Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-03-09 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-03-09

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda, tel.: 8 46 499722, kontaktinis asmuo – infrastruktūros ir plėtros direktorius Vidas Karolis.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija, laivybos kanalas nuo krantinės Nr. 10 iki krantinės Nr. 105, Klaipėdos mieste, Klaipėdos apskrityje.

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, tel.: 8 37 401961, kontaktinis asmuo – hidrologijos laboratorijos vadovas Brunonas Gailiušis.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalas nuo krantinės Nr.10 (Pk26) iki krantinės Nr.105 (Pk81) bus pagilintas iki 14,5 m gylio, o farvateris praplatintas iki 150 m pločio. Farvaterio ašis nebus keičiama. Bus įrengta laivų apsisukimo akvatorija ties krantinėmis Nr. 68-69, dalyje krantinių Nr. 67 ir Nr. 70, ir ties krantinėmis Nr. 90 – 105. Ties krantinėmis Nr.66 – 69 ir 82 – 105 akvatorija bus pagilinta iki 14 m. Gilinant laivybos kanalą bus iškasta apie 3,0 mln. m3 grunto, kuris pagal LAND 46A-2002 priskiriamas II užterštumo klasės gruntui. Iškastas gruntas bus gramzdinamas jūroje už priekrantės zonos (giliau negu 30 m). Grunto kasimo darbams bus naudojami: daugiakaušė žemkasė, gruntovežiai, vilkikas, plaukiojantis kranas ir daugiafunkcinis pontonas.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
6.1. Žuvų nerštinės migracijos metu (nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d. ir nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 31 d.) uosto akvatorija bus gilinama tik esant būtinybei ir vykdant šias sąlygas: a) iki darbų pradžios bus parengtas ir su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija suderintas planas, kuriame bus numatytos konkrečios gilinimo vietos, laikas, apimtys bei numatytos neigiamo poveikio žuvų migracijoms mažinimo priemonės; b) gilinimo darbų metu VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšomis bus atliekami nerštinės žuvų migracijos intensyvumo ir gilinimo darbų įtakos praeivėms žuvims tyrimai ir gautų duomenų pagrindu, operatyviai (per parą), koreguojami darbai; c) žuvininkystei padaryti nuostoliai dėl nerštinės migracijos sutrikdymo bus kompensuojami, vadovaujantis 1997-04-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 67 „Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“; d) gilinimo metu bus vykdomi iškasto grunto geocheminiai, mikrobiologiniai ir hidrocheminiai tyrimai.
6.2. Numatyta papildyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programą: a) jūros vandens išplitimo stebėjimais Kuršių mariose; b) povandeninio šlaito stebėjimais naujai suformuotame laivybos kanale.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2010-12-23 raštu Nr. (4.36.)-R2-4347 pritarė ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-12-20 raštu Nr. (1-40)2kl-73 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-12-07 raštu Nr. (7.13)-V4-3918 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 2010-11-16 raštu Nr. 1-13-607 (1.10) pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010-12-31 raštu Nr. V3-10.7-2117 neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas PAV ataskaitoje nagrinėtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas, laikantis PAV ataskaitoje nustatytų sąlygų.

8.Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2010-03-30 Klaipėdos miesto laikraštyje „Klaipėda“, 2010-03-29 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, ir 2010-03-30 paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje. Pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos iš suinteresuotos visuomenės, per teisės aktuose nustatytą terminą, PAV dokumentų rengėjas, užsakovas, PAV subjektai, atsakinga institucija negavo.
Pranešimas visuomenei apie organizuojamą viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 2010-09-29 buvo paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, išspausdintas 2010-09-29 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-09-29 Klaipėdos miesto laikraštyje „Klaipėda“. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2010-10-13 17.00 val. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patalpose (J. Janonio g. 24, Klaipėda, 219 kab.).
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2010, Nr. 89-4732) 36 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) Departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Departamentas apie galimus pažeidimus informacijos negavo.

9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas – yra leistina.
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-03-19 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-1003.
Su sprendimu siejamos sąlygos:
9.1 Iki laivybos kanalo gilinimo darbų pradžios turi būti pakoreguota VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2010-2015 m. aplinkos monitoringo programa pagal PAV ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;
9.2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija privalo užtikrinti, kad naujos krantinės būtų projektuojamos taip, kad mažintų Klaipėdos sąsiaurio pralaidumą.
9.3 Atliekant Klaipėdos valstybino jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbus užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą.

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).