Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-03-17 Informacija apie priimtą sprendimą dėl gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-03-17

Informacija apie priimtą sprendimą dėl gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Audra Budginienė, Donelaičio g. 7-9, Rusnės mstl., Šilutės raj., mob. tel. 8652 71114.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Žemės sklypas (kad. Nr.8854/0006:317), kuriame planuojama atstatyti gyvenamąjį namą su priklausiniais yra Pakalnės kaime, Rusnės seniūnijoje, Šilutės rajone, Klaipėdos apskrityje. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, sklypo plotas – 1,1833 ha. Šis sklypas planuojamas kartu su gretimu sklypu (kad. Nr.8854/0006:66), per kurį planuojamas privažiavimas prie atkuriamos sodybos. Atkuriamos sodybos sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Rusnės saloje, Pakalnės upės kairiajame krante, nuo upės apribotas medžiais. Planuojama teritorija ribojasi su Pakalnės upe, esamu pylimu ir 6 m pločio pravažiavimu. Sklypai yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Nemuno deltos Natura 2000 BAST (LTSIU0013) ir PAST (LTSLUB001) teritorijų ribose bei Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio ribose. Registruotų istorinės reikšmės ir nekilnojamųjų kultūros vertybių planuojamame sklype nėra. Nuo planuojamo sklypo ribos iki artimiausio kultūros paveldo objekto – Rusnės miestelio dalies, vadinamos Skirvytėle (unikalus objekto kodas 10304), yra apie 1170 m.

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda, tel.: 8 46 398848, faks.: 8 46 398845, kontaktinis asmuo – Feliksas Anusauskas.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Sklype numatoma atkurti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatą su pirties patalpomis, neviršijant Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo nuostatais reglamentuojamo leistino ploto. Vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo reglamento nuostatomis, bendras užstatymo plotas negali viršyti 500 m2, nustatant, kad iš jų gyvenamuoju namu užstatomo žemės sklypo plotas negali viršyti 120 m2. Gyvenamųjų namų ir kitų pastatų aukštis ribojamas - 4 m iki pastato karnizo, 8 m iki kraigo. Atkuriamos sodybos pastatus ir statinius planuojama statyti už Pakalnės upės apsaugos zonos ribų, ne arčiau kaip 100 m atstumu nuo upės. Vandens tiekimui bus įrengtas vandens gręžinys. Vandens sunaudojimas – 44 m3 per metus. Nuotekų tvarkymui svarstomos kelios galimybės: individualių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių įrengimas arba nuotekų surinkimas į rezervuarą ir jų išvežimas. Sodyboje susidarančios buitinės atliekos saugomos uždaruose konteineriuose ir išvežamos. Intensyvi ūkinė veikla atkurtoje sodyboje neplanuojama, todėl nenumatomi gyvulių auginimo ir laikymo įrenginiai, mėšlidės ir kiti su šia veikla susiję statiniai ir įrengimai.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Paviršinio vandens telkinio apsaugai nuo teršalų patekimo į juos numatytos šios priemonės:
6.1.1. Sodyba su priklausiniais bus statoma išlaikant normuojamus atstumus iki vandens telkinio, reglamentuotus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, t.y. atkuriamos sodybos pastatai ir statiniai bus statomi už Pakalnės upės apsaugos zonos ribų, ne arčiau kaip 100 m atstumu nuo upės;
6.1.2. Siekiant išvengti avarinio nuotekų išsiliejimo į aplinką potvynio metu, numatoma imtis šių prevencinių priemonių: a) prieš pavasario potvynius nuotekų valymo įrenginyje esančias nuotekos išsiurbti ir išvežti, sudarius sutartį su nuotekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone; b) nuotekų išleidimo linijoje sumontuoti uždaromąją sklendę, kuria aukšto potvynio vandens metu valymo įrenginys uždaromas, nuotekos į įrenginį neišleidžiamos; c) nuotekų sukaupimui prieš valymą įrengiama sandari tarpinė talpa, pakankama nuotekoms, susidarančioms per 16 dienų (vidutinis potvynio laikas) sukaupti; nuotekų valymo įrenginio viršutinės angos pakeliamos apie 1 m aukščiau esamo žemės paviršaus, užsandarinamos, apsisaugant nuo užliejimo.
6.2. Siekiant išvengti poveikio saugomoms rūšims, numatytos šios poveikio mažinimo priemonės:
6.2.1. buitinės nuotekos į Pakalnės upę išleidžiamos nebus, siekiant išvengti neigiamo poveikio Pakalnės upės gamtinėms vertybėms ir biologinei įvairovei;
6.2.2. statybos darbai numatomi vakarinėje sklypo dalyje, už Pakalnės upės apsaugos zonos ribų. Vykdant statybos darbus, natūrali upės pakrantė keičiama nebus, todėl galimoms tulžių veisimosi vietoms neigiamas poveikis nenumatomas.

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2010-12-17 raštu Nr.R3-(5.12)-5884 pritarė pateiktai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštarauja pagal ją numatomai ūkinei veiklai.
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2010-11-19 raštu Nr. 1-21-199 (2.16-21) informavo, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-11-24 raštu Nr. (7.13)-V4-3793 pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-11-22 raštu Nr.(7.12)2KL-499 planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė ir neprieštarauja planuojamai veiklai.
7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, pageidavusi dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procedūrose ir tai nurodžiusi 2010-03-31 raštu Nr.V3-10.7-489 priimtoje planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadoje, 2010-12-17 raštu Nr. V3-10.7-2038 informavo neprieštaraujanti, kad būtų įgyvendintas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nagrinėta planuojama ūkinė veikla.

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2010-07-23 Šilutės rajono laikraštyje „Pamarys“ ir respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ bei 2010-07-22 Rusnės seniūnijos skelbimų lentoje. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai institucijai pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
Apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą visuomenė informuota skelbimu Rusnės seniūnijos skelbimų lentoje bei laikraščiuose „Pamarys“ ir „Lietuvos žinios“ 2010-10-15. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2010-10-30 10 val. Rusnės seniūnijos patalpose, adresu Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės raj. Susirinkime dalyvavo: A. Budginienė, K.Budginas, Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovai: F.Anusauskas ir R.Milerienė. Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko daugiau nė vienas visuomenės atstovas.
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2010-12-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie A. Budginienės planuojamos ūkinės veiklos – gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymas - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Per teisės aktuose nustatytą terminą suinteresuota visuomenė atsakingai institucijai informacijos dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras, nepateikė.

9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla - gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymas – yra leistina.
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2011-03-17 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-1100.
Su sprendimu siejamos sąlygos:
9.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose bei techniniame projekte planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, kurios numatytos šio sprendimo 6 punkte.
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).