Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Energijos grupė“ ir UAB „Šilutės vėjo projektai“ vėjo elektrinių parko Šilutės rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2010-06-08


Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Energijos grupė“ ir UAB „Šilutės vėjo projektai“ vėjo elektrinių parko Šilutės rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Vėjo elektrinių parkas Šilutės rajone.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Energijos grupė“, kontaktinis asmuo – Saulius Velička, A. Mickevičiaus g. 7-3, LT-08119 Vilnius, tel. 8 656 43515, 8 5 2101297, faksas: 8 5 2607830.
UAB „Šilutės vėjo projektai“, Didžioji g. 25, Vilnius.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vėjo elektrinių (toliau - VE) parką numatoma įrengti Klaipėdos apskrityje, Šilutės rajone, VE bokštus išdėstant Juknaičių, Pašyšių, Usėnų ir Degučių kadastrinėse  vietovėse, Domaičių, Juknaičių, Vyžių, Leitgirių, Kanteriškių, Šėrių, Jakštelių, Klugonų, Vaitkaičių, Menlaukių, Skierių, Okslindžių, Tarvydų, Kavolių, Stremenių, Kalnujų,  Naustermenių, Usėnų, Uostiškių, Kūgelių, Meišlaukių, Rumšų, Gurgdžių, Drunšilių, Palendrių, Pažaliosios, Midverių kaimuose esančiuose žemės sklypuose, su kurių  savininkais yra sudarytos ilgalaikės ar preliminarios nuomos sutartys arba sklypai yra įsigyti nuosavybės teise. Bendras planuojamų žemės sklypų plotas apie 762 ha. Teritorijoje gerai išvystytas vietinių kelių tinklas, pro ją praeina du krašto keliai Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ir Nr. 165 Šilutė-Šilalė bei geležinkelio linija  Klaipėda-Pagėgiai. Greta planuojamo VE parko praeina 330 kV elektros oro linija Klaipėda-Sovetskas, prie kurios numatoma pasijungti pagamintos elektros energijos perdavimui.
 
Vietovėje, kurioje planuojamas VE parkas, vyrauja agrarinio tipo kraštovaizdis, kurį formuoja žemės ūkio paskirties teritorijos. Už 200 m vakarų kryptimi nuo šios  planuojamos teritorijos yra Nemuno deltos regioninis parkas, priskiriamas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kitos artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos – Pleinės pelkė ir Sausgalvių pievos, nuo planuojamų VE statybos vietų yra nutolusios atitinkamai 3 km ir 6 km atstumu.
 
Atstumas nuo planuojamo VE parko iki gyvenamosios aplinkos yra apie 110 m. Tankiau apgyvendintos teritorijos nuo VE parko yra nutolusios: Juknaičių gyvenvietė – 240 m atstumu, Usėnų gyvenvietė – 300 m atstumu, Laučių gyvenvietė – 1,2 km atstumu, Pašyšių gyvenvietė – 1,4 km atstumu, Žemaičių Naumiestis – 2,3 km atstumu.
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, kontaktinis asmuo – dr. Saulius Gulbinskas, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. 8 46  398848, faksas 8 46 398845.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti 250 MW bendro galingumo VE parką. Statant 2 MW galingumo VE, tokių VE skaičius būtų 125. Kita technologinė alternatyva - statyti 3 MW galingumo VE, jų skaičius būtų gerokai mažesnis. Planuojamų statyti VE techninės charakteristikos: 2 MW galios VE bokšto aukštis – 109 m, rotoriaus  skersmuo – 82 m, bendras VE aukštis – 150 m; 3 MW galios VE bokšto aukštis – 119 m, rotoriaus skersmuo – 112 m, bendras VE aukštis – 175 m. Vėjo elektrinių  valdymas distancinis bevielis.
 
VE generuojama elektros energija požeminių kabelių linijomis bus perduodama iki naujos projektuojamos aukštinačios transformatorinės pastoties 30/330 kV, kuri bus prijungta prie perdavimo tinklo 330 kV elektros oro linijos Klaipėda-Sovetskas. Privažiavimui prie VE numatoma naudoti vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti ir renovuoti.
 
PAV metu buvo išnagrinėtos 133 galimos vietos VE statybai. Atlikus visų pasirinktų vietų analizę, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, atstumą iki gyvenamosios aplinkos ir galimą neigiamą poveikį paukščiams, atsisakyta 26 VE statybos vietų, numatant VE statybą 107 vietose.
 
