Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-02-01 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-02-01Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m.
rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-01-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2010-01-30 Nr.12-574
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 4
d. nutarimo Nr. 970 "Dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo
2006-2015 metų programos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-01-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-01-28 Nr.11-527
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio
21 d. nutarimo Nr. 614 "Dėl Kuršių marių vandens kokybės gerinimo
programos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-01-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-01-28 Nr.11-529
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos
11 d. nutarimo Nr. 687 "Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio
tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)
Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-01-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-01-28 Nr.11-531
 
Dėl aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo
Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens
telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-01-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-01-26 Nr.10-491