Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-12-06 Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl Audriaus Valaišos mažo galingumo (iki 250 kW) vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos Tintelių kaime, Kūlupėnų

2010-12-08

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl Audriaus Valaišos mažo galingumo (iki 250 kW) vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos Tintelių kaime, Kūlupėnų seniūnijoje, Kretingos rajone galimybių leistinumo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Mažo galingumo (iki 250 kW) vėjo elektrinės statyba ir eksploatacija.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Audrius Valaiša, Dragūnų g. 16-6, Klaipėda, tel.: 8 687 95457.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama teritorija yra 3,5842 ha ploto žemės sklype Nr.5640/0003:43 Kūlupėnų k.v., Tintelių kaime, Kūlupėnų seniūnijoje, Kretingos rajone. Dalis, planuojamo žemės sklypo, patenka į Salantų regioninio parko teritoriją, tačiau detaliuoju planu bus atidalinta sklypo dalis, nepatenkanti į saugomą teritoriją ir joje vystoma planuojama ūkinė veikla.

Artimiausias gyvenamasis namas yra už 333 m nuo planuojamos vėjo elektrinės įrengimo vietos. Greta planuojamos teritorijos yra kultūros vertybių teritorijos – buvusios palivarko sodybos fragmentai ir koplytstulpis. Nasrėnų kaime yra saugoma Motiejaus Valančiaus sodyba, kuriai suformuotas vizualinio apsaugos zonos pozonis, kurio plotas – 2248000 m2. Planuojamo sklypo dalis, kurioje numatoma elektrinės bokšto statyba į minėtą apsaugos zoną ir pozonį nepatenka. Iki artimiausios saugomos teritorijos – Salantų regioninio parko – 35 metrai.

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 8 46 412418, 8 698 08831.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Numatoma įrengti trijų sparnų, kurių ilgis 13,3 m, sparnuotės, sukančios dviejų pakopų elektros generatorių, vėjo jėgainę, sumontuotą ant 50 m aukščio monolitinio bokšto. Vėjo elektrinė veiks kintamos elektros srovės dviejų pakopų generatoriaus sukimo rotoriumi principu. Numatoma įrengti vieną iki 250 kW elektros galios vėjo elektrinę.

Objekto elektros įrenginiai pajungiami prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų tam, kad generuotų 10 kV įtampos, 250 kW elektros galią, pagamintą vėjo elektrinėje. Taip pat įrenginių aptarnavimui planuojamos ūkinės veiklos vykdytojui iš AB „VST“ tinklų bus tiekiama 5 kW elektros energija. Vėjo elektrinėje pagamintą elektros energiją numatoma prijungti prie esamos AB „VST“ priklausančios 10 kV oro linijos „L-600“ nutiestos iš Kartenos 110/10 kV transformatorinės. Projektuojama metinė elektros energijos gamyba – 400000 kWh.

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar ko pasekmėms likviduoti.
6.1. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma, detaliuoju planu atidalintoje, į Salantų regioninį parką nepatenkančioje, sklypo dalyje.

6.3. Siekiant, kad vėjo elektrinė darytų mažesnį neigiamą vizualinį poveikį, numatoma įrengti vėjo elektrinę su monolitiniu bokštu, nudažytu kraštovaizdį atitinkančiomis spalvomis.

6.4. Numatytos kompensacinės ir poveikį aplinkai mažinančios priemonės: a) planuojamoms vėjo jėgainėms bus suformuota 50 metrų sanitarinė apsaugo zona, už kurios ribų veikiančios vėjo jėgainės neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; b) planuojamos vėjo elektrinės skleidžiamas triukšmas neviršys higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų ribinių verčių; c) vėjo elektrinei bus nustatyta 95 metrų apsaugos (griuvimo) zona, į kurią gyvenamieji namai nepatenka; d) vėjo elektrinės eksploatacijos metu nustačius neigiamą poveikį aplinkai, veiklos vykdytojas imsis priemonių šiam poveikiui sumažinti arba jo išvengti.

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2010-08-23 raštu Nr. (6.23)-D3-3603 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-08-18 raštu Nr. (7.12)-V4-2643 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.

7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-07-21 raštu Nr. (1.40)2Kl-47 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

7.4. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010-09-22 raštu Nr. V3-10.7-1480 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių su sąlyga, kad vėjo jėgainės monolitinis bokštas būtų nudažytas kraštovaizdį atitinkančiomis spalvomis.

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta 2010-01-08 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 2010-02-20 laikraštyje „Lietuvos žinios“, Kūlupėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir rengiamą viešą susirinkimą visuomenė buvo informuota 2010-06-14 laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-06-12 laikraštyje „Švyturys“, Kūlupėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metu, besiribojančių žemės sklypų savininkai apie rengiamą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą informuoti registruotais laiškais.

Viešas susirinkimas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vyko 2010-07-07 Kūlupėnų seniūnijoje. Iki viešo susirinkimo iš visuomenės nebuvo gauta motyvuotų pasiūlymų. Į viešą susirinkimą atvyko 5 visuomenės nariai, susirinkimo metu pasiūlymų nepateikė.

Apie Departamente gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 2010-09-30 paskelbta Departamento internetiniame tinklapyje. 2010-10-13 raštu buvo gautas visuomenės atstovo pasiūlymas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 2010-10-22 Departamente buvo surengtas poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir visuomenės, pateikusios pasiūlymus, susirinkimas. Kurio metu nutarta papildyti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, nurodant atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos iki Salantų regioninio parko ribų, gyvenamųjų, rekreacinių teritorijų; pateikti Kretingos rajono bendrojo plano rengėjų išaiškinimą dėl Kretingos rajono bendrojo, 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322 patvirtinto, sprendinių 5.12.3. ir 6.2.41.p., nurodant koks atstumas (metrais) yra Salantų regioninio parko prieiga ir ar planuojama ūkinė veikla, neprieštaraus Kretingos rajono bendrojo plano 5.12.3.p., išdėstytiems sprendiniams.

2010-11-18 poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas Departamentui pateikė Kretingos rajono bendrojo plano rengėjo, Klaipėdos universiteto Regioninio planavimo centro, 2010-11-12 raštą Nr. RPC 10-11-12, kuriame nurodyta, kad vienos, mažo galingumo (bokšto aukštis 50 m.) vėjo elektrinės statyba galima pasirinktoje vietoje.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, Audriaus Valaišos planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, mažo galingumo (iki 250 kW) vėjo elektrinės statyba ir eksploatacija Tintelių kaime, Kūlupėnų seniūnijoje, Kretingos rajone, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-12-06 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-6227.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453).