Planuojama ūkinė veikla bus įgyvendinama 2 etapais.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Įvertinus galimą poveikį migruojantiems ir užliejamuose plotuose besitelkiantiems paukščiams, numatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapiškumas: I etape numatoma vėjo elektrinių parko statyba teritorijose, esančiose į šiaurės rytus nuo krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda iki Degučių k.; II etape bus planuojama kita vėjo elektrinių parko dalis teritorijoje nuo Nemuno deltos regioninio parko ribos iki kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. II etapo  įgyvendinimas bus galimas tik atlikus papildomus migruojančių paukščių ir vandens paukščių sankaupų teritorijoje nuo Nemuno deltos regioninio parko ribos iki kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda stebėjimus. Stebėjimai bus atlikti rudens ir pavasario paukščių migracijos laikotarpiu. Stebėjimų metu bus surinkti papildomi duomenys apie paukščių migracijos intensyvumą, vandens paukščių sankaupų pasiskirstymą bei vandens paukščių paros perskridimus. Atsižvelgiant į gautus  papildomų stebėjimų duomenis, techninio projekto rengimo etape bus patikslintos PAV ataskaitoje parinktos II etapo VE statybos vietos. Remiantis papildomų stebėjimų
duomenimis, nebus statomos tos VE, kurios gali sukelti neigiamą poveikį paukščiams.
 
6.2. Atsižvelgiant į planuojamo VE parko teritorijos išsidėstymą šalia svarbaus paukščių migracijos kelio, numatoma VE tamsiu paros metu perspėjančiomis lemputėmis žymėti minimaliai, taip būtų sumažintas švieselėmis pritraukiamų paukščių skaičius. Siekiant įvertinti VE poveikį vietinių ir migruojančių paukščių populiacijoms,  planuojamame parke numatoma vykdyti biologinės įvairovės monitoringą.
 
6.3. Siekiant sumažinti vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, VE bokštus ir mentes numatoma dažyti natūraliai, neatspindinčiais šviesos šviesiai pilkos, smėlio ir baltos spalvos atspalviais. Elektros energijos perdavimas iš ir į VE numatomas požeminiais kabeliais, todėl bus išvengta vizualinio poveikio kraštovaizdžiui, kurį darytų elektros oro  linijos.
 
6.4. Kiekvienai VE suformuota 85-210 m dydžio sanitarinė apsaugos zona. VE sanitarinė apsaugos zona buvo formuojama, atsižvelgiant į atliktus triukšmo lygio  skaičiavimų rezultatus, pagal HN 33:2007 nustatytą didžiausios leidžiamą gyvenamojoje aplinkoje nakties metu – 55 dBA izoliniją. Planuojant VE išlaikomas ne mažesnis kaip 250 m atstumas iki gyvenamosios aplinkos, todėl į suformuotas sanitarinės apsaugos zonas gyvenamieji pastatai nepatenka. Siekiant nustatyti triukšmo  monitoringo tikslingumą, VE parko eksploatacijos metu bus atlikti triukšmo matavimai prieš VE įrengimą ir pradėjus VE eksploataciją.
 
6.5. Šešėliavimo poveikiui sumažinti VE bokštai bus išdėstyti taip, kad rotoriaus menčių sukimosi sukeliamas šešėliavimas artimiausių sodybų teritorijose būtų kuo  mažesnis. VE esančios arčiausiai gyvenamųjų sodybų ir galinčios sukelti šešėlių mirgėjimą sodybų aplinkoje, bus aprūpintos šešėliavimo mažinimo (VE stabdymo)  mechanizmu. Menčių danga turės neatspindintį paviršių. Esant būtinybei, kaip kompensacinė priemonė gali būti želdiniai, kurie užstotų VE laikotarpiu, kai VE šešėlis krenta į sodybą.
 
6.6. Statybų metu yra tikimybė aptikti dar nefiksuotų archeologinių vertybių, todėl atliekant žemės kasimo darbus bus vykdoma darbų archeologinė priežiūra.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-10-26 raštu Nr. 2-3358-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei.
 
7.2. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-12-18 raštu Nr. R3-(5.12)-4361 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei.
 
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-01-05 raštu Nr. (7.13)-V4-14 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje pritarė.
 
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-10-20 raštu Nr. 209-21 informavo, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pastabų neturi.
 
7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2009-10-15 raštu Nr.(1.40)2KL-41 planuojamos ūkinės veiklos PAV  ataskaitai ir planuojamai ūkinės veiklos galimybei pritarė.
 
7.6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010-03-29 raštu Nr. V3-10.7-467 neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas PAV ataskaitoje nagrinėtas VE parkas Šilutės rajone, laikantis PAV ataskaitoje pasiūlytų sąlygų.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2008-12-09 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2008-12-09 Šilutės rajono laikraštyje „Pamarys“, Šilutės rajono savivaldybės skelbimų lentoje bei 2008-12-05 registruotais laiškais informuoti su planuojamos veiklos sklypais  besiribojančių sklypų savininkai ar naudotojai. Suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų gauta nebuvo.
 
