Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL BRONISLAVO PLESKŪNO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – ŪKININKO ŪKIO SODYBOS SU GYVENAMUOJU NAMU STATYBOS GROPIŠKIŲ KAIME, KLAIPĖDOS RAJONE - LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

2010-01-14

Informacija Apie priimtą Sprendimą DĖL bronislavo pleskūno planuojamos ūkinės veiklos –ūkininko ūkio sodybos su gyvenamuoju namu statybos gropiškių kaime, Klaipėdos rajone - LEISTINUMO poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos su gyvenamuoju namu statyba.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Bronislavas Pleskūnas, Slėnio g. 3, Priekulė, Klaipėdos raj., tel. 846 454761, mob. 8615 69236.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Žemės sklypas (kad. Nr.5552/0008:31), kuriame planuojama įkurti ūkininko sodybą yra Gropiškių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos pskrityje. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, sklypo plotas – 0,5600 ha. Gropiškių kaimas sudaro Priekulės miesto tęsinį. Pietvakariuose sklypas ribojasi su vietinės reikšmės keliu, vedančiu į Gropiškių kaimą, iš kitų pusių sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypais. Sklype projektuojamos sodybos teritorija (0,28 ha) nuo Minijos upės bus nutolusi 100 m atstumu. Sklypas šiaurės rytuose ribojasi su potvynio apsauginiu pylimu. Planuojamas sklypas yra
šalia Minijos upės, ribojasi su Minijos ichtiologiniu draustiniu bei Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijomis. Teritorija ribojasi su Minijos upe – gamtinių buveinių apsaugai svarbia teritorija ir ribojasi su Minijos upės slėniu – paukščių apsaugai svarbia teritorija. Pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą sklypas
patenka į gamtinio karkaso teritoriją – rajoninį ir vietinį gamtinį migracijos koridorių – Minijos upė ir jos slėnis. Planuojamame žemės sklype ir jo gretimybėse nekilnojamojo paveldo registre įregistruotų vertybių nėra. Nuo planuojamo sklypo ribos iki artimiausio kultūros paveldo objekto – Šventvakarių kaimo senųjų kapinių yra apie 368 m atstumas. Atstumas nuo sklypo, kuriame numatoma ūkinė veikla, iki artimiausių sodybų prie Minijos upės yra 100 m, iki artimiausių Šventvakario kaimo sodybų yra daugiau nei 200 m.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda, tel.: 8 46 398848, faks.: 8 46 398845, kontaktinis asmuo – dr. Saulius Gulbinskas.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojama teritorija nėra išvystyta inžineriniu požiūriu: nėra centralizuoto nuotekų surinkimo, vandens tiekimo, šilumos aprūpinimo, dujotiekio. Numatoma ūkininko
ūkio sodybos su gyvenamuoju namu, skirtu gyventi vienai šeimai, ir ūkiniu pastatu statyba. sodybą planuojama įkurti sodybai išskirtame 28 arų plote. naujosios ūkininko sodybos statybos vieta nepatenka į saugomas teritorijas: namas projektuojamas vakarinėje žemės sklypo dalyje pagal galimybes maksimaliai atitraukiant nuo minijos upės. projektuojamo namo numatomas bendras plotas 197,18 m2, užstatymo plotas – 206 m2, namo aukštis – 7,5 m.  vandens tiekimui bus įrengtas
vandens gręžinys. vandens sunaudojimas – 146 m3 per metus. susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos buitinių nuotekų surinkimo rezervuare ir išvežamos į valymo įrenginius.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Vanduo. Paviršinio vandens telkinio apsaugai nuo teršalų patekimo į juos numatytos šios priemonės:
- Sodyba su priklausiniais bus statoma išlaikant normuojamus atstumus iki vandens telkinio, reglamentuotus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo
sąlygose
(Žin., 1992, Nr. 22-652, 2008, Nr. 44-1643);
- Siekiant išvengti poveikio Minijos upės vandens kokybei bei Minijos upės biologinei įvairovei, sodyboje susidarančios nuotekos nebus išleidžiamos į
Minijos upę ar kitus paviršinio vandens telkinius. Susidariusios nuotekos bus surenkamos į specialų rezervuarą ir išvežamos valymui.
6.2. Poveikis saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms. Numatoma sodyba paukščių apsaugai svarbios teritorijos vertybėms (tulžiams ir griežlėms) reikšmingo poveikio neturės, kadangi paukščius nuo trikdymo saugo potvynio apsauginis pylimas. Planuojamos ūkinės veiklos vietoje Minijos upės pakrantė apaugusi tankiais krūmais bei nesusiformavę statūs smėlėti skardžiai, be to, upės atkarpa šalia Priekulės pamėgta poilsiautojų – vandens turistų (baidarininkų). Visi šie faktoriai nesudaro nei griežlių, nei tulžių perėjimui tinkamų buveinių. Taip pat rekomenduojama sodybinį sklypą apriboti tvora.
Sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją. Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr.22-858) neleidžia statyti gyvenamųjų namų ar ūkininkų sodybų, tarp kurių atstumas ne didesnis kaip 150 m., t.y. formuoti gyvenamųjų kvartalų. Pastačius B.Pleskūno sodybą, gyvenamasis kvartalas nesusiformuos.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-03-13 raštu Nr. 2-758-(2.23) pritarė  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir 2009-06-25 raštu Nr. 2-2086-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-02-18 raštu Nr. 1.9-42 informavo, kad PAV ataskaitai pritaria ir 2009-09-04 raštu Nr. 1.9-245 pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
7.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų ir išvadų teikimo klausimais komisija, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 2009-05-08 raštu Nr. (5.1.42)-A5-154 ir 2009-07-03 raštu Nr.(5.1.42)-A5-2358 planuojamai ūkinei veiklai pritarė.
7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2009-03-02 normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu Nr. E6-1 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai pritarė ir 2009-06-26 raštu Nr. (7.5)-V4-1402 pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
7.5. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2008-08-26 raštu Nr.(1.40)2KL-31 planuojamos ūkinės veiklos programai pritarė ir informavo, kad PAV ataskaitos nepageidauja nagrinėti.
7.6. Pajūrio regioninio parko direkcija, įtraukta į PAV procesą PAV subjekto teisėmis, 2009-02-17 raštu Nr. 6.4-054 informavo, kad pastabų ataskaitai neturi ir pritaria PAV ataskaitai, o 2009-06-23 raštu Nr. 6.4-190 pritarė šios planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2008-07-30 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje.
Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2008-12-24 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2009-01-12 1600 val. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko 243 kabinete, adresu H.Manto g. 84, Klaipėda. Šiame susirinkime dalyvavo tik planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovas Andrius Pleskūnas ir PAV dokumentų rengėjo Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovai: Raimonda Kybrancienė, Rasa Bukontaitė ir  Rosita Milerienė. Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko daugiau nė vienas visuomenės atstovas.
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2009-07-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie Bronislavo
Pleskūno planuojamos ūkinės veiklos – ūkininko sodybos statyba Gropiškių kaime, Klaipėdos rajone - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo
teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.  
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-01-08 priėmė sprendimą Nr. (9.14.5.)-LV4-75, kad pagal
pateiktą PAV ataskaitą B.Pleskūno planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos su gyvenamuoju namu statyba – leistina.
Su priimtu sprendimu siejamos sąlygos:
Techniniame projekte planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos šio sprendimo 6 punkte.
10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. 466 456).