Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-11-19 Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl L.Butajevo, P.Keinio, D.Griciaus, K.Dajoro mažaaukščių gyvenamųjų namų ir mažaaukščių komercinės paskirties pastatų statybos ir eksploatacijos Ketvergių kaime, Klaipėdos rajone galimybių

2010-11-19

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl Lino Butajevo, Petro Keinio, Dariaus Griciaus, Kęstučio Dajoro mažaaukščių gyvenamųjų namų ir mažaaukščių komercinės paskirties pastatų statybos ir eksploatacijos Ketvergių kaime, Klaipėdos rajone galimybių leistinumo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Mažaaukščių gyvenamųjų namų ir mažaaukščių komercinės paskirties pastatų statyba ir eksploatacija.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Linas Butajevas, Petras Keinys, Darius Gricius, Kęstutis Dajoras, Taikos per. 44-19, Klaipėda, tel.: 8 686 24271, 8 647 11113.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama teritorija yra 6,5 ha žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5544/0006:22), Ketvergių kaime, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje, kuriame yra 1,662 ha miško naudmenų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-11-21 nutarimu Nr. 1273 (Žin., 2007, Nr. 129-5244) planuojamoje teritorijoje yra III grupės apsauginiai miškai – vandens telkinių apsaugos zonų miškai.

Greta planuojamo sklypo (rytų kryptimi) yra Minijos ichtiologinis draustinis, su kurio ribomis sutampa ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai skirta teritorija. Dalis teritorijos patenka į ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai skirtą teritoriją. Artimiausi kultūros paveldo objektai yra Ketvergių kaimo senosios kapinės, nutolusios 220 m atstumu nuo planuojamos teritorijos ir Šernų kaimo senosios kapinės, nutolusios 500 m atstumu.

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 8 46 412418, 8 698 08831.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Planuojamoje teritorijoje projektuojami 25 gyvenamosios paskirties pastatai ir 2 komercinės paskirties pastatai. Planuojama teritorija nėra išvystyta inžineriniu požiūriu. Numatomi vietiniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai. Vanduo bus išgaunamas artezinių gręžiniu. Buitines nuotekas numatoma valyti vietiniuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleisti į sklype įrengiamus du dirbtinius vandens telkinius – kūdras. Šildymas – geoterminis. Buityje susidariusios atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. Teritorija bus apželdinta.

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar ko pasekmėms likviduoti.
6.1. Pastatų statyba bus vykdoma išlaikant normuojamus atstumus nuo Minijos upės reglamentuotus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 44-1643).

6.2. Buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir nebus išleidžiamos į Minijos upę.

6.3. Statant pastatus derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir sandėliuojamas, vėliau panaudojamas gerbūviui sutvarkyti. Gruntas, gautas kasant dirbtinį vandens telkinį, bus panaudotas kūdros šlaitams įrengti.

6.4. Planuojama ūkinė veikla paukščių apsaugai svarbios teritorijos vertybėms (tulžiams ir griežlėms) bei praskrendantiems paukščiams, reikšmingo poveikio neturės, nes planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra šioms tinkamų buveinių. Griežlėms tinkamas buveinių plotas yra fragmentuotas ir joms veistis nepakankamas. Artimiausioms perinčioms griežlių poroms planuojama ūkinė veikla negali turėti poveikio dėl didelio atstumo ir pakankamai stiprios gamtinės izoliacijos (upės, tankios susiformavusių želdinių juostos palei Minijos upę).

6.5. Projektuojant statinius, sklype esantys želdiniai išliks, nes namų valdos numatomos tik medžiais neužžėlusiose sklypo vietose.

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010-05-21 raštu Nr. 2-1160-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2010-08-10 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3122 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2010-05-18 raštu Nr. 1.9-126 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-06-10 raštu Nr. (7.13)-V4-1845 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-09-24 raštu Nr. (1.40)2Kl-58 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010-09-16 raštu Nr. V3-10.7-1446 -550 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta 2009-12-09 laikraštyje „Banga“, Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir rengiamą viešą susirinkimą visuomenė buvo informuota laikraštyje 2010-04-10 „Lietuvos žinios“, „Banga“, Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metu, besiribojančių žemės sklypų savininkai apie rengiamą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą informuoti registruotais laiškais.

Viešas susirinkimas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vyko 2010-05-04 Dovilų seniūnijoje. Iki viešo susirinkimo iš visuomenės nebuvo gauta motyvuotų pasiūlymų. Į viešą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos susirinkimą visuomenės nariai neatvyko.

Apie Departamente gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 2010-09-27 paskelbta Departamento internetiniame tinklapyje. Per nustatyta laikotarpį (10 darbo dienų), visuomenės pasiūlymų negauta.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, Lino Butajevo, Petro Keinio, Dariaus Griciaus, Kęstučio Dajoro planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, mažaaukščių gyvenamųjų namų ir mažaaukščių komercinės paskirties pastatų statyba ir eksploatacija Ketvergių kaime, Klaipėdos rajone, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-11-17 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-5885.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453).