Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

2011-06-27 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimo maksimaliai galimiems laivams priimti leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-06-27

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimo maksimaliai galimiems laivams priimti leistinumo poveikio aplinkai požiūriu1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda, tel.: 8 46 499722.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda, tel.: 8 46 430463.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas maksimaliai galimiems laivams priimti.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija, Malkų įlanka, Klaipėdos mieste, Klaipėdos apskrityje. Malkų įlanka ribojasi su saugoma teritorija – Smeltės botaniniu draustiniu, bei kultūros paveldo objektu – Karaliaus Vilhelmo kanalu.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama Malkų įlankos akvatorija gilinti iki 13,0 m gylio, o įplaukos į Malkų įlanką kanalą gilinti iki 13,5 m gylio. Šiuo metu numatomoje gilinti akvatorijoje gylis svyruoja nuo 11,0 m iki 11,5 m. Gilinamos akvatorijos plotas – 351 tūkst. m2. Gilinimo metu planuojama iškasti apie 990 tūkst. m3 grunto. Pirmiausia akvatoriją numatoma gilinti išsiurbiant dugne susikaupusį dumblą žemsiurbėmis, po to iki projektinių gylių žemkase iškasant po dumblu esančią moreną. Nusiurbtas paviršinio grunto sluoksnis, kuris vadovaujantis Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklėmis LAND 46A-2002 (Žin., 2002, Nr. 27-976; 2011, Nr. 43-2050) netinkamas šalinti jūroje bus sandėliuojamas tik specialiai įrengtoje aikštelėje arba utilizuojamas (~ 60,9 tūkst. m3), likęs (~ 929,1 tūkst. m3) iškastas gruntas bus gramzdinamas jūroje.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:

6.1. Prieš pradedant akvatorijos gilinimo darbus, prie krantinių bus atliekamas krantinių stabilumo įvertinimas, atsižvelgiant į projektinį Malkų įlankos dugno gilinimą. Krantinėse bus įrengta krantinių deformacijų stebėjimo sistema.

6.2. Apsaugant Smeltės botaninio draustinio krantą, akvatorijoje bus rekonstruojamos krantinės ir sutvirtinama apsauginė povandeninė sienelė, tokiu būdu bus užtikrintas draustinio kranto stabilumas ir bus išsaugomos draustinyje aptinkamos retos rūšys.

6.3. Žuvų nerštinės migracijos metu grunto kasimo darbai nebus vykdoma nuo balandžio 15 d. iki birželio 1d., sausio-vasario mėnesiais grunto kasimo darbai bus vykdomi ne ilgiau kaip 12 val. per parą, nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. bus stebimos vandenyje esančios skendinčios medžiagos, viršijus 400 mg/l skendinčių medžiagų koncentraciją, gilinimo darbai bus vykdomi pertrūkstamu režimu, akvatoriją gilinant kas antrą parą, balandžio ir rugpjūčio mėnesiais su žemkase triukšmą keliantys darbai nebus vykdomi nuo 20:00 valandos iki 8:00 valandos, o kovo, spalio-gruodžio mėnesiais – nuo 15:00 valandos iki 10:00 valandos.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

7.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-03-22 raštu Nr.(13.3)2Kl-10 nurodė, kad susipažino su pateikta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita, jai pritaria ir planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja.

7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2011-04-06 raštu Nr.(4.36)-R2-1168 PAV ataskaitai pritarė ir nurodė, kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja.

7.3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2011-04-12 raštu Nr. V3-7.16-637 nurodė, jog neprieštarauja, kad būtų atliekamas PAV ataskaitoje nagrinėtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas maksimaliai galimiems laivams priimti, laikantis rašte nurodytų sąlygų, kurios turi būti įtrauktos į statybos techninį projektą ir vykdomos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.

7.4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-05-03 raštu Nr. (7.13)-V4-1154 planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje pritarė.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:

Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą buvo paskelbtas 2010-08-06 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, 2010-08-07 Klaipėdos miesto dienraštyje „Vakarų ekspresas“, 2010-08-05 raštu Nr. 13-809 Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje, 2010-08-09 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tinklapyje http://www.portofklaipeda.lt. Motyvuotų pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos iš suinteresuotos visuomenės, per teisės aktuose nustatytą terminą, PAV dokumentų rengėjas, Užsakovas, PAV subjektai, atsakinga institucija negavo.

Pranešimas visuomenei apie organizuojamą viešą susirinkimą dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos buvo išspausdintas 2011-01-14 Klaipėdos miesto dienraštyje „Vakarų ekspresas“, 2011-01-15 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, 2011-01-12 patalpintas tinklapyje http://www.portofklaipeda.lt ir 2011-01-13 patalpintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje. Iki viešo visuomenės supažindinimo suinteresuota visuomenė galėjo susipažinti su PAV ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriuje viešųjų ryšių skyriuje, Liepų g. 11, Klaipėda, 116 kab. ir pas PAV dokumentų rengėją. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2011-02-04 18:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011-01-06 raštu Nr. (4.36.)-R2-44 suderintoje vietoje - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II aukšto salės (219 kab.) patalpose, adresu J.Janonio g.24, Klaipėdoje (protokolas pridedamas PAV ataskaitos byloje). Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjų, PAV užsakovo bei suinteresuotos visuomenės atstovai (viso dalyvių sąraše užsiregistravo 10 asmenų).

2011-02-09 parengtas viešo susirinkimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo protokolas. Per protokole nustatytą terminą pastabų dėl protokolo susirinkimą vykdę organizatoriai negavo.

Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos iki viešo susirinkimo pradžios, jo metu ir po jo negavo.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr.93-3472; 2011, Nr. 58-2790) 36 punktu, Departamentas savo interneto svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turėjo teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais ir raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Departamentas apie galimus pažeidimus informacijos negavo.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, ūkinė veikla - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas maksimaliai galimiems laivams priimti – yra leistina.

Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-06-23 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-2587.

Su sprendimu siejamos sąlygos:

9.1 Iki laivybos kanalo gilinimo darbų pradžios turi būti pakoreguota VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2010-2015 m. aplinkos monitoringo programa pagal PAV ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;

9.2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija privalo užtikrinti, kad naujos krantinės būtų projektuojamos taip, kad mažintų Klaipėdos sąsiaurio pralaidumą.

9.3 Atliekant Klaipėdos valstybino jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbus užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti priemonių įgyvendinimą.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

9.4. Naudojant hidrodinaminių reiškinių vandens telkiniuose modeliavimo sistemą MIKE21 buvo nustatyta, kad maksimalūs tėkmės greičių pokyčiai nekelia krantų ir povandeninio šlaito erozijos pavojaus.

9.5. Apskaičiuotas Malkų įlankos gilinimo metu keliamas žemkasių triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys nustatytų ribinių triukšmo verčių.

9.6. Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamai ūkinei veiklai. Suinteresuota visuomenė buvo tinkamai, t.y. nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos procese, informuota apie planuojamą ūkinę veiklą

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės g. 16, tel. (8 46) 466 456, 466 465)