Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-01-05 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-01-05


Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V
"Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti
pajėgumus" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7751
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus
vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas"

Įsigaliojo 2010-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7752
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7753
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7754
 
Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra"

Įsigaliojo 2010-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7755
 
Jūros aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2010-12-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7780
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 154(3),
246, 281, 320 straipsnių pakeitimo ir 154(4), 154(5), 154(6), 154(7), 154(8),
154(9), 154(10) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7786
 
Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo 27
straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2010-12-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7787
 
Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7788
 
Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų
plano patvirtinimo

Įsigalios 2011-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7802
 
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 217,
218, 270, 271, 295, 310 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei kodekso
papildymo 224(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-892 atšaukimo ir Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 25, 26, 27, 97, 196, 197, 217, 218, 250,
250(1), 251, 252, 253, 254, 256, 257(1), 267, 267(1), 270, 270(1), 271, 277(1),
288, 295, 310 straipsnių ir kodekso priedo pakeitimo ir papildymo bei kodekso
papildymo 224(1), 249(1), 250(2), 250(3), 250(4), 250(5), 252(1) ir 270(2)
straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 51(23), 84(4), 224, 237, 241(1), 242 ir 259(1) straipsnių pakeitimo
įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

Įsigaliojo 2010-12-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7821
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos
21 d. nutarimo Nr. 1127 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
balandžio 4 d. nutarimo Nr. 350 "Dėl Pesticidų atliekų saugojimo vietų ir
šiomis atliekomis užterštų teritorijų 2007-2013 metų tvarkymo programos
patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7823
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 996 "Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos
reglamentų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7827
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio
10 d. nutarimo Nr. 1561 "Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7828
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko
tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės
institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7829
 
Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio (2003 m. spalio 14
d. redakcija) 1 dalies, 10 straipsnio (2004 m. spalio 12 d. redakcija) 1 dalies
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Įsigaliojo 2010-12-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7836
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
kanclerio Roberto Klovo prašymo išaiškinti Lietuvos Respublikos konstitucinio
teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimą

Įsigaliojo 2010-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7837
 
Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų,
biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7849
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 704 "Dėl statybos techninio reglamento STR
2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai"
patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7850
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 "Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės
formos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7851
 
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-07 "Dėl
Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes
turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos geologijos tarnyba
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.153-7859
 
Dėl Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės
atliekų susidarymo ir tvarkymo 2010 m. statistinio tyrimo ataskaitos ATL-01
(vienkartinės) formos patvirtinimo
 [Priedas: ATL-01 (vienkartinė)  ]
Įsigaliojo 2010-12-29
Priėmė: Statistikos departamentas
Valstybės žinios: 2010-12-28 Nr.154-7864
 
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių
vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2011 metais patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7887
 
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m.
vasario 8 d. įsakymo Nr. 3-46 "Dėl operacijų, atliekamų su nafta,
kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo
įrenginiuose, registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: Privalomųjų įrašų
sąrašas   ]
Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7893
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-707 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir
tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams
tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7897
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško
kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo"
taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų
normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir
tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo
 [Priedas: 1-2   ]
Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7898
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7899
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir
saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos
Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti,
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7900
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
sausio 28 d. įsakymo Nr. D1-86 "Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos
VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7901
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7902
 
Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos
žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7903
 
Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms
padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2011 m. patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7904
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-666 "Dėl architektų profesinio atestavimo
nuolatinės komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7905
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų nacionalinių genetinių
išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7906
 
Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų
tikslinimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7907
 
Dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo
2010-2015 metų programos patvirtinimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7908
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių
teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei
administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
 [Priedas: 2 priedas 
 ]
Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7909
 
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7910
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio
11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių
funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos
inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos
inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus
pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo
aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7911
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl administracinių teisės pažeidimų
protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės
pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 8 priedas 
 ]
Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7912; 2011-01-04 Nr.1 (atitaisymas)
 
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m.
lapkričio 11 d. įsakymo Nr. AV-222 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno Mindaugo Bartašiūno galių sustabdymo" pripažinimo
netekusiu galios

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7914
 
Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų
skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7916
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
"Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens
telkinių būklės gerinimas"

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7932
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
"Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens
telkinių būklės gerinimas"

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7933
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-102 "Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
VPp3-1.4-AMm-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7934
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-612 "Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7935
 
Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir
valdymo priemonių nustatymas"

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7936
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
"Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas"

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7937
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-797 "Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7938
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 676 "Dėl statybos techninio reglamento STR
1.12.01:2004 "Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių
statinių pripažinimo avariniais tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7939
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus
vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas"

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7941
 
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 1S-120 "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr.
1S-4 "Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir
viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-12-31
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7950