Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimądėl A. Zabarausko ūkininko sodybos įkūrimo Baičių kaime, Klaipėdos rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2010-05-28


Informacija apie priimtą sprendimądėl A. Zabarausko ūkininko sodybos įkūrimo Baičių kaime, Klaipėdos rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Ūkininko ūkio sodybos su gyvenamuoju namu ir priklausiniais statyba.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Algirdas Zabarauskas, Virkučių g. 13, Klaipėda, tel.: 8 698 38573.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Žemės sklypas (kad. Nr. 5505/0001:66), kuriame planuojama įkurti ūkininko sodybą yra Baičių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje.  Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, sklypo plotas – 1,0202 ha. Planuojama teritorija yra 5 km nutolusi nuo Gargždų miesto, kairiajame Minijos upės krante, už 260 metrų nuo pagrindinio Baičių kaimo. Už 900 metrų yra Dovilų gyvenvietė. Planuojamas sklypas yra šalia Minijos upės, ribojasi su Minijos ichtiologiniu draustiniu bei Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijomis. Teritorija ribojasi su Minijos upe – gamtinių buveinių apsaugai svarbia teritorija ir ribojasi su Minijos upės slėniu – paukščių apsaugai svarbia teritorija. Pagal Klaipėdos rajono bendrąjį planą sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją – rajoninį ir vietinį gamtinį migracijos koridorių – Minijos upė ir jos slėnis. Sklype projektuojamos sodybos teritorija (0,37 ha) nuo Minijos upės bus nutolusi 100 m atstumu. Nuo  planuojamo sklypo iki artimiausio kultūros paveldo objekto – Lėbartų (Dovilų II) buvusi dvaro sodybos – 500 m, už 800 m Baičių, Baitų kapinynas. Artimiausi gyvenamieji namai nutolę daugiau nei 200 m atstumu.
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 8 698 08831, kontaktinis asmuo – įmonės vadovas Rolandas Aušra.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Numatoma ūkininko ūkio sodybos su gyvenamuoju namu ir priklausiniais, skirtu gyventi vienai šeimai, statyba. Sodybą planuojama įkurti sodybai išskirtame 37 arų plote. Numatoma statyti iki 8,5 m aukščio iki kraigo, vieno aukšto su mansarda gyvenamą namą su priklausiniais. Visa likusi teritorija bus apsėjama daugiametėmis  kultūromis. Vandens tiekimui bus įrengtas vandens gręžinys. Vandens sunaudojimas – 280 m3 per metus. Susidariusios buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose, išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į atvirą dirbtinį vandens telkinį.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
 a) Sodyba su priklausiniais bus statoma išlaikant normuojamus atstumus iki vandens telkinio, reglamentuotus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (Žin., 1992, Nr. 22-652, 2008, Nr. 44-1643); b) Buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose ir nebus išleidžiamos į Minijos upę; c) Poveikis saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms. Numatoma sodyba paukščių apsaugai svarbios teritorijos vertybėms (tulžiams ir griežlėms) reikšmingo poveikio neturės, nes planuojamos ūkinės veiklos vietoje Minijos upės pakrantė apaugusi tankia želdinių juosta, kuri skirs ūkininko sodybą nuo Minijos upės bei likusi laisva iki Minijos upės teritorija, kurioje statinių statyba draudžiama, bus apsėta daugiametėmis kultūromis.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010-05-04 raštu Nr. 2-1028-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-11-26 raštu Nr. 1.9-324 informavo, kad PAV programą derina ir PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.
 
7.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų vertinimo komisija, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 2010-04-21 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1434 pritarė pateiktos ataskaitos derinimui bei planuojamai ūkinei veiklai.
 
7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-04-26 raštu Nr. (7.13)-V4-1236 pritarė ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
 
7.5. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-02-09 raštu Nr.(1.40)2KL-09 planuojamos ūkinės veiklos programai pritarė ir informavo, kad PAV ataskaitos nepageidauja nagrinėti.
 
7.6. Pajūrio regioninio parko direkcija, įtraukta į PAV procesą PAV subjekto teisėmis, 2010-03-22 raštu Nr. 6.4-069 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2009-09-26 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai institucijai motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
 
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2010-02-24 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir 2010-02-23 Respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos  skelbimų lentoje. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2010-03-15 1300 val. Dovilų seniūnijoje. Šiame susirinkime dalyvavo tik planuojamos ūkinės veiklos organizatorius Algirdas Zabarauskas ir PAV dokumentų rengėjas Rolandas Aušra.
 
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2010-04-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento internetinėje  svetainėje paskelbė visuomenei apie Algirdo Zabarausko planuojamos ūkinės veiklos – ūkininko sodybos įkūrimo Baičių kaime - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant,  apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
 
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, ūkininko sodybos įkūrimas Baičių kaime,
yra leistina.
 
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-05-25 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-2722.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
Techniniame projekte planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos šio sprendimo 6 punkte.
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 8 46 466 462).