Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

20011- 02-24 Informacija apie priimtą sprendimą dėl 750 kw bendros galios 3 vėjo elektrinių statybos Drevernos kaime, Klaipėdos rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-02-28


Informacija apie priimtą sprendimą dėl 750 kw bendros galios 3 vėjo elektrinių statybos Drevernos kaime, Klaipėdos rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
 
750 kW bendros galios 3 vėjo elektrinių statyba Drevernos kaime, Klaipėdos rajone.
 
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
 
Petras Vasiliauskas, Nidos g. 4, Dreverna, Klaipėdos raj., tel. 8686 38222.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
 
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti nuosavybės teise planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui priklausančiame 13,5098 ha ploto žemės sklype (kadastrinis  Nr.5515/0001:10) Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje. Apie 4,8 km atstumu nuo planuojamų vėjo elektrinių praeina krašto  kelias Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, apie 500 m atstumu yra rajoninės reikšmės kelias Nr. 2206 Priekulė–Dreverna-Svencelė. Artimiausi paviršinio  vandens telkiniai yra: Karaliaus Vilhelmo kanalas (apie 120 m), Klišupės upė (apie 1,5 km), Drevernos upė (apie 1 km). Nuo planuojamų vėjo elektrinių iki Kuršių  marių yra apie 2 km atstumas. Į paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas planuojamos vėjo elektrinės nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos yra:  Svencelės telmologinis draustinis (apie 2,5 km į pietus), Minijos ichtiologinis draustinis (apie 3,0 km į rytus), Kliošių kraštovaizdžio draustinis (2 km į šiaurės vakarus).  Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra šios: Svencelės pelkė (apie 2,5 km), Minijos upė ir Minijos upės slėnis (apie 3,9 km), Kuršių marios (apie 1,9 km), Lūžijos ir  Tyrų pelkės (apie 2,1 km). Planuojama teritorija patenka į gamtinį karkasą. Artimiausias į nekilnojamo kultūros paveldą įregistruotas objektas yra Karaliaus Vilhelmo  kanalas, esantis už 120 m nuo planuojamų vėjo elektrinių. Kitos gretimybėse esančios nekilnojamosios kultūros vertybės: Pleškučių k. pirmosios senosios kapinės  (1,5 km), Pjaulių k. senosios kapinės (2 km), Svencelės k. antrosios senosios kapinės (2,6 km). Atstumas nuo planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijos iki  artimiausios gyvenamos aplinkos yra apie 690 m.
 
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
 
Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (toliau- KU BPATPI), H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda, tel.: 846 398848, faks.: 846  398845, kontaktinis asmuo – dr. S.Gulbinskas.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
 
Planuojama gaminti elektros energiją, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Vėjo elektrinių parke numatomos 3 vėjo elektrinės po 250 kW,  bendras instaliuojamas galingumas 750 kW. Statomų vėjo elektrinių bokštų aukštis 44-50 m, rotoriaus skersmuo 30 m, bendras aukštis 59-65 m. Metinis  planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis - iki 1971 MWh. Planuojamų vėjo elektrinių tipas – keitiklinės su asinchroniniu generatoriumi. Generuojama galia  perduodama požeminių kabelių linijomis iki 10 kV elektros oro linijos iš Priekulės 110/10 kV transformatorinės pastoties. Elektros energijos perdavimas iš/į statomas  vėjo elektrines numatomas požeminių kabelių linijomis iki esamos 10 kV elektros oro linijos. Vėjo elektrinių valdymas numatomas distancinis bevielis (bevielių  telekomunikacijų metodu). Įrengus vėjo elektrines, bus sutvarkyta vėjo elektrinių prijungimo prie tinklo ir kita infrastruktūra, įrengti bei sutvarkyti privažiavimui prie  planuojamų vėjo elektrinių reikalingi keliai.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
 
6.1. Numatyta vienerius metus iki planuojamo vėjo elektrinių parko paleidimo ir trejus metus po paleidimo vykdyti migruojančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringą.   Prevencinių priemonių taikymas, tokių kaip elektrinių stabdymas intensyviausios paukščių migracijos dienomis, būtų reikalingas tik tokiu atveju, jeigu  monitoringo metu būtų pagrįstas stabdymo būtinumas. Atsižvelgiant į planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijos išsidėstymą netoli svarbaus paukščių migracijos  kelio, numatyta tamsiu paros metu vėjo elektrines perspėjančiomis lemputėmis žymėti minimaliai - apšvietimas, naudojant baltos ar raudonos spalvos šviesos  blyksnius, turi būti kuo mažesnis.
 
