Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-07-19 INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PIETINĖS JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IR IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS GALIMYBIŲ

2010-07-19

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Pietinės jungties tiesimas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus (toliau-Pietinės jungties trasa).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g.11, LT-91502 Klaipėda, telefonas (8 46) 396 110, faksas (8 46)410047.

3. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Sweco Lietuva", V.Gerulaičio g.1, LT-08200 Vilnius, telefonas (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 2617 507.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Planuojama Pietinė jungties trasa bus nutiesta Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Planuojamos Pietinės jungties trasa prasideda Klaipėdos miesto ribose nuo Minijos g. ir Jūrininkų pr. sankryžos, ir tęsiasi iki Taikos pr. susikirtimo su geležinkeliu. Kita Pietinės jungties trasos dalis planuojama per neužstatytą teritoriją Klaipėdos rajone, t.y. nuo Taikos pr. susikirtimo su geležinkeliu į pietus ir nuo geležinkelio stoties „Draugystė" link kelio Nr.141 Klaipėda - Šilutė bei kertasi su keliu Klaipėda - Šilutė ties Dumpiais. Teritorija, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei (laisvos valstybinės žemės fondo žemė) ir privatiems žemės sklypų savininkams. Projektuojamas kelias kerta 43 nuosavybės teise valdomus žemės sklypus. Dalis planuojamos Pietinės jungties trasos patenka į Klaipėdos III vandenvietės SAZ III (cheminės taršos apribojimo) juostą. Artimiausios planuojamai ūkinei veiklai gyvenvietės yra: Laistų kaimas - 1,3 km atstumu, Kaspariškių kaimas - 0,38 km atstumu, Dumpių kaimas - 0,5 km atstumu. Artimiausi gyvenamieji namai yra 185-270 m atstumu nuo planuojamos Pietinės jungties trasos. Planuojama ūkinė veikla nesiriboja ir nepatenka į saugomas teritorijas ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausios planuojamai Pietinės jungties trasai saugomos teritorijos yra: Kalvių karjeras – 1,9 km atstumu, Kuršių nerijos nacionalinis parkas – 2,46 km atstumu, Lapnugario kraštovaizdžio draustinis - 2,6 km atstumu, Minijos upės slėnis - 2,97 km atstumu. Pietinės jungties trasoje saugomų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausias planuojamai ūkinei veiklai kultūros paveldo objektas - Žardės senovės gyvenvietė nutolusi 670 m atstumu.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojamos Pietinės jungties trasos tikslas - pagerinti transporto eismo ir krovinių gabenimo sąlygas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus (Kijevas -Minskas - Vilnius - Kaunas - Klaipėda). Klaipėdos Pietinės jungties trasos dalis, nutiesta Klaipėdos rajono teritorijoje, turės valstybinės reikšmės kelio statusą, o trasos dalis nutiesta Klaipėdos miesto teritorijoje turės gatvės statusą. Planuojamos Pietinės jungties trasos ilgis apie 6,4 km. Kelio ilgis Klaipėdos miesto ribose – 1,7 km, Klaipėdos rajono ribose – 4,7 km. Kelio kategorija - C2; B1; I kategorijos kelias. Kelio plotis – Klaipėdos miesto ribose nuo 8 iki 15 m, Klaipėdos rajono ribose nuo 24,5 iki 26,5 m. Kelio juostos - 2-6 su skiriamąja juosta. Planuojamos 6 sankryžos, 3 – tiltai/viadukai, 4 pralaidos. Klaipėdos miesto teritorijoje numatytas apšvietimas, Klaipėdos rajono teritorijoje numatytas sankryžų apšvietimas. Planuojamos Pietinės jungties trasos pralaidumas: vidutinis - 8470 automobiliai/parą, maksimalus - 12790 automobiliai/parą.

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu. planuojama ūkinė veikla poveikio „Natura 2000“ teritorijoms nedarys.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:

6.1. Klaipėdos miesto ribose susidariusios nuotekos nuo Pietinės jungties trasos bus nuvedamos į miesto lietaus kanalizaciją, kurią sudarys šulinėlių sistema. Klaipėdos rajono Pietinės jungties trasoje dalyje susidarančios nuotekos sutekės į kelio griovius, kurie įjungiami į esamus melioracijos kanalus. Esant dideliems nuolydžiams, griovių dugnas bus tvirtinamas. Tuo atveju, jei šoninių griovių nepakaks, techninio projekto apimtyje bus projektuojami kiti vandens surinkimo būdai. Kelio skiriamojoje juostoje bus įrengtas drenažas, kuris surinks susigeriantį lietaus vandenį. Vietose, kur dėl nepalankaus reljefo nebus galima išleisti lietaus vandens, bus statomi infiltraciniai šuliniai ir jungiami vamzdžiais į esamą melioracijos sistemą, kuri jungiasi į Smeltalės upę;
6.2. Prieš pradedant statybos darbus, statybų aikštelėse derlingas dirvos sluoksnis bus nustumiamas arba nukasamas ir išvežamas į laikino saugojimo vietas. Nuimtas dirvožemis vėliau bus panaudojamas aplinkos tvarkymo darbams;
6.3 Bus nustatyta 70 m kelio sanitarinė apsaugos zona, kuri sutaps su kelio apsaugos zona.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010-01-12 raštu Nr. 2.55- (2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai;
7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2010-01-19 raštu Nr. (4.36)-R2-150 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai;
7.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2010-06-17 raštu Nr. (5.1.42)-A5-2375 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai;
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 2009-12-31 raštu Nr.1.13-2371 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
7.5. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-03-20 raštu Nr. (7.13)-V4-773 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms;
7.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-01-29 raštu Nr.(1.40)2kl-07 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai.

8.Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programą visuomenei buvo pranešta informuojant ją 2007-10-26 respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas", Nr. 245, 2007-10-26 Klaipėdos miesto spaudoje „Klaipėda", 2007-10-27 Klaipėdos rajono spaudoje „Banga", Nr. 83. Informaciniai pranešimai apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo pakabinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių skelbimų lentose. Taip pat buvo parengtas informacinis pranešimas apie parengtą Pietinės jungties trasos PAV programą ir išsiųstas gretimų planuojamai ūkinei veiklai sklypų savininkams. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys turėjo galimybę susipažinti su PAV programa Klaipėdos miesto savivaldybėje ir PAV programos rengėjų, UAB „Sweco Lietuva“ buveinėje.
Apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita visuomenė buvo informuota 2009-10-16 respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ Nr. 239 (5887), 2009-10-016 Klaipėdos miesto spaudoje „Klaipėda“, Nr. 239 (18640), 2009-10-17 Klaipėdos rajono spaudoje „Banga“, Nr.79 (8826). Informaciniai pranešimai apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą buvo pakabinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių skelbimų lentose. Visuomenei buvo sudaryta galimybė prieš 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo susipažinti su parengta PAV ataskaita, kuri buvo eksponuojama Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių administracinėse patalpose taip pat UAB „Sweco Lietuva“ buveinėje. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaitą įvyko 2009-11-02, 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje ir 2009-11-03, 17 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau - RAAD), gavęs PAV ataskaitą, 2010-06-22 RAAD tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Klaipėdos RAAD per visą PAV procesą negavo iš visuomenės pastabų ar pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.

Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Pietinės jungties tiesimas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-07-16 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-3764.
Su sprendimu siejamos sąlygos: Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose - teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. 8 46 466 462).