Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-09-28 Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl UAB „Alvetos karjerai“ žvyro karjero 24,7 ha plote Pagėgių žvyro telkinio I sklype naudojimo galimybių leistinumo

2010-09-29


Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl UAB „Alvetos karjerai“ žvyro karjero 24,7 ha plote Pagėgių žvyro telkinio I sklype naudojimo galimybių leistinumo.
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Žvyro karjero 24,7 ha plote Pagėgių žvyro telkinio I sklype naudojimas.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Alvetos karjerai“, Medvalakio 27, Palanga, tel.: 8 460 32097.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Žvyro karjerą planuojama įrengti Pagėgių miške, Pagėgių savivaldybėje, Tauragės apskrityje. Visa telkinio žemė yra valstybinė miško žemė, kurią patikėjimo teise valdo  VĮ Šilutės miškų urėdija. Pagėgių miškas yra valstybinės reikšmės ir priskiriamas IV grupės ūkiniams miškams.
 
Vietovė, kurioje planuojama įrengti žvyro karjerą, yra retai apgyvendinta. Nuo planuojamo žvyro karjero artimiausia sodyba yra už 154 m. Planuojamo eksploatuoti žvyro  telkinio gretimybėse gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra. Gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Iki artimiausios – 4km. Planuojamas žvyro karjeras yra Pagėgių  žvyro telkinio I sklype. Šalia karjero sklypo yra antrojo pasaulinio karo metais veikęs Vokietijos Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialas Oflager - 53. Karo belaisvių  stovyklos „Oflager-53” teritorijos plotas apie 22,3 ha, jos apsaugos zonos plotas apie 24 ha. Atstumas nuo planuojamo sklypo iki belaisvių stovyklos sanitarinės  apsaugos zonos – apie 240 m. 
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, Klaipėda, tel.: 8 46  398848.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
UAB „Alvetos karjerai“ planuoja įrengti ir eksploatuoti žvyro karjerą Pagėgių savivaldybėje. 1987 m. Teritorinė išteklių patvirtinimo komisija sprendimu Nr. 12(392)  patvirtino 3938 tūkst. m3žvyro ir smėlio išteklių 49,7 ha Pagėgių žvyro ir smėlio I sklype. UAB „Alvetos karjerai“ planuoja eksploatuoti šiaurės rytinę, detaliai išžvalgyto 24,7 ha ploto Pagėgių žvyro telkinio sklypo dalį. Numatomi ištekliai – apie 1800 tūkst. m3. Išteklių gavybą numatoma vykdyti 15 metų.
 
Numatoma žvyro karjero eksploatavimo technologija: 1) laipsniškas teritorijos paruošimas, miško kirtimas, kelmų pašalinimas; 2) technologinių kelių įrengimas; 3)  augalinio sluoksnio nukasimas ir sustūmimas į kaupus buldozeriu; 4) likusios dangos dalies nukasimas ir apsauginio pylimo pagal karjero perimetrą suformavimas;  5) naudingojo sluoksnio iškasimas ir pakrovimas į transportuojančius įrenginius; 6) dalies (iki 5000 m3/metus) iškasto žvyro sandėliavimas ir paruošimas sijojimui; 7)  išsijotos frakcijos sandėliavimas ir išvežimas; 8) išeksploatuoto ploto rekultivavimas pagal telkinio naudojimo projektą; 9) naujo ploto parengimas ir analogiškos  technologinės operacijos.
 
6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar ko pasekmėms likviduoti.
6.1. Teritorija, kur numatoma įrengti žvyro karjerą, yra žvėrių migracijos (pavasarinių potvynių metu), kelyje. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį, žvyro karjerą numatoma eksploatuoti ekstensyviai, ne daugiau nei 9 mėnesius per metus, neeksploatuoti žiemą bei pavasarinių potvynių metu.
 
6.2. Karjeras planuojamas IV grupės ūkiniame miške, kuriame vyrauja įvairiaamžis pribręstantis brukninis – mėlynis pušynas, todėl prieš eksploatacijos pradžią miškas  ikertamas. Siekiant sumažinti žalą miškui, numatoma karjerą eksploatuoti etapais, vienu metu kasant ne didesnį kaip 8 ha plotą, kuris bus išeksploatuotas per  5 metus.

6.3. Pagėgių žvyro telkinio dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, todėl siekiant išlaikyti miškingumo balansą, įveisiamo miško plotai bus derinami su VĮ Šilutės miškų  urėdija, atsižvelgiant į telkinio eksploatavimui iškertamo miško plotų dydį.
 
6.4. Siekiant sumažinti triukšmą, vietose, kur planuojamas eksploatuoti sklypas priartėja prie gyvenamųjų teritorijų ir prie pievų (pietvakariniame kampe), bus palikta 100  m pločio medynų apsauginė juosta.
 