6.2. Siekiant sumažinti poveikį kraštovaizdžiui, numatyta vėjo elektrinių bokštus ir mentes dažyti natūraliais, neatspindinčiais šviesos šviesiai pilkos, smėlio ar baltos  spalvos atspalviais. Elektros energijos perdavimas iš/į vėjo elektrines numatomas požeminiais kabeliais, taip bus išvengta papildomo vizualinio poveikio  kraštovaizdžiui, kurį darytų elektros oro linijos.
 
6.3. Vėjo elektrinėms bus suformuota sanitarinė apsaugos zona, atsižvelgiant į sukeliamą fizikinę taršą. Kaip prevencinė priemonė yra numatyta atlikti triukšmo lygio  matavimus prieš vėjo elektrinių įrengimą ir pradėjus vėjo elektrinių eksploataciją planuojamame sklype ir gretimų sodybų teritorijose.
 
6.4. Statant vėjo elektrines yra tikimybė aptikti dar nefiksuotų archeologinių vertybių, todėl atliekant žemės kasimo darbus bus vykdoma darbų archeologinė  priežiūra. Ataskaitoje numatytos kompensacinės priemonės Karaliaus Vilhelmo kanalo vizualiniam apžvelgiamumui pagerinti bei krašto istorinėms kultūros vertybėms  išsaugoti: 1) įrengti artimiausiame kanalui vėjo elektrinės bokšte apžvalgos aikštelę, kurioje pagal pageidavimą krašto lankytojai turėtų visas galimybes viešai  susipažinti su šiuo hidrotechniniu statiniu, jo istorija ir kraštovaizdžiui; 2) imtis priemonių restauruoti bei prižiūrėti vienintelį išlikusį tiltą ties Jokšų kaimu, kuris ne tik  pagerintų kanalo naudojimą turizmo plėtrai, bet ir būtiną susisiekimą tarp Jokšų ir Drevernos kaimų, kuriam nesant apylankos atstumas sudaro daugiau nei 10 km; 3)  imtis priemonių atstatyti pagal istorinius duomenis ir specialistų rekomendacijas buvusią vandens kėlimo stotį, kuri vėjo pagalba pumpuodavo vandenį iš Brukšvų  polderio į Karaliaus Vilhelmo kanalą, taip apsaugodama dirbamus žemės plotus bei Drevernos gyvenvietę nuo užliejimo.
 
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
 
7.1. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010-04-21 raštu Nr. 2-918-(2.23) pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV)  ataskaitai.
 
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2009-10-09 raštu Nr. 1.9-277 informavo, kad PAV programai pritaria ir nepageidaus nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą.
 
7.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų vertinimo komisija, išnagrinėjusi  PAV ataskaitą, 2010-06-10 raštu Nr. (5.1.42)-A5-2221 pritarė pateiktos ataskaitos derinimui bei planuojamai ūkinei veiklai.
 
7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-06-11 raštu Nr.(7.12)-V4-1866 pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos  galimybėms pasirinktoje vietoje.
 
7.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-11-10 raštu Nr.(1.40)2K-61 planuojamai ūkinei veiklai pritarė su  sąlyga, kad planuojama veikla turi neprieštarauti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams bei planuojant veiklą ūkininkas P.Vasiliauskas įgyvendins  poveikio kultūros paveldo vertybėms mažinimo priemones ir pagerins Karaliaus Vilhelmo kanalo (reg.Nr.G263K, unikalus KVR kodas 25965) vizualinę apžvalgą, t.y.:  įrengs apžvalgos aikštelę, kurioje bus galimybė viešai susipažinti su kanalu, jo istorija, kraštovaizdžiu; imsis priemonių restauruoti ir prižiūrėti tiltą ties Jokšių k.; imsis  priemonių atstatyti pagal istorinius duomenis ir specialistų rekomendacijas buvusią vandens kėlimo stotį, kuri vėjo pagalba pumpuodavo vandenį iš Brukšvų polderio į Karaliaus Vilhelmo kanalą.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
 
