Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Asociacijos „Stariškiai“ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimo Kairių kaime

2009-12-28


Informacija apie priimtą sprendimą
dėl Asociacijos „Stariškiai“ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų
suformavimo Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje
leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Asociacija „Stariškiai“, Artojo g. 3, Klaipėda, tel.: 861139772.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Planuojamos ūkinės veiklos teritoriją sudaro 15 žemės ūkio paskirties sklypų: (kad. Nr. 5552/0001:138; 5552/0001:140; 5552/0001:142;
5552/0001:144; 5552/0001:146; 5552/0001:151; 5552/0001:155; 5552/0001:167; 5552/0001:170; 5552/0001:180; 5552/0001:190; 5552/0001:204; 5552/0001:206;
5552/0001:208; 5552/0001:215), kurie yra Kairių kaimo šiaurinėje dalyje ir ribojasi su Klaipėdos miesto teritorija. Bendras planuojamos teritorijos plotas
yra 9,1500 ha. Planuojamos teritorijos gretimybėse yra žemės ūkio paskirties sklypai bei rytinėje pusėje esantis kitos paskirties krašto apsaugos tikslams
skirtas žemės sklypas. 180 metrų atstumu į rytus nuo planuojamos teritorijos yra Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalas (Klaipėdos miesto trečioji
vandenvietė). Planuojamos veiklos teritorija (toliau – PŪV) teritorija patenka į Klaipėdos miesto trečiosios vandenvietės 3-ąją cheminės taršos apribojimo
juostą. Iki artimiausio gyvenamojo namo yra 850 metrų atstumas. Artimiausias pramoninis objektas yra 1 km atstumu į šiaurę esanti AB „Vakarų laivų gamykla“.
Planuojama teritorija nepatenka į saugomų bei Europinės svarbos „Natura 2000“ tinklo teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos yra Kuršių marios,
esančios vakarų kryptimi už 160 metrų, Kuršių Nerija ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas (atstumas nuo teritorijos 1 km), Smeltės botaninis
draustinis (atstumas 2,2 km) ir Lužijos botaninis draustinis (atstumas siekia 2,5 km). Pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą, patvirtintą Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T11-405, sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją. Planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra.
Nuo planuojamo sklypo ribos iki artimiausio kultūros paveldo objekto - Karaliaus Vilhelmo kanalo yra apie 40 metrų atstumas. Pietų kryptimi 1,0 km atstumu
esančios senosios Kairių ir Stariškių kaimų kapinės taip pat priskiriamos kultūros vertybėms.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Ekosistema,“ Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda, tel.: (8 46) 430 463, faksas: (8 46) 430 469, el. p: ekosistema@klaipeda.balt.net.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojamoje teritorijoje numatoma pastatyti 62 mažaaukščius gyvenamuosius namus, kuriuose gyvens apie 220 žmonių. Taip pat, čia numatomas
pastatas su nedidelėmis prekybos patalpomis. Planuojama teritorija ribojasi su Klaipėdos miestu, kuriame yra centralizuota vandentiekio, nuotekų surinkimo
sistema, todėl planuojamos teritorijos vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai bus prijungiami prie centralizuotos Klaipėdos miesto sistemos.
Teritorija, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos, nepriskiriama galimai teršiamai teritorijai, todėl paviršinės nuotekos be valymo bus
išleidžiamos į Kuršių marias. Gyvenamųjų namų šildymui bus naudojamas kietas kuras arba elektros energija. Pastatus numatoma pajungti prie bendrų elektros tinklų. Ūkinės veiklos metu susidarys mišrios komunalinės atliekos, preliminarus jų kiekis – 100 t/metus. Atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir
perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
Pagrindinis privažiavimas į PŪV teritoriją planuojamasis B1 kategorijai priskiriamos Kairių gatvės. Gyventojų susisiekimui teritorijos viduje
projektuojama viena pagrindinė gatvė ir nuo jos atsišakojantys akligatviai.
Planuojamoje teritorijoje numatoma suformuoti bendro naudojimo želdynų plotus, kuriuose numatoma įrengti poilsio zonas, vaikų žaidimo aikšteles, parkus, rekreacinės paskirties objektus.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Teritorijoje bus įrengti centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo tinklai, kurie bus prijungti prie Klaipėdos miesto centralizuotų inžinierinių tinklų.
6.2. Planuojamoje teritorijoje numatomas sistemingas apželdinimas. Bus formuojami bendro naudojimo želdynų plotai, kuriuose bus įrengiamos poilsio zonos ir parkai. Šie bendro naudojimo želdynai, sudarys žaliųjų properšų teritorijoje sistemą. Suformuoti žalieji plotai atliks migracinių koridorių funkciją, kuriais bus užtikrinta vietovėje paplitusių gyvūnų ir augalų rūšių migracija.
Planuojami pastatai apsupti želdinių susilies su gamtine aplinka, tokiu būdu neigiamas poveikis vietovės kraštovaizdžiui ir gamtiniam karkasui bus sumažintas.
 7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-07-22 raštu Nr. 2-2314-(2.23) pritarė  planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir 2009-06-25 raštu Nr. 2-2086-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-07-21 raštu Nr. 1.9-193 informavo, kad planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė.
7.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų ir išvadų teikimo klausimais komisija, išnagrinėjusi UAB „Ekosistema“ pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 2009-11-26 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4436 pateiktos planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos derinimui ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė.
7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2009-10-01 raštu Nr. (7.13)-V4-2257 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje pritarė.
7.5. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2009-07-17 raštu Nr.(1.40)2KL-29 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2009-01-10 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 2009-01-19 Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir 2009-01-12 registruotais laiškais informuoti su planuojamos veiklos sklypais besiribojančių sklypų savininkai ar nuomotojai. Iki 2009-01-26 d. imtinai pasiūlymų ir pastabų pateikta nebuvo.
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą buvo paskelbtas 2009-06-13 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir 2009-06-15 Klaipėdos rajono savivaldybės ir Priekulės seniūnijos skelbimų lentose. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2009-06-13 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės ir Priekulės seniūnijos skelbimų lentose. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2009-06-30 1500 val. ir Priekulės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė. Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko nė vienas visuomenės atstovas.
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2009-10-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie asociacijos „Stariškiai“ planuojamos ūkinės veiklos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimą Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų suformavimas Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje Klaipėdos rajone – leistina.Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2009-12-22 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-6394. Su sprendimu siejamos sąlygos:
9.1. Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti turi būti įgyvendintos teritorijos detaliojo plano sprendiniuose bei techniniame projekte;
9.2. Planuojamos teritorijos užstatymas turi būti formuojamas vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96.
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 8 46 466 456).