Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-05-16 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Girkalių naftos telkinio vystymo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-05-16

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Girkalių naftos telkinio vystymo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
AB „Geonafta“ Girkalių naftos telkinio vystymas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
AB „Geonafta“, Gamyklos g. 11, Gargždai, tel.: 8 46 484805, kontaktinis asmuo – projektų vadovas Juozas Mikalkėnas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Naftos gavybos aikštelės įrengimui planuojamas sklypas yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Girkalių kadastrinėje vietovėje. Naftos gavybos aikštelę numatoma įrengti 1,1688 ha sklype, kurio kadastrinis Nr. 5528/0006:25. Atstumas nuo žemės sklypo ribos iki esamos Girkalių naftos gavybos aikštelės yra apie 135 m. Planuojamos naftos gavybos aikštelės vieta nepatenka į saugomas ar „Natura2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – Pajūrio regioninis parkas už 1,9 km nutolęs nuo planuojamo sklypo.
4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, LT-92294, Klaipėda, tel.: 8 46 398848, kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotojas Saulius Gulbinskas.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma įrengti du naujus naftos gavybos gręžinius esamoje naftos gavybos aikštelėje (G-2, G-5, G-R6, G-7) bei naują naftos gavybos aikštelę, bei joje gręžti vieną arba du naftos gavybos gręžinius. Ataskaitoje nagrinėjamos dvi alternatyvos: 1) naują naftos gavybos aikštelę vamzdynu prijungti prie esamos naftos gavybos aikštelės Girkalių k. vamzdynu, 2) naujojoje naftos gavybos aikštelėje naudoti pagrindinius statinius naudojamus naftos gavybai iki 2 metų laikotarpiui.
Planuojamai naftos gavybai numatomi du pagrindiniai technologiniai etapai:
I – gręžinių įrengimas;
II – naftos gavyba.
Gręžimo darbų metu vykdomi šie technologiniai procesai:
a) specialiosios gręžimo aikštelės įrengimas. Aikštelės teritorija suskirstyta į gręžimo zoną, kurioje montuojama gręžimo įranga ir vyksta gręžimo darbai, yra atskiriama bortais nuo likusios aikštelės dalies, ir betonuojama, ir aptarnavimo zoną, kurioje įrengiamos laikinos mobilios pagalbinės patalpos, fekalijų surinkimo duobė, tepalų atskyrėjas ir vyksta gręžimą aptarnaujančio transporto judėjimas, padengiama dolomitine skalda. b) gręžinių žiočių įrengimas, gręžinio gręžimas, nukreipiamojo vamzdžio ir, apsauginių vamzdžių kolonų nuleidimas ir tvirtinimas cementuojant. c) fontaninės armatūros montavimas, aukšto slėgio gavybos vamzdžių kolonos nuleidimas. d) fluido pakėlimo įrangos sumontavimas, gręžinio paruošimas gavybai.
Naftos gavybos technologinis procesas susideda iš šių pagrindinių etapų:
a) fluido išgavimas iš eksploatuojamų gręžinių, b) fluido separavimas, atskiriant naftą, dujas ir vandenį, c) atskirtų naftos dujų šalinimas, t.y. deginimas fakele arba alternatyvus panaudojimas, d) naftos saugojimas, e) naftos realizavimas, f) sluoksnio vandens saugojimas aikštelės talpyklose ir išvežimas autotransportu į injekcinius gręžinius.
Išgręžus naujus gręžinius papildomų naftos separavimo ar sandėliavimo įrenginių esamoje naftos gavybos aikštelėje nebus statoma. Naujai planuojamoje naftos gavybos aikštelėje išgautą naftos fluidą numatoma vamzdynais paduoti į esamos naftos gavybos aikštelės (G-2, G-5, GR-6, G-7) separatorius bei naftos talpyklas. Atskirtų naftos dujų deginimas numatomas esamame fakele. Pirmame naftos gavybos etape numatomas naftos fluido atskyrimas, naftos sandėliavimas ir dujų deginimas naujoje naftos gavybos aikštelėje. Šis procesas bus laikinas ir truks iki 2 metų. Planuojamoje aikštelėje numatomi šie pagrindiniai statiniai, kurie bus naudojami iki 2 metų laikotarpyje: a) du planuojami naftos gavybos gręžiniai, b) fluido separatorius, c) naftos sandėliavimo talpa, d) sluoksnio vandens sandėliavimo talpa, e) dehidratacinė talpa, f) autocisternų pakrovimo aikštelė, g) fakelas dujų deginimui, i) technologiniai vamzdynai.
Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma išgauti 21600 m3 naftos bei 914425 m3 dujų per metus.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Naftos gręžimo aikštelės, sandėliavimo ir pakrovimo aikštelės bus padengtos hidroizoliacine plėvele ir betono danga bei apjuostos apsauginiais bortais.
6.2. Bus įrengtos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos.
6.3. Naftos sandėliavimo aikštelių apsauginių bortų aukštis bei aikštelių plotai leis sulaikyti iš vienos talpyklos išsiliejusios naftos tūrį.
6.4. Šalia naftos sandėliavimo talpų ir naftovežių užpildymo aikštelių bus įrengti konteineriai su sorbentais išsiliejusiems naftos produktams surinkti.
6.5. Bus ribojamas naftovežių greitis manevravimo aikštelėje.
6.6. Nauja planuojama naftos gavybos aikštelė bus įtraukta į vykdomo aplinkos monitoringo programą.
6.7. Bus sumažinta esamos naftos gavybos aikštelės Sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ), naujos naftos gavybos aikštelės SAZ sutampa su sklypo riba.
7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2011-03-25 raštu Nr. (5.1.42.)-A5-1475 pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Palangos miesto savivaldybės administracija 2011-03-25 raštu Nr. (4.21.)-D3-988 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-01-28 raštu Nr. (13.3)2kl-04 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-03-3 raštu Nr. (7.12)-V4-740 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje.
7.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2011-04-27 raštu Nr. 1-13-789 (8.6) PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2010-09-11 Klaipėdos laikraštyje „Banga“, 2010-09-11 laikraštyje „Palangos tiltas“ 2010-09-11 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-09-14 paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 2010-09-14 Kretingalės seniūnijos, 2010-09-15 Palangos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentose. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2010-10-15 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4296 pritardama PAV programai pasiūlė prieš teikiant PAV ataskaitą, papildomai supažindinti besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojus ar naudotojus su planuojama ūkine veikla. Besiribojančių sklypų savininkams 2010-11-25 registruotais laiškais buvo išsiųsta informacija apie parengtą PAV ataskaitą, kur su PAV ataskaita galima susipažinti bei kada ir kur vyks viešas supažindinimas su parengta PAV ataskaita. Pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos iš suinteresuotos visuomenės, per teisės aktuose nustatytą terminą, PAV dokumentų rengėjas, užsakovas, PAV subjektai, atsakinga institucija negavo.
Pranešimas visuomenei apie organizuojamą viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 2010-11-24 ir 2010-12-21 buvo paskelbtas Palangos miesto savivaldybės administracijos, 2010-11-29 Kretingalės seniūnijos skelbimų lentose, išspausdintas 2010-11-27 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-11-27 laikraštyje „Banga“, 2010-12-22-29 laikraštyje „Vakarinė Palanga“, 2010-12-22 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2010-12-14 18.00 val. Girkalių kultūros namų salėje adresu Draugystės g. 18, Girkaliai, 2011-01-07 13 val. Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2010, Nr. 89-4732) 36 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) 2011-03-29 Departamento internetinėje svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą AB „Geonafta“ planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Departamentas 2011-01-05 iš Visuomeninės organizacijos „Girkalių bendruomenės centras“ gavo pastabas dėl PAV ataskaitos. 2011-04-19 Departamento salėje Birutės g. 16, Klaipėda įvyko PAV ataskaitos svarstymas su PAV subjektais ir suinteresuota visuomene. Susirinkimas buvo protokoluojamas, protokolo Nr. LV11-10/T. Susirinkime nutarta, kad PAV dokumentų rengėjas pateikia PAV ataskaitą Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba per 10 d. d. išnagrinėja PAV ataskaitą ir PAV dokumentų rengėjui pateikia išvadą dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla – AB „Geonafta“ Girkalių naftos telkinio vystymas – leistina.
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-05-11 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-1912.
Su sprendimu siejamos sąlygos:
9.1. Įrengiant ir eksploatuojant Girkalių naftos gavybos aikštelę užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą. Tolimesniuose planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo etapuose – teritorijų planavimo dokumentų ir techninės dokumentacijos rengimo stadijose privalo būti įgyvendintos Sprendimo 6 punkte numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
9.2. Prieš pradedant naftos gavybą, pagal PAV ataskaitoje siūlomą monitoringo sudėtį, koreguoti monitoringo programą.
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465).