6.5. Telkinio kasybos plotas nepatenka nei į karo belaisvių stovyklos „Oflager-53”, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, teritoriją, nei į jos apsaugos  zoną. Buvo atlikti telkinio žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, kurių metu buvo nustatyta, kad planuojamo įrengti karjero teritorijoje žmonių palaidojimo vietų  bei kitų vertingų archeologinių radinių neaptikta.
 
6.6. Numatytos poveikio visuomenės sveikatai mažinimo ir kompensacinės priemonės: a) sklypo teritoriją aptverti 3 m aukščio grunto pylimu; b) kelio atkarpą šalia  artimiausios sodybos išgrįsti skalda arba žvirgždo atsijomis, esant poreikiui – laistyti vandeniu.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Tauragė apskrities viršininko administracija 2010-06-04 raštu Nr. V5-550 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo  dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
 
7.2. Pagėgių savivaldybės administracija 2010-05-20 raštu Nr. R2-950 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl  planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 2010-09-02 raštu Nr. R2-1587 pritarė papildytai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir  neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
 
7.3. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2010-05-17 raštu Nr. R4-305 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 2010-08-31 raštu Nr.R4-540 pritarė papildytai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
 
7.4. Tauragės visuomenės sveikatos centras 2010-05-28 raštu Nr. SD-446 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 2010-09-01 raštu Nr. SD-662 pritarė papildytai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
 
7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys 2010-05-17 raštu Nr. (13.3.T)2-05 pritarė planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 2010-08-31 raštu Nr.(13.3.T)2-8 pritarė papildytai planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2009-12-18 Stoniškių seniūnijos ir Pagėgių  savivaldybės skelbimų lentose, 2009-12-22 Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių spaudoje „Pamarys“, 2009-12-15 respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“. Taip pat  2009-12-16 raštu Nr. 09-548 informuota VĮ „Šilutės miškų urėdija“, administruojanti Pagėgių mišką, kuriame numatoma vykdyti planuojamą ūkinę veiklą.
 
Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 2010-04-09  visuomenė buvo informuota Stoniškių seniūnijos ir Pagėgių savivaldybės skelbimų lentose, 2010-04-09 Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių spaudoje „Pamarys“,  respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita iki viešo visuomenės supažindinimo buvo eksponuojama poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, patalpose. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą įvyko 2010-04-28, 17 val. 30 min. Pagėgių savivaldybės  salėje. Iki viešo supažindinimo visuomenė motyvuotų pasiūlymų nepateikė. Viešame susirinkime dalyvavo 10 dalyvių: Pagėgių savivaldybės administracijos, Stoniškių  seniūnijos, visuomenės, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir Užsakovo atstovai. Viešo supažindinimo metu buvo gautas Stoniškių seniūnijos pasiūlymas.  Atsižvelgiant į gautus per viešą supažindinimą visuomenės motyvuotus pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo pataisyta.
 
2010-06-09, po to, kai poveikio aplinkai ataskaita buvo pateikta atsakingai institucijai – LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui  (toliau – Departamentas), UAB „Prima Parte“, kaip suinteresuotos visuomenės atstovai, Departamentui pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Departamentas 2010-06-30 15 val. organizavo šių motyvuotų pasiūlymų svarstymą, kurio metu pastebėta, kad buvo pažeisti Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos (Žin., 2010, Nr. 2-81) 21, 22 punktai, t.y., visuomenei nebuvo suteikta galimybė  susipažinti su ataskaita savivaldybės administracijos patalpose, o tik poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo patalpose. Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius pakartojo visuomenės informavimo procedūrą, taip pat papildė ataskaitą, atliekant suminį triukšmo vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Prima Parte“ karjero eksploatacijos metu keliamą triukšmo lygį.
 
2010-07-31 11 val. Stoniškių kultūros namuose, Stoniškių kaime buvo surengtas pakartotinis viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo  ataskaita, apie kurį visuomenė buvo informuota 2010-07-16 Stoniškių seniūnijos ir Pagėgių savivaldybės skelbimų lentose, 2010-07-16 Šilutės rajono ir Pagėgių  savivaldybių spaudoje „Pamarys“, respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“. 2010-07-16 apie planuojamos ūkinė veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos  pakartotiną pristatymą visuomenei buvo informuota ir VĮ „Šilutės miškų urėdija“.
 
Viešame susirinkime dalyvavo 18 dalyvių: Stoniškių seniūnijos seniūnas, visuomenės, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir Užsakovo atstovai. Viešo  supažindinimo metu pristatyta parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas motyvuotas visuomenės pasiūlymų, kurie  buvo gauti poveikio aplinkai vertinimo metu, įvertinimas.
 
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, UAB „Alvetos karjerai“ planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, žvyro karjero 24,7  ha plote Pagėgių žvyro telkinio I sklype naudojimas, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-09-28 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-5022.
 
10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos  Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453).