Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kristinos Vizgirdaitės planuojamos ūkinės veiklos – ūkininko ūkio sodybos statybos - leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2010-05-28


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kristinos Vizgirdaitės planuojamos ūkinės veiklos – ūkininko ūkio sodybos statybos - leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
 Planuojama ūkinė veikla – ūkininko ūkio sodybos statyba.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
 Kristina Vizgirdaitė, Tvenkinio g. 2, Kaunas, tel. 8659 02009.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
 Žemės sklypas (kad. Nr.5505/0002:91), kuriame planuojama įkurti ūkininko sodybą yra Baičių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje.  Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, sklypo plotas – 0,9269 ha. Planuojamas žemės sklypas ribojasi su kitais privačios nuosavybės žemės sklypais. Už 50 metrų nuo žemės sklypo yra Minijos upė. Planuojama teritorija nuo Gargždų miesto nutolusi 3,6 km, nuo pagrindinio Baičių kaimo yra apie 1 km. Sklype projektuojamos sodybos teritorija numatoma pietinėje sklypo dalyje. Dalis sklypo patenka į Minijos ichtiologinį draustinį (0,035 ha) bei Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijas: Minijos upę – gamtinių buveinių apsaugai svarbią teritoriją ir Minijos upės slėnį – paukščių apsaugai svarbią teritoriją. Pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją – migracijos koridorių. Planuojamame žemės sklype nekilnojamojo paveldo registre įregistruotų vertybių nėra. Artimiausios kultūros paveldo vertybės: Baitų kapinynas ir Grikšų kaimo kapinės, tačiau planuojama teritorija į šių kultūros vertybių apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos zonas nepatenka.
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
 UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 412418, mob. tel. 8698 08831, kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
 Planuojama ūkinė veiklaūkininko sodybos su vieno aukšto su mansarda gyvenamuoju namu ir jo priklausiniais statyba. Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti ekstensyvios ekologinės žemdirbystės etnokultūros pažintinį, rekreacinio pobūdžio ūkį, plėtojant lankytojų poreikius tenkinančią augalininkystę (prieskoniai, daržovės). Dirbamos žemės plotai bus nedideli, cheminės augalų apsaugos priemonės nebus naudojamos. Ūkininko sodyboje gyvens ūkininkės šeima. Numatomas bendras maksimalus plotas ūkininko sodybos formavimui - 46 arai. Sklypo dalyje, patenkančioje į saugomas teritorijas, veikla – ūkininko sodybos statyba – neplanuojama.
 
Planuojamoje teritorijoje nėra inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, nuotekų tinklų). Geriamu vandeniu bus aprūpinama iš vietinio artezinio gręžinio. Ūkio buities nuotekos bus valomos vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose, išvalytas nuotekas išleidžiant į atvirą, dirbtinį vandens telkinį. Geriamojo vandens poreikiai – 280 m3/metus. Tiek pat susidarys ir buitinių nuotekų. Sodyboje susidarančios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
 6.1. Vanduo. Buitinėms reikmėms bus įrengtas vandens gręžinys. Numatomas vandens sunaudojimas iki 280 m3 per metus. Paviršinio vandens telkinio apsaugai nuo teršalų patekimo į juos numatytos šios priemonės:

 - Pastatų statyba Minijos ichtiologiniame draustinyje ir Minijos upės apsaugos juostoje neplanuojama, sodyba su priklausiniais bus statoma išlaikant normuojamus atstumus iki vandens telkinio, reglamentuotus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (Žin., 1992, Nr. 22-652, 2008, Nr. 44-1643);
 
- Siekiant išvengti poveikio Minijos upės vandens kokybei bei Minijos upės biologinei įvairovei, sodyboje susidarančios nuotekos po valymo nebus tiesiogiai išleidžiamos į Minijos upę, jos bus kaupiamos dirbtiniame vandens telkinyje, įrengtame sklype.
 
6.2. Poveikis saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms. Dalis planuojamo sklypo patenka į Minijos ichtiologinį draustinį bei Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijas: į Minijos upę – gamtinių buveinių apsaugai svarbią teritoriją bei į Minijos upės slėnį – paukščių apsaugai svarbią teritoriją. Siekiant išvengti poveikio saugomoms rūšims, numatytos šios poveikio mažinimo priemonės:
 
- sodyboje susidariusios nuotekos nebus išleidžiamos į Minijos upę;
 
- teritorijos šienavimas bus pradedamas nuo liepos vidurio, kas leis išsaugoti griežlių jauniklius ir neduos užželti pievoms krūmais ir aukštaūgėmis žolėmis, todėl bus išsaugota rūšinė pievų augalų sudėtis;
 
- sklypo dalyje, patenkančioje į Natura 2000 teritoriją, nebus vykdomi aplinkos kultūrinimo darbai, šią sklypo dalį sklypo savininkui rekomenduojama šienauti, o  nusileidimui prie upės rekomenduojama įrengti tam tikslui tinkamą priėjimą. Pastovioje vietoje nusileidžiant prie upės bus lokalizuotas trikdymo veiksnys.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
 7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų vertinimo komisija, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 2010-04-16 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1375 planuojamai ūkinei veiklai pritarė.
 
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2010-02-05 raštu Nr. 1.9-39 informavo, kad pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-03-20 raštu Nr. (7.13.)-V4-769 pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
 
7.4. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010-02-09 raštu Nr. 2-291-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir 2010-05-21 raštu Nr. 2-1161-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2009-09-14 raštu Nr.(1.40)2KL-38 informavo, kad planuojamos ūkinės veiklos galimybių nenagrinėja, kadangi teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, paskelbtų valstybės saugomomis vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 str. 4 d.
 
7.6. Pajūrio regioninio parko direkcija, įtraukta į PAV procesą PAV subjekto teisėmis, 2010-03-22 raštu Nr. 6.4-070 pritarė šios planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
 Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2009-08-26 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai  institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
 
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2009-12-19 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2010-01-05 1600 val. Dovilų seniūnijoje, adresu Minijos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos raj. Šiame susirinkime dalyvavo tik planuojamos ūkinės veiklos organizatorius K.Vizgirdaitė ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Pajūrio planai“ atstovas Rolandas Aušra. Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko daugiau nė vienas visuomenės atstovas.
 
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2010-04-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento internetinėje  svetainėje paskelbė visuomenei apie Kristinos Vizgirdaitės planuojamos ūkinės veiklos – ūkininko sodybos statyba Baičių kaime, Klaipėdos rajone - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
 
9. Priimtas sprendimas:
 Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla - ūkininko ūkio sodybos statyba - yra
leistina.
 
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2010-05-25 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-2716.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
 
Planuojamą ūkinę veiklą bus galima vykdyti tik parengus kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kaip tai numatyta LR teritorijų planavimo įstatyme. Teritorijų planavimo dokumento (kaimo plėtros žemėtvarkos projekto) sprendiniuose bei techniniame projekte planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos sprendimo 6 punkte.
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. 8 46 466 462).