Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-01-12 Pranešimas apiepriimtą sprendimą dėl UAB „Manifoldas“ planuojamo Auksoro naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone galimybių leistinumo.

2011-01-12

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl UAB „Manifoldas“ planuojamo Auksoro naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone galimybių leistinumo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Auksoro naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.
UAB „Manifoldas“, Klaipėdos g. 30, LT-96123 Gargždai, tel.: 8 46 470956, kontaktinis asmuo – direktorius Arvydas Rutkus.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamos naftos gavybos aikštelės vieta yra Klaipėdos rajono, Endriejavo seniūnijos teritorijoje, apie 4 km nuo Rudgalvių k., apie 1,6 km nuo Endriejavo, 1,3 km nuo Paežerio, 1,0 km atstumu nuo UAB „Trevena“ degalinės, šalia magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Aikštelę planuojama įrengti privačiuose žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 5518/0007:1; 5518/0007:313, žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė. Artimiausia saugoma gamtinė teritorija yra Veiviržo ichtiologinis draustinis, nuo objekto nutolęs apie 2,2 km. Artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra už 1,3 km nutolusios Auksoro k. senosios kapinės. Artimiausia gyvenamoji sodyba yra už 900 m.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas.
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.: 85 2622621, kontaktinis asmuo – projekto vadovas Vytautas Belickas.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Planuojamą ūkinę veikla galima suskirstyti į 3 etapus:
I – gręžinių tyrimų ir aikštelės įrengimas. Naftos žvalgybos darbai (gręžinio Auksoras-1 išbandymas, papildomi seisminiai tyrimai, žvalgybinių gręžinių Auksoras-2-3 gręžimas ir išbandymas), trukmė 6-18 mėn., naftos gavybos aikštelės įrengimas – 3-6 mėn.
II – eksploatacinis. Naftos gavybos aikštelės eksploatacija (pramoninė gavyba iš gręžinių Auksoras-1-3), trukmė iki 10 metų.
III – gavybos nutraukimas. Naftos gavybos nutraukimas (technologinių įrenginių išmontavimas, teritorijos sutvarkymas, rekultivavimas, gręžinių likvidavimas/konservavimas/pritaikymas kitiems tikslams), trukmė 3 mėn.
Naftos gavybos technologiniai etapai: 1. naftos fluido išgavimas iš naftingo horizonto; 2. naftos fluido separavimas, atskiriant dujas bei vandenį (sūrymą); 3. naftos saugojimas bei realizavimas.
Naftos fluido išgavimas iš naftingo horizonto. Naftos fluidas iš naftingo horizonto gali būti išgaunamas gręžiniuose Auksoras-1-3. Gręžinių gali būti ir mažiau, tai priklausys nuo telkinio žvalgybos darbų rezultatų. Naftos fluido išgavimas pradžioje bus vykdomas fontanuojančiame režime, po to mechanizuotu režimu (padidinant sluoksnio energiją siurbliais, kurių našumas gali siekti iki 40-100 m3/p). Naftos fluidas iš gręžinių vamzdynais pateks į gavybos aikštelės separavimo bloką.
Naftos fluido separavimas, atskiriant dujas bei vandenį. Naftos fluidas iš gręžinių Auksoras-1-3 į aikštelės separavimo bloko įrenginius vamzdynais pateks per priėmimo paskirstytoją (manifoldą), kuris susideda iš gamybos linijų sujungtos sklendžių reguliavimo sistemos. Tai leidžia, esant reikalui, atsitikus avarijai, remontuojant, tiriant ar eksploatuojant, atjungti kiekvieną iš gręžinių. Gręžinių aikštelėse numatoma sumontuoti po demulgatoriaus padavimo įrenginį su demulgatoriaus talpomis ir dozavimo siurbliais. Demulgavimo įrenginys pradedamas naudoti tada, kai gravitacijos būdu iš išgauto naftos fluido nebeatsiskiria vanduo iki nustatytos normos, t.y. iki 1% vandens naftoje. Po to naftos fluidas per tekėjimo vamzdžius pateks į trijų fazių separatorius, kuriuose gravitacijos būdu bus atskiriami nafta su vandeniu ir dujos. Separatoriuose bus palaikomas optimaliam naftos – dujų atskyrimui būtinas slėgis. Naftos lygio ir slėgio kontrolė bus vykdoma manometrais, lygio matuokliais. Dujos pradinėje naftos gavybos stadijoje dujų linija bus nuvedamos į difuzorinio veikimo principo fakelą (reguliuojama erdvinė degimo zona) ir sudeginamos. Fakelo konstrukcija užtikrins nenutrūkstamą dujų degimo procesą bei apsaugos liepsną nuo vėjo poveikio.
Degazuota nafta su vandens priemaiša tekės į dehidratacijos talpyklas, kur vyksta galutinis gravitacinis naftos atskyrimas nuo vandens. Esant būtinybei (iš naftos fluido iškris kietoji angliavandenilių fazė), talpykloje bus įrengta šildymo sistema žiemos metu palaikysianti teigiamą fluido temperatūrą.
Planuojama, kad per metus bus išgaunama iki 36500 m3 naftos bei 1433900 m3 dujų.
Naftos saugojimas bei realizavimas. Iš dehidratacijos talpyklų separuota nafta pateks į laikinam saugojimui skirtas talpyklas, o atskirtas vanduo – į vandens kaupimo rezervuarus. Naftos ir vandens lygis kaupimo talpose bus kontroliuojamas specialiai įrengtuose stebėjimo „languose“. Sukaupta nafta bus išvežama naftovežiais, jas užpildant autocisternų pakrovimo aikštelėje. Iš naftos atskirtas vanduo bus išvežamas į jo utilizacijos vietą.