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2009-09-19 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje. Besiribojančių žemės sklypų savininkams pranešimai apie planuojamą ūkinę veiklą buvo išsiųsti registruotais laiškais. Per 10 darbo  dienų nuo informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo buvo gauta visuomenės pastabų ir pasiūlymų poveikio aplinkai vertinimo klausimais. Pasiūlymus  pateikė Pjaulių kaimo bendruomenės nariai ir kiti suinteresuotos visuomenės atstovai. Visi gauti pasiūlymai buvo užregistruoti. PAV programa buvo patikslinta,  atsižvelgiant į gautus visuomenės pasiūlymus. Pranešimai apie viešą visuomenės supažindinimą su parengta planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo  išsiųsti visiems pasiūlymus ir pastabas pateikusiems asmenims registruotais laiškais. Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės  veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2010-02-24 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir 2010-02-24 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“. Informacija apie  viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Priekulės seniūnijos skelbimų lentose. PAV ataskaita  buvo eksponuojama KU BPATPI patalpose, adresu H. Manto 84, Mokslo ir technologijų parkas, 242 kab., bei Petro Vasiliausko ūkininko ūkio administracinėse  patalpose adresu Žemaičių g. 2, Dreverna. Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita paskelbimo iš visuomenės atstovų buvo gauti 3 pasiūlymai. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2010-03-15 1700 val. Drevernos kultūros namų salėje adresu Žemaičių g.2, Dreverna.  Susirinkime užsiregistravo 73 dalyviai. Viešo supažindinimo protokolas visuomenės susipažinimui buvo pateiktas Drevernos seniūnaičiui. Per 3 darbo dienas nuo  protokolo pateikimo, pastabų protokolui nebuvo gauta. Po viešo susirinkimo buvo gauta daugiau kaip 200 Drevernos gyventojų, kurie neprieštarauja planuojamoms  vėjo elektrinėms, parašų. Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, buvo gautas ,,Pjaulų” kaimo bendruomenės atstovų prašymas dėl 750 kW bendros galios 3 vėjo  elektrinių statybos Drevernos kaime, Klaipėdos rajone, PAV ataskaitos pažeidimų bei LR piliečių, Klaipėdos rajono gyventojų, Pjaulų, Dovilų ir Gedminų kaimų  bendruomenių bei Priekulės miesto gyventojų prašymas dėl Klaipėdos rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių keitimo. Visi PAV proceso metu gauti pasiūlymai  buvo užregistruoti, PAV ataskaitoje pateiktas motyvuotas pasiūlymų įvertinimas. Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2010-11-18 Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie planuojamos ūkinės veiklos – 750 kW bendros galios 3 vėjo elektrinių statybos Drevernos kaime,  Klaipėdos rajone - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu  pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.  Departamentas apie galimus pažeidimus informacijos negavo. PAV subjektai, suinteresuotos visuomenės atstovai, PAV dokumentų rengėjas ir planuojamos ūkinės  veiklos užsakovas buvo sukviesti į suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstymą, kuris įvyko 2011-02-22 1500 val. Departamento salėje, adresu Birutės g. 16,  Klaipėdoje. Susirinkimas buvo protokoluojamas (2011-02-22 protokolas raštu Nr. LV11-7/T).
 
9. Priimtas sprendimas:
 
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla - 750 kW bendros galios 3 vėjo elektrinių statyba Drevernos kaime, Klaipėdos rajone – yra leistina.
 
Sprendimas
priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2011-02-23 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-808.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
 
9.1. Eksploatuojant vėjo elektrines, užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą.  Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose – teritorijų planavimo ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos šio  sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
 
9.2. Planuojama ūkinė veikla turi neprieštarauti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (galiojantiems bendrojo plano sprendiniams).
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos  aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).