Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-11-19 Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcijos galimybių leistinumo.

2010-11-19

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcijos galimybių leistinumo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcija.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo 12/4, LT-03603 Vilnius, tel.: 8 5 2693300, faks.: 8 5 2692128.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukciją numatoma vykdyti Melnragės ir Girulių seniūnijoje, Klaipėdos mieste, Klaipėdos apskrityje.

Vietovė, kurioje planuojama geležinkelio rekonstrukcija, yra Klaipėdos miesto Girulių ir Klaipėdos miškuose. Į saugomas teritorijas planuojamos veiklos teritorija nepatenka, tačiau ribojasi su Pajūrio regioninio parko teritorija. Iki Baltijos jūros – 850 m. Į planuojamos Pauosčio kelyno rekonstrukcijos teritoriją patenka Girulių geležinkelio stotis (kultūros paveldo vertybės un. kodas 32565).

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – Lietuvos ir Švedijos UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.: 8 5 2196576, faks.: 8 5 2617507.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Išnagrinėtos 4 geležinkelio plėtros alternatyvos (0-3): 0 variantas (esama padėtis), I variantas (minimalus), II variantas (vidutinis) ir III variantas (maksimalus). Poveikio aplinkai vertinimas apima III variantą (sudarytą iš I ir II etapų).

I etapas: pagrindinio kelio Nr. 1 atitraukimas rytų kryptimi tam, kad atsirastų vietos kitų trijų 1050 m ilgio kelių statybai; trijų naujų 1050 m ilgio kelių įrengimas; kelių 3 – 11 prailginimas iki 1050 m naudingo ilgio (šiaurės kryptimi); ištraukiamojo kelio 19 įrengimas (800 m naudingo ilgio, šiaurės kryptimi); apsauginės plėvelės įrengimas po naujais keliais; trečiojo išvažiavimo iš stoties uosto kryptimi įrengimas prie 12 arba 16 kelio; antrojo pagrindinio kelio įrengimas tarp Girulių stoties ir Pauosčio kelyno; priešgaisrinės apsaugos vandens talpyklų perkėlimas į kitą vietą; dviejų lygių viaduko per geležinkelį įrengimas ties pietine Vasarotojų g. riba.

II etapas: Girulių apvažiavimo įrengimas, kuris numatytas Klaipėdos miesto bendrajame plane, Klaipėdos miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 patvirtintame.

Pagrindinė kelyno plėtra vykdoma į rytus ir į šiaurę (nuo Girulių stoties į pietus). Tarp Pauosčio ir Girulių stočių numatomi 2 pagrindiniai keliai. Tuo būdu bus išvengta būtinybės Girulių stotyje krovininiams traukiniams sustoti ir praleisti išvažiuojančius iš Pauosčio kelyno sąstatus.

Pauosčio kelyne įrengiami papildomi atvykimo-išvykimo keliai tuo būdu sudarant galimybę sąstatus išformuoti ir reikalingus nukreipti iš šios stoties tiesiai į "Klaipėdos nafta" ir KLASCO terminalus, neužvažiuojant į Klaipėdos stotį.

Esami keliai prailginami iki 1050 m tuo būdu užtikrinant, kad į kelyną galėtų atvykti ir sustoti ER 20 CF lokomotyvu traukiamas 6 tūkst. tonų sąstatas (krovinys).

Planuojama iškirsti 13,7 ha miško, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-21 nutarimu Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ (Žin., 2002, Nr. 107-4800) priskiriamas II grupės rekreaciniams miškams.

Planuojami darbai:

Pertrasuojamose ruožuose ir prailginamuose bei naujai projektuojamuose keliuose klojami nauji gelžbetoniniai pabėgiai.

Visi iešmai projektuojami ant gelžbetoninių iešmo tašų, išskyrus iešmus kreivėse, dvigubus kryžminius iešmus ir bėgių sankryžas, kurie projektuojami ant ąžuolinių iešmo tašų.

Gaisrų gesinimo sistemos, lietaus nuotekų valymo įrenginių (įskaitant esamų pralaidų rekonstravimą), elektros tinklų, apšvietimo, ryšių sistemų pritaikymas.

Tarp pagrindinio kelio ir pratęsto ištraukimo kelio Nr. 19 įrengti atraminę sienutę (ilgis apie 500 m., storis – 400 mm, aukštis iki 3,5 m).

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar ko pasekmėms likviduoti.
6.1. Planuojamos rekonstrukcijos visiems statybos darbų techniniams sprendimams bus numatytas pažeistos dirvožemio dangos kelyno ir geležinkelio trasos įrengimo metu, rekultivavimas.