Naftos gavybos aikštelės pagrindiniai objektai:
1. Gręžinių aikštelės – gręžinių Auksoras-1-3 eksploatavimo aikštelės bus padengtos betono sluoksniu, apjuostos apsauginiais grioviais ir sujungtos su naftos fluido separavimo bloku vamzdynais. Taip pat planuojama įrengti giluminius siurblius su antžemine įranga (siurblių našumas – 40-100 m3/p), demulgatoriaus padavimo įrenginius su demulgatoriaus dozatoriais.
2. Separatoriaus ir talpyklų aikštelės – separatorių ir talpyklų aikštelėje bus įrengta: du 3m3 separatoriai, paskirstymo vamzdynai, du 50 m3 vandens-naftos dehidratacijos rezervuarai (nusodintuvai), du 50 m3 sluoksnio vandens (sūrymo) kaupimo rezervuarai, šeši 50 m3 talpos naftos kaupimo rezervuarai.
3. Dujų fakelo aikštelė – dujų vamzdynas, dujų sudeginimo difuzorinio veikimo fakelas.
4. Autocisternų užpildymo nafta ir sluoksnio vandeniu aikštelė – dujų naftos perpumpavimo siurbliai (našumas – 37,5 m3/h), vienas vandens siurblys (našumas – 37,5 m3/h), konteineris su sorbentu, priešgaisrinių priemonių skydas.
5. Naftos gavybos aikštelėje bus įrengti privažiavimo keliai, priešgaisriniai rezervuarai, pastatyta elektros transformatorinė, buitinės patalpos bei atliekų konteineriai.
Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekos bus tvarkomos sekančiai: sūrymas bus kaupiamas 50 m3 talpykloje ir periodiškai išvežamas į AB „Geonafta“ Kretingos naftos gavybos aikštelę utilizacijai, vėliau gali būti injektuojamas UAB „Manifoldas“ gręžiniuose; panaudoti sorbentai ir dumblas iš naftos gaudyklės bus išvežami į Kiškėnų nafta užteršto grunto utilizavimo aikštelę, buitinės atliekos bus surenkamos į specialų konteinerį, po to priduodamas atliekų tvarkytojams.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas.
6.1. Vanduo. Tam, kad avarijų atvejais teršalai nepatektų į paviršinio ir požeminio vandens telkinius, numatytos šios priemonės: a) intensyviausios veiklos vietos (naftos sandėliavimo aikštelė, gręžinių aikštelės, naftovežių užpildymo aikštelės) padengtos betono danga bei apjuostos apsauginiais bortais; b) naftos sandėliavimo aikštelė bei gręžinių aikštelės išklotos teršalams nelaidžia membrana; c) aikštelėje įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema; d)gręžinių, naftos sandėliavimo bei naftovežių užpildymo aikštelėse nuotekų surinkimo sistemoje įrengtos specialios sklendės, įgalinčios avarijos atveju uždaryti nuotekų surinkimo vamzdyną, kad teršalai nepatektų į paviršinius vandens telkinius; e) naftos sandėliavimo aikštelės apsauginių bortų aukštis bei aikštelės plotas įgalina sukaupti visą iš rezervuaro išsiliejusios naftos tūrį; f) šalia naftos sandėliavimo talpyklos ir naftovežių užpylimo aikštelės numatytas konteineris su sorbentais išsiliejusiems naftos produktams surinkti; g) autocisternų pakrovimo aikštelėje ir siurblinėje bus įrengtas tarpinis lietaus surinkimo šulinys su uždaromąja armatūra, kur vyks pirminis apvalymas nuo sąnašų; h) naftos gavybos aikštelėje bus įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, valantys nuotekas nuo intensyviausios veiklos teritorijų; i) naftos gavybos aikštelė bus apipylimuota apsauginiu pylimu; j) eksploatuojant aikštelę bus vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.
6.2. Dirvožemis. Statybos ir gręžinio eksploatacijos metu dirvožemis bus sandėliuojamas, užbaigus statybos darbus dirvožemio sluoksnis bus sugražinamas į buvusį pažeistą plotą atstatant buvusią teritorijos būklę.
6.3. Monitoringas. Prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą bus parengta ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa ir ūkinės veiklos metu bus vykdomas aplinkos komponentų monitoringas.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados.
7.1. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2010-10-19 raštu Nr. 1.9-240 pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-10-05 raštu Nr. (7.12)2kl-362 pagal kompetencija pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-12-01 raštu Nr. (7.13)-V4-3866 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.
7.4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta PAV programų ir ataskaitų vertinimo komisija išnagrinėjo PAV ataskaitą. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2010-10-18 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4337 pritaria ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2009-12-31 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 2009-12-31 respublikiniame laikraštyje „Respublika“, ir 2009-12-31 paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Endriejavo seniūnijos skelbimų lentose. Pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos iš suinteresuotos visuomenės, per teisės aktuose nustatytą terminą, PAV dokumentų rengėjas, užsakovas, PAV subjektai, atsakinga institucija negavo.
Pranešimas visuomenei apie organizuojamą viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 2010-08-16 buvo paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės Endriejavo seniūnijos, 2010-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentose, išspausdintas 2010-08-14 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-08-14 laikraštyje „Banga“. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2010-08-31 17.30 val. Endriejavo seniūnijos posėdžių salėje. Susirinkime dalyvavo 3 dalyviai.
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2010, Nr. 89-4732) 36 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) Departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą UAB „Manifoldas“ planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Departamentas apie galimus pažeidimus informacijos negavo.
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, UAB „Manifoldas“ planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla, Auksoro naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija Endriajavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone, yra leistina. Sprendimas priimtas 2011-01-12 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-100.
10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8 46 466 453)