Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Teisės aktai reglamentuojantys poveikio aplinkai vertinimą

Teisės aktai reglamentuojantys poveikio aplinkai vertinimą

2010-09-23


Teisės aktai reglamentuojantys poveikio aplinkai
vertinimą:
1) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 84-3105);

2) Lietuvos Respublikos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ratifikavimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 92-2687);

3) Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo, 1991) (Žin., 1999, Nr. 92-2688);

4)Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 665-1956);

5)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų  nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2008, Nr. 143-5749; 2009, Nr. 51-2040, 2010, Nr. 59-2939, 2010, Nr. 89-4731);

6) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2008, Nr. 79-3138, 2010, Nr. 89-4729 );

7) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“  (Žin., 2006, Nr. 4-129, 2010, Nr. 89-4730 );

8) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750; 2010, Nr. 2-81, 2010, Nr. 89-4732 );

9) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. d. įsakymas Nr. D1-255 Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo  poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214);

10) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 įsakymas Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės  įvertinimo atmintinės patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1971);

11) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai  vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003-07-19, Nr. 54-510);

12) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05  patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6808);

13) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr.406 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai  vertinimo rekomendacijų R 44–03 patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-578);

14) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymas Nr.555 “Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo  rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 84-423);

15) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymas Nr.367 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41 - 02 patvirtinimo (Informaciniai pranešimai, 2002,Nr. 61-297);

16) Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos  skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768);

17) Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 “Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos  poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008. 82-3286).


XML