Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2010-12-21 Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl asociacijos „Stariškiai“ planuojamos rekreacinės teritorijos, numatant ilgalaikio stacionaraus poilsio pastatų statybą ir eksploataciją Kairių kaime, Klaipėdos raj. galimybių leistinumo

2010-12-21


Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl asociacijos „Stariškiai“  planuojamos rekreacinės teritorijos, numatant ilgalaikio stacionaraus poilsio pastatų statybą ir eksploataciją Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos  rajone galimybių leistinumo.
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Rekreacinės teritorijos, numatant ilgalaikio stacionaraus poilsio pastatų statybą ir eksploataciją, naudojimas.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Asociacija „Stariškiai“ atstovaujama pirmininko Almonto Gižo, Nidos g. 15-43, Klaipėda, tel.: 8 61139772.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
 
Planuojama teritorija 15,7 ha ploto yra Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Veikla bus vykdoma žemės sklypuose – kadastro  Nr.5552/0001:156 (1,8 ha), Nr.5552/0001:169 (0,6 ha), Nr.5552/0001:145 (1,4 ha), Nr.5552/0001:143 (0,6 ha), Nr.5552/0001:168 (0,65 ha), Nr.5552/0001:228 (0,25  ha), Nr.5552/0001:192 (1,0 ha), Nr.5552/0001:141 (0,95 ha), Nr.5552/0001:216 (1,05 ha), Nr.5552/0001:207 (0,9 ha), Nr.5552/0001:158 (1,6 ha), Nr.5552/0001:160  (0,7 ha), Nr.5552/0001:205 (0,9 ha), Nr.5552/0001:181 (0,7 ha), Nr.5552/0001:152 (0,75 ha), Nr.5552/0001:147 (0,8 ha), Nr.5552/0001:139 (1,05 ha). Visiems  sklypams galioja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 44-1643) XXIX skyriaus „Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ specialiosios naudojimo sąlygos.
 
Planuojama teritorija ribojasi su Klaipėdos miesto administracinėmis ribomis, vakarinėje pusėje yra Kuršių marios, ekologinio tinklo „Natura 2000“ Buveinių  apsaugai svarbi teritorija (BAST). Už 1,6 km nuo planuojamos ūkinės veiklos yra Lužijos pelkė – valstybinis Lužijos botaninis draustinis, o už 4,3 km Paukščių  apsaugai svarbi teritorija (PAST) – Tyrų pelkė (kodas LTKLAB002), esanti Kliošių kraštovaizdžio draustinyje. Greta planuojamos teritorijos yra urbanizuota teritorija -  Kairių kaimo gyvenvietė. Planuojama teritorija ribojasi su Kairių, Stariškių senosiomis kapinėmis (registro Nr.25486), o už 600 m yra Karaliaus Vilhelmo kanalas.
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel.: 8 46 470940, 8 698 08831.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti turizmui ir ilgalaikiam poilsiui pritaikytus statinius, esančius tik žemyninėje dalyje. Kuršių marių naudojimas statinių  statybai neplanuojamas.
 
Vietovė nėra pilnai inžineriškai įrengta. Susisiekimas galimas tik vietinės reikšmės keliu Klaipėda – Kairiai. Planuojama, kad geriamos kokybės vanduo bus  tiekiamas ir buitinės nuotekos šalinamos Klaipėdos miesto inžineriniais tinklais. Planuojama, kad patalpos bus šildomos ir karštas vanduo bus ruošiamas vietinėse  katilinėse ir šildytuvuose, naudojant geoterminę energiją. Visos atliekos susidarančios tiek statybų metu, netinkančios statybvietėje panaudoti, tiek statinius  eksploatuojant, bus priduodamos atliekų tvarkytojams.
 
6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar ko pasekmėms likviduoti.
Numatomi centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2010-09-08 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3685 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei.
 
7.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-09-06 raštu Nr. (7.13)-V4-2842 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.
 
7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-08-19 raštu Nr. (1.40)2Kl-52 pritarė planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenei buvo pranešta 2009-07-08 laikraštyje „Banga“, Priekulės seniūnijos  skelbimų lentoje.
 
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir rengiamą viešą susirinkimą visuomenė buvo informuota laikraščiuose 2010-07-09  „Lietuvos žinios“, 2010-07-10 „Banga“, Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje.
 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metu, besiribojančių žemės sklypų savininkai apie rengiamą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą informuoti  registruotais laiškais.
 
Viešas susirinkimas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vyko 2010-07-26 UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose. Iki viešo susirinkimo iš visuomenės nebuvo  gauta motyvuotų pasiūlymų. Į viešą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos susirinkimą visuomenės nariai neatvyko. 
 
Apie Departamente gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 2010-09-22 paskelbta Departamento internetiniame tinklapyje. Per nustatyta laikotarpį (10 darbo  dienų), visuomenės pasiūlymų negauta.
 
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, asociacijos „Stariškiai“ planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, rekreacinės  teritorijos, numatant ilgalaikio stacionaraus poilsio pastatų statybą ir eksploataciją, naudojimas Kairių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, yra leistina.  Sprendimas priimtas 2010-12-20 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-6491.
 
9.1. Planuojamos teritorijos užstatymas turi būti formuojamas vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619).
 
9.2. Vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.  22-652; 2008, Nr. 44-1643).
 
10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos  Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453).