Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Prima parte“ Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio I sklypo naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2010-04-28


Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Prima parte“ Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio I sklypo naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio I sklypo naudojimas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Prima Parte“, Jonavos g. 196, LT-44132, Kaunas, telefonas: 869 874674, faksas: 837 333118.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žvyro ir smėlio karjerą planuojama įrengti Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, Tauragės apskrityje. Karjeras bus įrengtas Pagėgių ir Anužių miškuose. Visa telkinio žemė yra valstybinė miško žemė, kurią patikėjimo teise valdo VĮ Šilutės miškų urėdija. Pagėgių ir Anužių miškai yra valstybinės reikšmės ir priskiriami IV grupės ūkiniams miškams.
Vietovė, kurioje planuojama įrengti žvyro ir smėlio karjerą, yra retai apgyvendinta (yra 15 sodybų). Gyvenamosios sodybos nuo planuojamo žvyro ir smėlio karjero ribos nutolusios 50 – 560 m. Planuojamo eksploatuoti žvyro ir smėlio telkinio gretimybėse gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra. Gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Planuojamas žvyro ir smėlio karjeras ribojasi su Pagėgių II žvyro ir smėlio karjeru, kurį eksploatuoja UAB „Šilutės automobilių keliai“. Nuo planuojamo įrengti žvyro ir
smėlio karjero 400 m atstumu yra memorialinis kompleksas karo belaisviams, 1942 m. nukankintiems Pagėgių stovykloje „Oflager-53”. Karo belaisvių stovyklos
„Oflager-53” teritorijos plotas apie 22,3 ha; jos apsaugos zonos plotas apie 24 ha.
Bendras planuojamo žvyro ir smėlio eksploatuoti telkinio plotas, įvertinus karo belaisvių stovyklos „Oflger-53”, kelių, geležinkelio ir elektros linijų apsaugos zonas, miško sklypų dalis, kuriose buvo rasti vertingi buveinių fragmentai bei Europos sąjungos ir Lietuvos mastu saugomos rūšys ir joms nustatytas apsaugos zonas bei būsimo karjero sanitarinę apsaugos zoną (300 m) iki gyvenamųjų namų, bus apie 80,10 ha.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:UAB „Ekokonsultacijos“, J.Galvydžio g.3, LT-08236, Vilnius, telefonas/faksas: 85 274 5491.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Dalis smėlio ir žvyro telkinio, 49,7 ha, detaliai išžvalgyti buvo 1987 m, kuriame Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos (toliau - LGT) patvirtino 3938 tūkst. m3 žvyro ir smėlio išteklių. Kita dalis smėlio ir žvyro telkinio, 77,47 ha, detaliai išžvalgyta buvo 2009 m, kuriame LGT aprobavo (aprobavimo protokolas 2010-01-29, Nr. 10-6(400)) 6771 tūkst. m3 žvyro ir smėlio. Bendras telkinio kasybos plotas bus apie 80,10 ha, kurį sudarys 30,00 ha 1987 m detaliai išžvalgyto ploto ir 50,10 ha 2009 m detaliai išžvalgyto ploto. 30,00 ha plote bus 2377 tūkst. m3 išteklių, iš kurių bus 1545 tūkst. m3 apvandeninta. 50,10 ha plote bus 4379 tūkst. m3 išteklių, iš kurių 2320 tūkst. m3bus apvandeninta. Planuojamos kasybos apimtys apie 250 tūkst.m3/m. Išteklių gavybą planuojama vykdyti apie 30 metų.Numatoma tipinė žvyro ir smėlio karjero eksploatavimo technologija: 1) laipsniškas teritorijos paruošimas; 2) technologinių kelių įrengimas; 3) augalinio sluoksnio ir likusios dangos nukasimas ir sustūmimas į kaupus buldozeriu; 4) žvyro ir smėlio naudingojo sluoksnio iškasimas ir pakrovimas į transportuojančius  įrenginius; 5) apvandeninto sluoksnio kasimas daugiakaušiu ekskavatoriumi; 6) žvyro ir smėlio transportavimas juostiniu autopakrovėju į frakcionavimo įrenginį; 7)  žvyro ir smėlio plovimas (iškasus dalį apvandeninto sluoksnio ir suformavus karjere vandens telkinį); 8) pagamintos produkcijos išvežimas iš karjero; 9) ploto  rekultivavimas pagal telkinio naudojimo projektą.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Poveikio aplinkai vertinimo metu nustatyta, kad Europos sąjungos ir Lietuvos mastu saugomų augalų ir gyvūnų rūšys yra lokalizuotos 150 kvartalo 6, 7, 13, 14 sklypų dalyse ir 154 kvartalo 2 sklypo dalyje. Saugomos europinės buveinės 2330 “Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ fragmentai aptikti 150 kvartalo 13 ir 14 sklypo ir 154 kvartalo 2 sklypo dalyse. Visos, šios miško sklypų dalys, kuriose buvo rasti vertingi buveinių fragmentai bei Europos sąjungos ir Lietuvos mastu saugomos rūšys, bus išimtos iš numatomo eksploatuoti žvyro ir smėlio karjero ribų suformuojant apie jas atitinkamo dydžio buferines zonas, taip siekiant sumažinti neigiamą poveikį, kuris gali atsirasti dėl žvyro ir smėlio karjero eksploatavimo.