Departamentas, išnagrinėjęs pateiktą PAV programą, nustatė, kad buvo pažeistos visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procese procedūros, t.y. skelbimuose netiksliai buvo nurodyta planuojamos ūkinės veiklos vieta. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Departamentas 2009-04-14 raštu Nr.  (9.14.5)-LV4-1810a nurodė Užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui pakartoti visuomenės informavimo apie parengtą PAV programą procedūras.
 
Pakartotinai pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2009-04-24 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2009-04-24 Šilutės rajono laikraštyje „Pamarys“, Šilutės rajono savivaldybės skelbimų lentoje bei 2009-04-23 registruotais laiškais informuoti su planuojamos veiklos sklypais  besiribojančių sklypų savininkai ar naudotojai. Susipažinti su parengta PAV programa buvo atvykę 5 suinteresuotos visuomenės atstovai. Gauti 3 suinteresuotos  visuomenės atstovų motyvuoti pasiūlymai dėl planuojamos ūkinės veiklos. Į pasiūlymus buvo atsižvelgta, rengiant PAV ataskaitą, t.y atsisakyta VE statybos greta  motyvuotus pasiūlymus pateikusių Šilutės rajono gyventojų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų.
 
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo paskelbtas 2009-07-03 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2009-07-03 Šilutės rajono laikraštyje „Pamarys“, Šilutės rajono savivaldybės bei Juknaičių ir Usėnų seniūnijų skelbimų lentose. Parengta PAV ataskaita iki viešo visuomenės supažindinimo buvo eksponuojama PAV dokumentų rengėjo patalpose. PAV ataskaitos viešas  pristatymas visuomenei įvyko 2009-07-21 14.00 val. Juknaičių seniūnijoje, adresu Šiloko g. 3, Juknaičiai. Iki viešo supažindinimo visuomenė motyvuotų pasiūlymų  nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo 17 dalyvių: Nemuno deltos regioninio parko direkcijos, Juknaičių seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų VšĮ Judėjimas „Už gamtą“, Asociacijos „Lietuvos ornitologų draugija“, visuomenės, PAV dokumentų rengėjo ir Užsakovo atstovai. Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita, atsakyta į visus susirinkimo dalyvių pateiktus klausimus. Po viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita buvo gauti VĮ Judėjimo „Už gamtą“, V. Švanio, Šilutės Aeroklubo, V. Domarko, Gamtos tyrimų centro motyvuoti pasiūlymais dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV. Atsižvelgiant į gautus visuomenės  motyvuotus pasiūlymus, PAV ataskaita buvo pataisyta. PAV ataskaitoje pateiktas motyvuotų visuomenės pasiūlymų, kurie buvo gauti PAV metu, įvertinimas.
 
Departamentas apie pateiktą UAB „Energijos grupė“ ir UAB „Šilutės vėjo projektai“ planuojamos ūkinės veiklos - vėjo elektrinių parko Šilutės rajone PAV ataskaitą  2010-04-01 paskelbė visuomenei Departamento internetinėje svetainėje bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar  vykdant PAV procedūras.
 
Departamentas įvertinęs pateiktą PAV ataskaitą ir atsižvelgdamas į tai, kad PAV proceso metu buvo gauti suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105, 2008, Nr. 81-3167) 10 straipsnio 4  dalimi, kaip atsakinga institucija, prieš priimdama sprendimą, pakvietė PAV proceso dalyvius: PAV subjektus, motyvuotus pasiūlymus pateikusias nevyriausybines  organizacijas, suinteresuotos visuomenės atstovus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjus, dalyvauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstyme, kuris vyko 2010-04-27 1300Departamento posėdžių salėje. PAV subjektų susirinkimas buvo užprotokoluotas protokolu Nr. LV2-13/T.
 
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla – Vėjo elektrinių parkas Šilutės rajone – leistina.
 
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2010-06-04 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-2967.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
 
1. Įrengiant ir eksploatuojant VE parką, užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų priemonių neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti, įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose - teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
 
2. VE parko statybą įgyvendinti etapais: I etapas – vėjo elektrinių parko statyba teritorijose, esančiose į šiaurės rytus nuo krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė- Klaipėda iki Degučių k.; II etapo, numatoma teritorijoje nuo Nemuno deltos regioninio parko ribos iki kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, įgyvendinimas bus galimas tik atlikus papildomus migruojančių paukščių ir vandens paukščių sankaupų stebėjimus. Remiantis papildomai atliktų stebėjimų duomenimis, techninio  projekto rengimo etape įvertinti VE statybos vietų tinkamumą nagrinėtoje teritorijoje.
 
3. Rengiant biologinės įvairovės monitoringo programą, įvertinti PAV ataskaitoje pateiktus paukščių stebėjimų duomenis ir duomenis, gautus atlikus papildomus  stebėjimus dėl II etapo įgyvendinimo galimybių.
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 8 46 466 456).