6.2. Teritorijos specialiojo planavimo metu miško kirtimo bei atsodinimo darbai bus derinami su VĮ Kretingos miškų urėdiją, atsižvelgiant į geležinkelio rekonstrukcijos metu iškertamo miško plotą. Miškas bus įveisiamas, laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

6.3. Palei naujai sukurtas sankasas bus pastatytos užtvaros su pralaida varliagyviams.

6.4. Girulių apvažiavimo geležinkelio atšakos naujo kelio tiesimo darbai nebus vykdomi paukščių veisimosi ir jų migracijos metu (balandžio – liepos ir rugsėjo – spalio mėnesiais).

6.5. Perklojami ir nauji bėgiai bus jungiami be tvarslių, o suvirinimo būdu. Dėl to sumažės triukšmas (dundėjimas) vagonų aširačiui pervažiuojant bėgių jungtimis.

6.6. Po bėgiais įrengiama apsauginė geotekstilinė plėvelė.

6.7. Planuojamas paviršinio vandens surinkimo bei drenažo griovių įrengimas bei esamų modernizavimas, naujų lietaus valymo įrenginių įrengimas. Po valymo nuotekos pateks į lietaus nuotekų reguliavimo 100 m3 rezervuarą ir toliau į esamą lietaus ir buitinių nuotekų siurblinę, iš kurios – į Klaipėdos miesto tinklus.

6.8. Rengiant Pauosčio kelyno rekonstrukcijos techninio projekto dokumentaciją, poveikio aplinkos kokybei monitoringas bus organizuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų “Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų” (Žin. 2009, Nr. 113-4831) nustatyta tvarka.

6.9. Numatytos poveikio visuomenės sveikatai mažinimo ir kompensacinės priemonės: a) pastatyti 3 – 4 m. Girulių gyvenvietėje ir 4 - 4,5 m. sodų bendrijoje „Diana 2“ aukščio akustines sieneles; b) siekiant sumažinti vibraciją nuo pravažiuojamo krovininio traukinio sąstato, po rekonstruojamais ir naujai klojamais bėgiais bus klojamas specialus vibraciją absorbuojantis paklotas.

6.10. Techninio projekto rengimo metu bus atlikti vietovės ekogeologiniai tyrimai, vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008-06-17 įsakymu Nr. 1-104 „Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2759).

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1.Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2010-09-03 raštu Nr. (4.36.)-R2-2784 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2009-09-14 raštu Nr. 1-13-1302(1.10) derino planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritarė dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-10-04 raštu Nr. (7.13)-V4-3185 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-09-06 raštu Nr. (7.12)2Kl-290 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai su pastaba: „pagal padarytą atitaisymą 3.3. „Planuojamos ūkinės veiklos vietos charakteristikos ir vietovės administracinė priklausomybė“ papildžius 3.31.2. „Planuojamos ūkinės veiklos vietą istorinių – kultūrinių objektų atžvilgiu“ registruotu kultūros paveldo objektu – Girulių geležinkelio stotimi (KVR unikalus kodas 32565) koreguoti Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcija. Poveikio aplinka. II knyga. Pateiktą 17 grafinį priedą „Specialiojo plano koncepcijos brėžinį.“. 2010-09-08 raštu Nr. (1.40)2Kl-55 neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai.

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta, informuojant ją 2009-08-12 respublikiniame laikraštyje „Respublika“ ir 2009-08-13 miesto laikraštyje „Klaipėda“. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamento) 2009-09-30 raštą Nr. (9.14.5)-LV4-4813 „Dėl Klaipėdos geležinkelio Pauosčio kelyno rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programos“, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas įpareigotas pakartotinai informuoti visuomenę, nes pažeidė visuomenės informavimo procedūras, numatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 str., 5 d., ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472) 14 p. Pakartotinai visuomenė informuota 2009-10-09 respublikiniame laikraštyje „Respublika“ ir miesto laikraštyje „Klaipėda“, Melnragės – Girulių seniūnijos skelbimų lentoje, užsakovo internetiniame tinklapyje.

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir rengiamą viešą susirinkimą informuota 2010-06-02 respublikiniame laikraštyje „Respublika“ ir miesto laikraštyje „Klaipėda“, Klaipėdos miesto savivaldybės bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus internetiniuose tinklapiuose. Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą raštu informuota Pajūrio regioninio parko direkcija, VĮ Kretingos miškų urėdija.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metu žemės sklypų, besiribojančių su AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdomų žemės sklypų savininkai apie rengiamą planuojamo Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą informuoti registruotais laiškais.

Viešas susirinkimas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vyko 2010-06-18 Klaipėdos miesto savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas visuomenės pasiūlymų, gautų iki viešo susirinkimo, jo metu ir po jo, įvertinimas.

Apie Departamente gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 2010-10-06 paskelbta Departamento internetiniame puslapyje. Per nustatyta laikotarpį (10 darbo dienų), visuomenės pasiūlymų negauta.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukciją, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-11-17 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-5886.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453).