti naftos lygio matuoklių angas.
6.3. Dirvožemis. Naftos gavybos aikštelės įrengimo metu 0,2 m storio derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimtas ir laikinai sandėliuojamas aikštelės teritorijoje. Įrengus aikštelę, derlingas dirvožemis bus naudojamas aikštelės vejai formuoti. Pasibaigus aikštelės gręžinio eksploatacijos laikui, nuimtas dirvožemio sluoksnis bus panaudojamas aikštelių rekultivacijai. Pradėjus naftos gavybą yra numatoma vykdyti dirvožemio užterštumo monitoringą.
6.4. Atliekos. Planuojamos naftos gavybos aikštelės veiklos metu susidarančios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams.
6.5. Psichologinis poveikis gyventojams. Dujų degimo šviesos sklaidos sumažinimui įrengiamas šviesą sulaikantis ekranas. Siekiant išvengti gyventojų ramybės trukdymo, naftos transportavimas nebus vykdomas vakaro ir nakties metu. Naftos gręžinio įrengimo metu sukeliamas triukšmas bus laikinas ir jaučiamas tik statybų metu.
6.6. Biologinė įvairovė. Numatoma naudoti patobulintos konstrukcijos dujų degimo fakelą, degimui tiekiamas papildomas oro kiekis, tokiu būdu mažinama oro taršą. Šviesos sklaidos sumažinimui bus įrengtas šviesą sulaikantis ekranas. Gręžiniai bus gręžiami rugsėjo-kovo mėnesiais, kai juodieji gandrai ir vapsvaėdžiai yra išskridę.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-03-19 raštu Nr. 53-21 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pastabų neturėjo;
7.2. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-03-20 raštu Nr. R3-(5.18)-1003 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir jai pritarė;
7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2009-04-02 normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu Nr. E6-3 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pritarė;
7.4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2009-03-09 raštu Nr.(1.40)2kl-145 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pastabų neturėjo ir jai pritarė;
7.5. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-03-23 raštu Nr. 2-853-(2.23) planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai iš esmės pritarė, rekomenduodama vykdyti triukšmo prevencijos priemones ir darbus organizuojant taip, kad naftos transportavimas nebūtų vykdomas vakaro ir nakties metu bei sanitarinė apsaugos zona galės būti tikslinama ir mažinama tik gavus raštišką leidimą iš Visuomenės sveikatos centro.
7.6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2009-03-30 raštu Nr. V3-10.7-507 neprieštaravo, kad būtų įgyvendinama PAV ataskaitoje nagrinėta naftos gamyba gręžinyje „Šilalė-1“ prisilaikant rašte nurodytų sąlygų, t.y. gręžiniai gali būti gręžiami rugsėjo-kovo mėnesiais, dujų degimo šviesos sklaida turi būti mažinama įrengiant šviesą sulaikantį ekraną bei veiklos metu naudojant patobulintą dujų degimo fakelą, su papildomu oro kiekio tiekimu.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2008-09-05 Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“, 2008-12-17 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Švėkšnos seniūnijos skelbimų lentoje. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams, ar atsakingai institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo išspausdintas 2009-01-20 Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“ ir 2009-01-19 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Švėkšnos seniūnijos skelbimų lentoje. Taip pat, apie viešą supažindinimą, raštu informuoti gretimų sklypų savininkai: D. Pašukonis, R. Šarkauskienė, E. Girčiūtė, L. B. Mockienė, S. Vaičiulis, A. Norkienė, K. Vaitkus, A. Vaitkienė.
PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2009-02-17 1500 val. Stemplių pradinėje mokykloje, kuriame dalyvavo visuomenės atstovai: Stefa Baldauskienė, Grasilda Šlajienė, Genė Sabaliauskienė, Eugenija Girčiutė, Aušrelė Norkienė, Ramutė Gudlinkytė. Viešame supažindinime su PAV ataskaita dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos PAV užsakovas UAB „LL investicijos“ direktorius Antanas Jasas, PAV dokumentų rengėjo UAB „Hidrostatyba“ atstovas: inžinierius projektuotojas Rolandas Aušra, AB „Geonafta“ techninis darbuotojas Nerijus Steponavičius. Po viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita per teisės aktuose numatytą terminą buvo surašytas protokolas. Per teisės aktuose nustatytą terminą visuomenė nepateikė pastabų nei supažindinimą vykdžiusiems organizatoriams dėl sudaryto protokolo, nei pastabų užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2009-04-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Departamento internetinėse svetainėse paskelbė visuomenei apie UAB “LL investicijos“ planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavyba gręžinyje „Šilalė-1“ – PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir  įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2009-05-08 priėmė sprendimą Nr. (9.14.5.)-LV4-2293, kad pagal pateiktą PAV ataskaitą UAB „LL investicijos“ planuojama ūkinė veikla – Naftos gavyba gręžinyje „Šilalė-1“ – leistina.
Su priimtu sprendimu siejamos sąlygos:
  • Planuojamą ūkinę veiklą bus galima vykdyti tik pakeitus pagrindinę tikslinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, kaip tai numatyta LR teritorijų planavimo įstatyme. Teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) sprendiniuose bei techniniame projekte, ar statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje, ūkio subjektas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos šio sprendimo 6 punkte.
  • Prieš pradedant eksploatuoti naujai įrengtą naftos gavybos aikštelę ūkio subjektas, vadovaujantis 2005-06-29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-330 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ nuostatomis, privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.
  • Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  10 straipsnio 8 dalimi, apie sprendimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, privalo pranešti visuomenei.
10. Kur  ir  kada  galima  susipažinti  su  išsamesne  informacija  apie  priimtą  sprendimą  dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 466 466).