6.2. Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, todėl siekiant išlaikyti miškingumo balansą, VĮ Šilutės miškų urėdijos valdomoje teritorijoje bus rasti Tauragės apskrityje esantys laisvi valstybinės žemės plotai, kurie būtų tinkami miško įveisimui. Kasmet įveisiamo miško plotai bus derinami su VĮ Šilutės  miškų urėdija, atsižvelgiant į telkinio eksploatavimui iškertamo miško plotų dydį. Miškas bus įveisiamas, laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (Žin., 2008, Nr.  45-1702).
6.3. Siekiant sumažinti planuojamos ūkinės veiklos ir vyraujančių vėjų neigiamą poveikį Pagėgių ir Anužių medynams pietinėje, pietvakarinėje bei vakarinėje telkinio dalyje bus paliekama apsauginė medžių juosta (nuo 50 iki 200 m), atitinkamais kirtimais suformuojant priešvėjinę juostą pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Analogiška priešvėjinė juosta bus suformuota ir ties telkinio šiaurine, šiaurės rytų kontūro linija.
6.4. Siekiant išlaikyti kuo didesnį prieaugį, kad nukirtus medžius būtų galima gauti kokybiškesnę medieną bei didesnius jos kiekius, karjero eksploatacija bus  vykdoma atsižvelgiant į medienos brandumą. Pirmiausiai bus eksploatuojami plotai, kuriuose auga brandus miškas. Kasmet planuojama išeksploatuoti apie 6 ha telkinio ploto.
6.5. Karjero eksploatacijos metu bus vykdomas hidrodinaminis (vandens lygių stebėjimai karjere ir jo aplinkoje) ir hidrocheminis (vandens kokybės) monitoringas.
6.6. Telkinio kasybos plotas bus atitrauktas nuo karo belaisvių stovyklos „Oflager-53”, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, smėlio ir žvyro kasybos darbai „Oflager-53” apsaugos zonoje nebus vykdomi. Poveikio aplinkai vertinimo metu buvo atlikti telkinio žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, kurių metu buvo nustatyta, kad planuojamo įrengti karjero teritorijoje žmonių palaidojimo vietų bei kitų vertingų archeologinių radinių neaptikta.
6.7. Planuojamam įrengti žvyro ir smėlio karjerui bus nustatyta 300 m sanitarinė apsaugos zona.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Tauragė apskrities viršininko administracija 2008-10-28 raštu Nr. V5-1163 pritarė papildytai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai;
7.2. Pagėgių savivaldybės administracija 2008-08-14 raštu Nr. R2-1430 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai su pastabomis;
7.3. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2008-07-23 raštu Nr.R4-354 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai;
7.4. Tauragės visuomenės sveikatos centras 2008-08-05 raštu Nr. SD-376 planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė;
7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys 2008-07-24 raštu Nr.(1.40)-2-08 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2007-12-04 Pagėgių seniūnijos ir  Pagėgių savivaldybės skelbimų lentose, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių spaudoje „Pagėgių kraštas“, respublikinėje spaudoje „Lietuvos aidas“. Taip pat  registruotais laiškais buvo informuoti gretimų sklypų savininkai. Buvo gautas VĮ Šilutės miškų urėdija urėdo pasiūlymas dėl planuojamos ūkinės veiklos.
Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  2008-06-06 visuomenė buvo informuota Pagėgių seniūnijos ir Pagėgių savivaldybės skelbimų lentose, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių spaudoje „Pagėgių kraštas“, respublikinėje spaudoje „Lietuvos aidas“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita iki viešo visuomenės supažindinimo buvo eksponuojama poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, Užsakovo ir Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvyko 2008-06-25, 17 val. Pagėgių savivaldybės salėje. Iki viešo supažindinimo visuomenė motyvuotų pasiūlymų nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo 24 dalyviai: Pagėgių savivaldybės administracijos, Stoniškių seniūnijos, VĮ Šilutės miškų urėdijos, Pagėgių girininkijos, AB “VST Tauragės skyrius“, visuomenės, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir Užsakovo atstovai. Viešo supažindinimo metu buvo gautas Stoniškių seniūnijos pasiūlymas. Atsižvelgiant į gautas per viešą supažindinimą visuomenės motyvuotus pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo pataisyta. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas motyvuotas visuomenės pasiūlymų, kurie buvo gauti poveikio aplinkai vertinimo metu, įvertinimas.
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio I sklypo naudojimas, yra leistina.
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2010-04-23 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-2157.
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Eksploatuojant Pagėgių žvyro ir smėlio telkinio I sklypą, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytų neigiama poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti,  kompensuoti priemonių įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose - teritorijų planavimo dokumentų ir techninės  dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
10.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos  aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 8 46 466 462).